Kullanıcı Tag Listesi

Tasavvufun Anahtar Terimleri Günümüzde İslami bilimler dünyası ile gündelik hayat arasındaki bağların kopması neticesinde Tasavvuf deyimleri olarak adlandırabileceğimiz zikir, vird, âdâb , takvâ, verâ, zühd, ihlâs, mârifet, ilim, yakîn, maiyyet, seyr, kurb, cezbe, vecd, mevâcîd, havâtır, ahvâl, tasarruf, teveccüh, himmet, cem'iyyet, huzûr, hilâfet, mahbûbiyyet, ferdiyyet ve benzeri tasavvufî terimler izaha muhtaç duruma düşmüştür.Tasavvufi literatürde , mutasavvıf,sufi, mürşid,

Bu konu 1078 kez görüntülendi 0 yorum aldı ...
Tasavvufun anahtar terımlerı 1078 Reviews

  Konuyu değerlendir: Tasavvufun anahtar terımlerı

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1078 kez incelendi.

 1. #1
  ilhan64 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.12.08
  Mesajlar
  53
  Konular
  35
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  443
  @ilhan64

  Standart Tasavvufun anahtar terımlerı

  Tasavvufun Anahtar Terimleri

  Günümüzde İslami
  bilimler dünyası ile gündelik hayat arasındaki bağların kopması
  neticesinde Tasavvuf deyimleri olarak adlandırabileceğimiz zikir, vird,
  âdâb , takvâ, verâ, zühd, ihlâs, mârifet, ilim, yakîn, maiyyet, seyr,
  kurb, cezbe, vecd, mevâcîd, havâtır, ahvâl, tasarruf, teveccüh, himmet,
  cem'iyyet, huzûr, hilâfet, mahbûbiyyet, ferdiyyet ve benzeri tasavvufî
  terimler izaha muhtaç duruma düşmüştür.Tasavvufi literatürde ,
  mutasavvıf,sufi, mürşid, mürîd,şeyh, velî, evliyâ gibi yaygın bilinen
  terimler yanında kimi şahıslar hakkında, âbid, ârif, âşık, zâhid, ,
  muttakî, ümmî, derviş, erbâb-ı dil, erbâb-ı kulûb, ricalullah,
  ehlullah, ebdâl , büdelâ, evtâd, kutub, aktâb, gavs, havass, nücebâ,
  murâd, muhlis, muhlas, mukarreb, müceddid, mükemmil, ricâl-i gayb,
  üveysî, pîr, üstâd... gibi bugün karmaşık görünen bâzı tâbirler de
  kullanılmaktadır.Bunlardan başka, muhtelif olağanüstü hâllere verilen
  isimler ve mânâları da tasavvuf hakkında ön bilgisi olmayanlar için
  anlaşılmaz gelebilmektedir.Bu sayfalarda tasavvufun anlaşılmasını
  kolaylaştıracak bu terminoloji izah edilmeğe çalışılmıştır.

  TASAVVUFUN ANAHTAR TERİMLERİ :

  MUTASAVVIF : Gafletten uzak olarak yâni her an Hakk'ı zikreden,
  kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allah’dan başka her şeyi
  gönlünden çıkaran, rûhunu Hakk'ın zikri ile süsleyen tasavvuf ehli,
  velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibine mutasavvıf denilir.

  Abdülhak-ı Dehlevî : "Mutasavvıfların hepsi Ehl-i sünnettir. Bid'at
  sâhiplerinden (dinin aslında olmadığı halde sonradan meydana çıkarılan
  işlere ve uydurulan sözlere inananlardan) hiçbiri Allah'ın mârifetine
  (O'nu tanımaya) yaklaşamamıştır. Velâyet (evliyâlık) nûrları bunların
  kalplerine girmemiştir."demiştir.Abdülkâd ir-i Geylânî şöyle
  buyurmuştur: "Mürşid (rehber, doğru yolu gösterici) ve mutasavvıf,
  Rabbi için her yönden ve her şeyden ayrılıp Allah’dan başkasına
  tapınmayı, ibâdet etmeyi ve uymayı terk ederek, gayriye yönelmekten ve
  meşgûl olmaktan kalplerini kurtararak, ihlâsla Hakk'a ibâdet eder ve
  şeytana uymaz."

  MÜRŞİD : Tasavvuf yolunda kendisinden önceki yetkili kişinin manevi
  izni ile insanları irşâd eden, doğru yolu gösterip yetiştiren ve kemâle
  getiren yâni olgunlaştıran tasavvuf terbiyesine ehil kişiye mürşîd
  denilir. Mürşidin olgunluğuna işaret eden bir terim ise "mürşîd-i
  kâmil"dir.

  İmâm-ı Rabbânî, tasavvuf yolunda nihâyete varanların (yolun sonuna
  kavuşanların) iki türlü olduğunu beyân etmiştir. Birincisi Rasûlullah
  efendimizin izinde giderek kemâle erdikten sonra, insanları irşâd için
  (doğru yola çekmek için) halkın derecesine indirilmiş olan
  mürşidlerdir. İkincisi, yükseldikleri derecelerde bırakılıp, insanların
  yetişmesi ile vazîfeli olmayan velilerdir.

  Mazhâr-ı Cân-ı Cânân bütün kazançlarına, mürşidlerini çok sevmekle
  kavuştuğunu belirtmiş, irfan anahtarının, Allah'ın sevdiklerini sevmek
  olduğunu ifâde etmiştir. İmâm-ı Rabbânî de; "Mürid, mürşidini ne kadar
  çok severse, onun kalbinden feyz alması da o kadar çok olur. Mürşid
  vesîledir, vâsıtadır. Maksad, Allahdır." demiştir.

  Ferîdüddîn-i Genc-i Şeker, bu konuda şöyle bir tavsiyede
  bulunmaktadır: "Bir kimse kendisini irşâd edecek, doğru yolu gösterecek
  bir mürşide ulaşamamışsa, büyük zâtların sohbet kitaplarını okusun ve
  onlara uysun."

  Seyyid Abdullah-ı Dehlevî ise, kâmil (yetişmiş) ve mükemmil
  (yetiştiren, olgunlaştıran) bir rehbere tâbi kimsenin, Allah'ın
  rızâsına kolayca erebileceğini ifâde etmiştir.

  SİLSİLE : Tasavvufi yolların hepsinde günümüzdeki mürşidden
  Rasulullaha kadar ulaşan bir manevi zincir söz konusudur.Bu zincirin
  tarihen sağlıklı oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok
  önemlidir.Bir tasavvuf yolunun sağlamlığının en büyük delili sahih bir
  silsileye sahip oluşudur.Tasavvufta "Allah’a giden yollar mahlûkatın
  nefesleri sayısıncadır." anlayışı sebebiyle tarikat sayısında bir
  sınırlama yoktur. İtikadi bakımdan kitap ve sünnete bağlı, ehl-i sünnet
  ve’l-cemaat anlayışını benimseyen, ibâdet ve muâmelâtta İslâm’ın temel
  esaslarını uygulayan ve manevi bir silsileye sahip mürşidler tarafından
  temsil edilen tarikatlar hak tarikatlardır.Silsilenin tasavvufi önemine
  uygun olarak bütün tarikatlar icazetname ve silsilename ile kendi
  yollarındaki ruhani akışı kayıtlara bağlayarak belgelemişlerdir.

  Mevlana Halid-i Bağdadi [K.S.]'in Kürdemir'li Şeyh İsmail Şirvani[K.S.]'e Verdiği İcazetÖrnek Bir Nakşbendiyye Silsilesi

  MÜRİD:Tasavvuf yolunda bulunan, bir mürşide intisab ederek seyr u
  sülûk ile manevi makamlarda yol almak suretiyle cemal mertebelerine
  ulaşmak yolunda irade izhar eden demektir. Mürîdler Allah’a yakınlık
  derecelerine ulaşmak için riyâzetler ve mücâhedeler çekerler ; nefsin
  isteklerinden kaçınıp istemediklerini yapmaya çalışırlar. Bir müslüman
  bir mürşide biat ederek iradesini izhar etttikten sonra mürşidin
  kendisine vereceği tasavvufi talimat olan günlük zikir, tesbihat
  dersini ifa etmeğe başlamak suretiyle tasavvuf yolunu adımlamağa
  başlar.Bu yolun değişik duraklarında mürşidin göstereceği yeni
  vazifeleri ( evrad, halvet,riyazet vs. ) yerine getirmekle yoluna devam
  eder.

  ZİKİR : Zikir, her işte Allah’ı hatırlamak, zihinde tutmak, yâd
  etmek, unutmamak ve anmak,kendini gafletten kurtarmak, kulun Allah’ı
  dille ve kalple anması anlamında Kur’an kaynaklı bir tasavvuf
  kavramıdır.Gaflet de Allah’ı unutmak demektir. Bütün tasavvuf büyükleri
  ve tarikat ricâli, zikri yollarının temel esası saymışlardır. Zikir,
  çeşitli türevleriyle Kur’an’da 250‘den fazla yerde geçmektedir.
  Kur’an’ın bizzat kendisi ve emirleri birer zikirdir. Bu yüzden Kur’an
  bizzat kendisini ve namazı da zikir olarak adlandırmıştır.
  Mutasavvıflara göre gerçek zikir, Allah’ı şiddetle sevmek, O’ndan nasıl
  korkulmak gerekiyorsa öyle korkmak ve gaflet meydanından müşâhede
  semâsına yükselmektir. Ya da Mezkûr yani Allah’dan başkasını
  unutmaktır.Müzzemmil 73:8

  Çünkü Allah "Unuttuğun zaman rabbını zikret! (hatırla)" (el-Kehf,
  18/24) buyuruyor. Allah, Kur'ân-ı kerîmde Ra'd sûresi 30. âyetinde yine
  şöyle buyuruyor: "İyi biliniz ki, kalpler, Allah'ın zikri ile itminâna,
  râhata kavuşur." Bakara sûresinin 152. âyet-i kerîmesinde ise şöyle
  buyrulmuştur: "(Kullarım!) Siz beni (tâat ile, beğendiğim işleri yapmak
  sûretiyle) zikrederseniz, ben de sizi (rahmet, mağfiret, ihsân ve tövbe
  kapılarını açmak sûretiyle) anarım."Kur’an’da iki tür zikir emri
  vardır: Mutlak ve mukayyed zikir. Kur’an’da herhangi bir kayıt
  belirtmeden mutlak mânâdave çok çok zikretmeyi emreden âyetler vardır.
  (bk. Âlü İmrân, 3/41; el-Ahzâb, 3/41; el- Cum’a, 62/10) Bunların
  emrettiği zikir, gafletin zıddı anlamındaki kalbî zikirdir. Allah’ın
  adının anılmasını emreden (el-Müzzemmil, 73/8);ed-Dehr, 76/25) âyetler
  ise kalbî mânâda zikre muvaffak olamayanlara dil ile zikretme kolaylığı
  sağlamakta ve bir bakıma kalbî zikre alıştırma yaptırmaktadır. Zikirden
  maksad Allah’ı hiç unutmamak olduğuna göre zikrin efdal olanı kalbî ve
  hafî olanıdır. Ancak cehrî olarak yapılan zikirlerin herbirinin sâlikin
  durumuna göre ayrı özellikleri vardır. Tevhid zikrinin kalbi masivâdan
  temizlemede, lâfza-i celâl zikrinin kalbî zikre ermede ayrı bir yeri
  vardır. Bunlardan hangisinin kime ne kadar yararlı olacağını mürşid
  tayin eder.

  Sünenü'l-Beyhekî'de geçen iki hadîs-i şerîfte de buyrulmuştur ki:
  "Derecesi en yüksek olanlar, Allah'ı zikredenlerdir.", "Allah'ı
  sevmenin alâmeti, O'nu zikretmeyi sevmektir."

  Asr-ı saâdette bizzât Hz. Peygamber’in toplu zikir yaptırdığını
  gösteren rivâyetler vardır. Ahmed b. Hanbel’in naklettiği bir olay
  şöyledir:"Şeddâd b. Evs anlatıyor: Hz. Peygamber’le beraber bir evde
  idik. Bize sordu:"İçinizde garib; yani ehl-i kitaptan bir kimse var
  mı?" Biz: "Hayır" dedik.Sonra kapıyı kapatmamızı emretti ve şöyle dedi.
  "Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilâhe illallah deyin." Ellerimizi kaldırdık
  ve lâ ilâhe illallah dedik. Sonra Hz.Peygamber: "Allah’a hamdolsun. Yâ
  Rabbi, sen beni bu kelime ile gönderdin, bana bunu emrettin ve onda
  bana cenneti vaad ettin. Sen vaadinden dönmezsin." dedi.Sonra da şöyle
  buyurdu: "Sevinmez misiniz, Allah sizin hepinizi afvetti."(Müsned, IV,
  124) Bu hadiste geçtiği gibi insanların tevhid kelimesi veya başka
  ilâhî isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki
  uygulamaya uygundur. Toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebû
  Saîd el-Hudrî’den gelen bir rivâyette anlatılmaktadır. Bu rivâyete göre
  Allah Rasûlü birgün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun
  yanına vardı. Onlara niçin böyle oturduklarını sordu. Onlar da:
  "Kendilerine başta İslâm olmak üzere pekçok nimetler veren Allah’ı
  zikretmek için bir araya geldiklerini" anlattılar. Peygamberimiz
  tekrar: "Siz gerçekten sadece Allah’ı zikretmek için mi toplandınız?"
  diye ısrarla sorunca sahâbîler: "Vallahi sadece bu maksadla bir araya
  geldik." diye yemin ettiler.

  İmâm-ı Rabbânî; "Her vakit, Allah’ı zikr etmek lâzımdır. Kalpte
  başka hiçbir şeye yer vermemelidir. Yerken, içerken, uyurken, gelirken,
  giderken hep zikir yapmalıdır." demiştir. Cübeyr bin Nüfeyr; "Her an,
  dilleriyle Allah’ı zikr edip, O'nu bir an unutmayanlardan herbiri,
  güler bir hâlde Cennet'e gireceklerdir." demektedir. Zikir, cehrî ve
  hafî olmak üzere iki kısımdır. Zikr-i cehrî, yüksek sesle Allah’ı
  anmak, zikr-i hafî ise, gizli olarak ve kalb ile Allah’ı hatırlamaktır.

  Zikir hakkında daha detaylı bir açıklama için bakınız: "Zikr :
  Allah'ı Hatırlama"19.Yüzyılın Büyük Sufilerinden Kuşadalı İbrahim
  Halveti [K.S.]nin "Zikr Hakkındaki Görüşleri"

  Tasavvufi pratikte mürşidin zikir tavsiyesi hakkında reel bir örnek sunuyoruz:" İntisab ve Zikr Tarifi

  EVRAD : Îtiyad, alışkanlık hâlinde nâfile olarak devamlı yapılan
  ibâdet, tesbîh ve duâlara vird (çoğulu evrâd) denilir. İmâm-ı Gazâlî;
  "Duâ, zikir, Kur'ân-ı kerîm okuma ve tefekkür (mahlûklardaki ve kendi
  bedenindeki ince sanatları, düzenleri, birbirine bağlılıklarını
  düşünerek, Allah'ın büyüklüğünü anlaması, insanın günâhlarını
  hatırlayıp, bunlara tövbe etmesi lâzım geldiğini ibadetlerini ve
  tâatlerini düşünerek bunlara şükretmesi gerektiğini hatırına
  getirmesi), sabah namazından sonra, âhiret yolcusu kulun virdi
  olmalıdır." demiştir. Yine İmâm-ı Gazâlî; "Okunmalarında fazîlet olduğu
  bildirilen bâzı âyet-i kerîmeleri vird edinip, okumak da müstehabtır.
  Fâtihâ, Âyete'l-Kürsî ve Bekara sûresinin son iki âyeti (Âmener-Resûlü)
  bunlardandır. Kaylûle (öğleye doğru bir mikdâr uyumak da) gündüz
  virdlerindendir." demiştir.

  Mâlik bin Dînâr ise şunları söylemiştir: "Bir gece uyuya kaldım ve
  evradımı yerine getirmedim. Rüyâmda birisi karşıma çıktı ve,
  okuryazarlığın var mı? dedi. Var, dedim. Şu yazıyı okur musun? dedi ve
  elime bir kâğıt parçası verdi. Kâğıtta; "Dünyânın geçici ve aldatıcı
  nîmetleri, ölümsüz olarak yaşayacağın Cennet'in zevk ve safâsından seni
  alıkoymuştur. Yâni geçici olarak zevk aldığın bu uyku, ebedî seâdetine
  yarayacak ibâdetine mâni olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'ân-ı kerîm
  oku. Zîra bunlar, uykudan hayırlıdır." yazılıydı."

  EDEB : Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi
  muâmelede bulunmak, sünnet üzere yâni Rasûlullah efendimizin buyurduğu
  ve davrandığı gibi hareket etmek, hatâya düşmekten sakınılacak şey,
  terbiye, güzel ahlâka da edeb denir.

  Abdullah bin Mübârek, âlimler, edeb hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edeb, insanın kendini tanımasıdır demiştir.

  Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî; "Edep, kulun, Allah’a karşı
  vazîfelerini, vakitlerini nasıl değerlendireceğini, kendini O'ndan
  uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir." demiştir.

  İmâm-ı Rabbânî ise; "Edebe riâyet etmeyen hiç kimse, Allah'a
  kavuşamaz, yâni velî olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir.
  Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzîhî bir mekrûhtan
  sakınmak; zikir, fikirden (tefekkürden) üstündür." buyurmuştur.

  Şems-i Tebrîzî ise; "Âdemoğlunun edebden nasîbi yok ise, insan
  değildir. Âdemoğlu ile hayvan arasındaki fark budur. Gözünü aç ve bütün
  Allah'ın kelâmının mânâsı, âyet âyet edepten ibaret olduğunu gör."
  demiştir.

  Kaynak: Tasavvuf ve Sufiler
  [/SIZE]


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Tasavvufun anahtar terımlerı

        Kategori: Tasavvuf

        Konuyu Baslatan: ilhan64

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 1078


Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook Baglan Giriş