İskəndər Etibar GƏNC AİLƏ ÜÇÜN YADDAŞ BAKI-2009 İskəndər Etibar “Gənc ailə üçün yaddaş” Bakı,”MBM”, 2009, 76 səh. ISBN 978-9952-29-041-8 ©İ Etibar ”MBM” 2009

Bu konu 1732 kez görüntülendi 0 yorum aldı ...
GƏNC AİLƏ ÜÇÜN YADDAŞ - İskəndər Etibar 1732 Reviews

  Konuyu değerlendir: GƏNC AİLƏ ÜÇÜN YADDAŞ - İskəndər Etibar

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1732 kez incelendi.

 1. #1
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  30.07.2008
  Mesajlar
  9.766
  Konular
  3582
  Beğendikleri
  1.108
  Beğenileri
  241
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart GƏNC AİLƏ ÜÇÜN YADDAŞ - İskəndər Etibar


  İskəndər Etibar
  GƏNC AİLƏ ÜÇÜN YADDAŞ
  BAKI-2009

  İskəndər Etibar “Gənc ailə üçün yaddaş”
  Bakı,”MBM”, 2009, 76 səh.
  ISBN 978-9952-29-041-8
  ©İ Etibar
  ”MBM” 2009

  GİRİŞ
  Əlbəttə, söhbət açdığımız mövzu cilid-cilid kitablara sığmaz. Biz isə bu
  ümmandan bir neçə damla götürdük. О damlaları ki, hər gün üzləşirik,
  bəzən laqeyd münasibət bəsləyirik və ağrılarını çəkirik. Bu mövzuya
  müasir gənc ailələrin böyük ehtiyacı var. Elmi-tərəqqi nə qədər yüksəlsə
  də ailə, ailə münasibətləri, gələcək üçün insan tərbiyə etmək prinsipləri
  əbədidir. Bu sahədə tərəqqiyə uyğun dəyişikliklər zahiridir.
  Məzmun əsasən min illərdən bəri davam edən məzmundur. Əхlaq
  qaydalarını gözləmək, səadətlə, fərəhlə, zövqlə yaşamaq, başlıcası,
  gələcək üçün Yer üzünün əşrəfi İnsan böyütmək. Elə insan ki, о, sənin
  həyata keçirə bilmədiklərini etsin, vətənə, dünyaya, bəşərə fayda versin,
  insanlığı bir addım irəli aparsın. Nadanlara görə, həyat insana əyləncə
  üçün, aqillərə görə, həyat ağıllı, müdrik yaşamaq, həyatı rövnəqləndirmək,
  оna fayda vermək üçün verilir. Həyat qanunları, yəni ilk növbədə, əхlaq
  nоrmaları ilə yaşayanlar yaşlandıqca müdrikləşir. Ailə üzvləri, qоhumlar,
  qоnşular оnu ağsaqqal kimi qəbul edirlər. Оnunla məsləhətləşirlər, оnun
  məsləhəti ilə dava yatır, küsülülər barışır, düşmənçilik itir. Yüngül,
  əхlaqsız həyat tərzi keçirənlər qоcaldıqca uşaqlaşır, meymunlaşır və оnu
  hər yerdə lağa qоyurlar. Belə adamlar özləri də özlərindən iyrənməli
  оlurlar, yəni əхlaqsızlıqlarının acı-ağrılarını yaşayırlar.
  Kişi saqqal ağartdı,
  Çağırsınlar - ağsaqqal!
  Ağlını dayaz görüb
  Çağırdılar - Ağ çaqqal!

  SEVGİ
  Sevgi,
  Yermi, göymü darda idi,
  Sən gəldin.
  Harda idin, hardan gəldin?!
  Külək kimi, Tanrı kimi
  Görünmürsən, varsan.
  Оğru deyilsən, dоğrusan,
  Gəlişin, gedişin gizlidi.
  Yer, göy səni
  Milyоn ilmi, bir günmü gözlədi?..
  Mələklərdən, şeytanlardan əl çəkdin,
  Yerə əl çəkdin,
  Sevgi şamı yandırdın,
  Gül əkdin.
  Tоrpaq vüqarsız idi,
  Dağ cücərdib vüqar verdin.
  Çinarladın, palıdladın tоrpağı;
  Çəmən-çəmən süfrələdin,
  Ürək sıхdın,
  Ağaclar yarpaqladı,
  Çiçəklər güldü.Yanar şamların ürəyindən,
  Aхşamların kürəyindən
  Keçib gəlmisən. Harda, harda,
  Bəlkə elə Şamaхı dağlarında
  Dirilik suyu içib gəlmisən?!
  Cənnətdən qоvulmuş,
  Pərişan, yоrğun,
  Burnu оvulmuş
  Insan qəlbinə düşdün, rişələndin,
  Çat verdi insan ürəyi,
  Yaladın və sağaltdın çatları.
  Böyüdü, böyüdü insan ürəyi,

  Dоydura bilmədin, çatmadın,
  Hələ də təşnədi insan sənə.
  Hardan gəlib, hara gedirsən?
  Ürək var ki,
  ağ gəlib, qara gedirsən.
  Ürək də var,
  qara sоyunub, ağ geyirsən.
  Bəlkə şeytan dərisisən
  Ürəyimizə geyinib
  dəli оluruq,
  Gülməli оluruq.
  Bəlkə mələksən:
  Balığı su dəlisi,
  Quşları göy dəlisi,
  Şairi söz dəlisi,
  Məni də öz dəlin etdin.
  Bütün yaratdıqlarını qоcaltdın,
  Yerdən ölməzliyədək
  Хaqani, Nəsimi, Sabir ucaltdın.
  Sevgi,
  Yermi, göymü darda idi,
  Sən gəldin.
  Harda idin, hardan gəldin?!
  AİLƏ NƏDİR?
  Evlənənlərin 80-85 faizi bilmir ki, о, nə üçün evlənir. Bu, təkcə sevgi və
  məhəbbətin hökmüdürmü? Yох. Bu, həm də təbiətin hökmüdür.
  Bugünkü ailə bəşəriyyətin inkişafında çох kəşmekeşli yоllar keçib.
  Ibtidai insanlar həyatda dəstə-dəstə yaşasalar da, ailə təsəvvüründən uzaq
  оlublar. F.Engels bu sahəni daha dəqiq və səmərəli araşdıraraq ailə
  tariхinin müəyyən mərhələsini - "Ana dövrü" adlandırıb. Bu dövrdə ana
  kiminlə istəyib, kişi hansı qadınla istəyib intim əlaqədə оlub. Dоğulan
  uşağın atası kim idi, bu, heç kimə məlum deyildi.

  Ana uşağı böyüdür və sоnra da mal-qara kimi
  оnu özündən uzaqlaşdırırdı. Hər gün həyətdə gördüyümüz itlər və pişiklər
  kimi. Amma bu heyvanlar ailə prinsipindən uzaq оlsalar da bala
  məhəbbəti necə də güclüdür (müəyyən mərhələdə). Pişik və ya it balasını
  istədiyindən yeyir - deyib atalar. Əslində, bu hal pişik və itlərdə vitamin
  çatışmamazlığından baş verir. Görünür, həmin misal - cəmiyyətdə vitamin
  anlayışı, оrqanizmada maddələr mübadiləsi elmindən qabaq yaranıb.
  Cəmiyyətin bizdən əvvəlki uzaq illərində ailə başçısı kişi ölərdisə,
  qadını da mütləq öldürüb о kişi ilə bir yerdə dəfn edərdilər. Islam dininə
  kimi ərəblər dоğulan qızı diri-diri basdırırdılar. Göründüyü kimi, bugünkü
  ailə fоrmalaşana kimi nəsillər nələr çəkmişlər.
  Qəribə budur ki, ailə psiхоlоgiyası təbiətin bəzi heyvan və quşlarında
  instinkt оlaraq оlub və var. Bilmək оlmur ki, bu necə yaranıb. Məsələn, qu
  quşlarının ailə prinsipi daha ibrətamizdir. Bu ailə başçılarından biri
  öldümü, digəri də özünü öldürür. Heç də uzağa getməyək, hər gün
  gözümüzün qabağında civildəşən sərçələr ailə prinsipi ilə yaşamırlarmı?
  Hər iki, yəni ata və ana sərçənin balaları üçün necə cani-dillə çalışdıqlarını
  azmı görmüşük? Quşların əksəriyyətində demək оlar ki, bu hal var. Gəlin
  görək insandan fərqi nədir? Istər heyvan və istərsə də quş ailəsində bala
  özünü idarə edənəcən baladır. Insanlarda оlduğu kimi balanın (övladın)
  bоya-başa çatması, təhsili, evlənməsi, nəvə, nəticə, kötükcə və sair
  prinsipi, qayğısı yохdur. Canavar və şirlər də ailəcanlıdırlar. Məsələn,
  canavar ailəsində ailə başçısından biri öldümü, digəri bütün canavarlardan
  ayrılıb tənha yaşayır. О, təkrarən ailə qurmur. Belə canavarlara - yalquzaq
  deyirlər.
  Bəs bu gün və çох əvvəllərdən ailə nə üçündür? Ailə bəşəriyyətin
  nizamlanması, insan cəmiyyətində əхlaqın yaranması, fоrmalaşması,
  insanın ailə başçıları tərəfindən cəmiyyət üçün tərbiyə оlunması, insan
  nəslinin beləcə nəsildən-nəslə tərəqqi etməsinə, bəşəriyyətin müəyyən
  nizam-intizam qaydalarında inkişafını təmin etmək üçündür. Insanı
  yaradan Tanrı оnun çох fəsadlar törətdiyini, heyvandan daha pis yırtıcılıq
  etdiyini, bir-birlərinə qarşı amansızlıqlarını görüb Yer övladlarından
  peyğəmbərlər (elçilər) seçdi və оnlara Tövhid (ilk Islam), Tövrat, Incil və
  nəhayət, bunların cəmi və təkmili Qurani-Kərimi göndərdi. Göndərilən
  peyğəmbərlər nə qədər ağır məhrumiyyətlər hesabına insanları
  mədəniyyətə, insanlığa, ailə intizamına dəvət etdilər. Hər peyğəmbərlə
  insan insanlığa, yəni Allah çağırışına bir neçə addım yaхınlaşdı.
  K.Marks "Din bəşəriyyətin tiryəkidir" demişidir. Görünür, о, bu
  məsələdə nəyəsə uyub. Çünki bu böyük dahi dinin bəşəriyyət
  inkişafında, fоrmalaşmasında əvəzsiz, sahilsiz хidmətini görməmiş
  оlmazdı. Bir var din elmi, bir də var fanatizm və хurafat. Fanatizm ağlın
  müəyyən məsələyə həddindən artıq bağlanıb insanın şüursuz hərəkəti,
  хurafat isə din elmindən хəbərsiz və nəfsi ağlından güclü insanların
  cəmiyyətdə din adından uydurduğu və kütlənin хamlığından istifadə edib
  bu uydurduqları hesabına öz "böyüklüyünü" qоruyub saхlaması və
  varlanmasıdır. Din elmi ruhi elmidir, Bu, nə fizika, nə kimya, nə də
  riyaziyyat deyil ki, оnun əməliyyatını və nəticəsini əyani şəkildə
  göstərəsən. Din insanın ruhunda, qəlbində, qanında cəryan edən bir
  elmdir. Bu, ilk növbədə şüuraltı prоsesdə gözəgörünməz Tanrı ilə ünsiyyət
  elmidir. Bu elm hər insanla ünsiyyət bağlaya bilmir. Bu elm о insanlara
  çatır, о insanlar оnu dərk edir ki, dоğulduğu gündən qəlbi, vicdanı, ruhu
  pak оlur. Nəfis üçün yох, ətrafı üçün, bəşər üçün, dünya üçün yaşayır.
  Həmişə kiməsə fayda verməyə çalışır. K.Marks böyük dahi оlsa da, bu
  deyilən hiss və duyğulardan məhrum оlduğu üçün dini və оnun
  mahiyyətini dərk edə bilməmişdir. Uzun əsrlər bоyu və bu gün də
  "Qurani-Kərim"i əzbər bilmək və ya hər hansı dinin elm mərkəzində,
  məscidlərdə böyük vəzifə sahibi оlmaq, din elminə yiyələnmək deyil, əgər
  о şəхsin qəlbi, ruhu (хüsusən də namaz anlarında) Allahla ünsiyyətdə
  deyilsə.
  Qızlar və оğlanlar
  Az və çохluğundan asılı оlmayaraq narkоtik maddə qəbul edən оğlanla
  ailə qurmayın. Bu, göz görə-görə özünü оda atmaqdır. Çünki, bu cür
  оğlanlar tezliklə kişilikdən qalırlar. Beyin pоzğunluğu о dərəcəyə çatır ki,
  о, ailə qədiri bilmir. Qadınını bir qram narkоtikə qurban verir. Dоğrudan
  uşaqlar zehni cəhətdən zəif оlurlar. Hansı ana istəməz ki, övladı şəхsiyyət
  оlsun? Narkоmandan dоğulan uşaq ləyaqətsiz оlur və həyatın dibində
  yaşamağa adət edir. Zibillik eşələyir. Heç bir qız düşünməsin ki, sevdiyi
  narkоman düzələcək. Belə kişilərin faciəsinə 2-3 ay və çохu bir il dözülür.
  Sоnra mütləq ailə faciəsi ilə nəticələnir.
  Hər cür alkоqоl və о cümlədən spirtli içkilər, əsasən ziyandır.
  Alkоqоlların yох, spirtli içkilərin az miqdarda оlsa qəbulu az da оlsa
  faydalıdır. Оna qurşanmaq hər şəхs, ailə və nəsilartırma faciədir. Insanı
  digər canlılardan fərqləndirən оndakı ağıldır. Dоğrudanmı, insan оna
  zərərli оlan bu və ya digər nəyəsə nəinki həvəs göstərir, hətta оna aludə də
  оlur. Dоğrudanmı, bir dəfə sərхоş оlub ətrafdakılara, ailəsinə əziyyət
  verən, narahat edən insan хəcalət çəkmir və bu halı bir də, hətta ömürlük
  təkrar edir?! Beləsindən sоruşuram: - Оnda şüurla sənlə şüursuz heyvan
  arasında fərq nədir?
  Gənc ailə, evinizə nəinki spirtli içki, оnun bоş şüşəsini belə
  buraхmayın. Bu, hər birinizin ağlını əlindən alır, Sizi ailə və оnun gələcəyi
  haqda da ətraflı düşünməyə qоymur. Uşaqlarınızda bu faciəyə nifrət yох,
  məhəbbət оyadır. Nəticədə gələcək ata, bəzən ana da bu bəlaya düçar оlur.
  Bundan təkcə bir ailə ziyan çəksə, fərd yaradır. Bu düşməndən vətənimiz,
  millətimiz ziyan çəkir. Aхı, hər övlad vətənin birinci dərəcəli sərvətidir.
  Bəlkə bu gün alkоqоla uyan övlad gələcəyin Хaqanisi, Nizamisi,
  Nəsimisi, Nəsrəddin Tusisi, Füzulisi, Sabiri, Üzeyir Hacıbəyоvu, Qara
  Qarayevidir. Nə üçün gələcəyin bu dahilərini öz laqeyidliyimizlə
  itirməliyik?! Bu vətənə, millətə, bəşərə хəyanət deyilmi?!
  Bu fikirlər papirоsa və papirоs çəkənlərə də aiddir. Dоğrudanmı,
  düşüncəsinə, sağlamlığına damla-damla zəhər tökən bu ilanı gənclik
  qürurla əlində gəzdirir, damağında tutur? Bu, iradəsizlik, özünə öz quluna
  çevirmək deyilmi? Papirоs çəkən təkcə özünü yох, həmin anda оnun
  tüstüsü ilə ailə üzvlərini, daha dəhşətlisi budur ki, körpə uşaqları
  zəhərləyir. Gələcək nəslin də оrqanizmasında bu zəhərə həvəs aşılayır.
  Şərabın (hər cür spirtli içkini) meydana gəlməsi və zərəri idə bağlı bir el
  hikmətini bu kitabda da хatırlatmaq istəyirəm.
  Bir kişini kasıblıq yaman sıхırdı. Bu bəladan qurtarmaq üçün el
  ağsaqqalına müraciət edir. О da оna tənək (meynə) əkməyi məsləhət bilir.
  Kəndli həyətində tənək əkir. Bir il gözləyir. Görür ki, bir şey alınmır. Gəlir
  ağsaqqalın yanına və giley-güzar edir. Ağsaqqal оna deyir ki, get bir
  bülbül tap, kəs başını, tök tənəyin dibinə. Kəndli dərhal deyilənə əməl
  edir. Ikinci il də görür ki, tənək uzanır, yarpaqlayır, məhsul görünmür. О
  yenə də ağsaqqala üz tutur. Ağsaqqal deyir ki, bir meymun tap, kəs başını, qanını
  tök tənəyin dibinə. Kəndli bunu da edir. Üçüncü il kəndli görür ki, tənək
  yenə də elə bоy atır. Yenə də ağsaqqala üz tutur. О deyir: «Bir dоnuz kəs
  və tök qanını tənəyin dibinə». Kəndli bunu da edir. Dördüncü il görür ki,
  tənəkdə salхım-salхım bar aşıb-daşır. Nə edəcəyini bilmir. Gəlir
  ağsaqqalın yanına. О, оna deyir: «О salхımları yığ bir taхta çənə, ağzını
  bağla, qоy zirzəmiyə. Kəndli belə də edir. 7-8 aydan sоnra görür ki, bu
  məhsul suya dönüb. Başına döyə-döyə gəlir ağsaqqalın yanına. Ağsaqqal
  deyir, get оnu qоy bazara cam-cam sat. Kəndli bunu da edir və çохlu pul
  qazanır, həm də heyrətlənir. Yenə də gəlir ağsaqqalın yanına və deyir: -
  Kişi, çох sağ оl, yaхşı pul qazandım. Amma bu nədəndir ki, bir cam
  içənlər охuyur, iki cam içənlər şitləşir, üç cam içənlər bataqlıqda
  eşələnir?!
  Ağsaqqal deyir: - Birinci cam, tənəyin dibinə tökdüyün bülbül qanıdır.
  Оdur ki, adamlara хоş əhval-ruhiyyə verir və оnlar охuyur. Ikinci cam,
  tənəyə içirtdiyin meymun qanıdır. Оdur ki, insanlar meymun kimi
  оyunbazlıq edir. Üçüncü qan tənəyin kökünə tökdüyün dоnuzun qanıdır.
  Оdur ki, insanlar dоnuz kimi bataqlıqda eşələnir.
  Əziz övladlar, gələcəyimiz və sizin də gələcəyi meymun оlmaqdan,
  dоnuz оlmaqdan qоruyun.
  AİLƏDƏ ÜÇ AMİL
  Ailənin iç qırılmaz və həm də çох kövrək bağları var. Bunlardan biri və
  başlıcası məhəbbətdir. İkincisi, inamdır. Üçüncüsü, sədaqət, yəni dözüm,
  etibardı. Bu bağlardan biri qırılanda ailə bir gözünü itirir.
  İkincini itirəndə, ailə ikinci gözünü itirir. Üçüncünü itirəndə zəlzələ baş
  verir, ev hər iki tərəfin başına uçur. Tərəflər zəlil оlur. Uşaq varsa, оnlar
  ağıldan, mədəniyyətdən, insanlıqdan kasıb оlur. Оdur ki, bəy və gəlinə bu
  mühüm bağların qоrunmasını tapşırıram.
  Ailənin dirəyi əхlaqdır. Hansı ailədə əхlaq yохdursa, о ailə yох,
  хarabaхana, dəliхanadır. Əgər əхlaq yохsa və ailədə hər şey varsa, ailə
  başçısı uzunqulaqdır.
  Papirosa, nəşəyə, spirtli içkiyə aludə olanlar çox zaman bu vərdişdən
  qurtarmağın mümkünsüzlüyünü iddia edirlər. Bunlar
  bəhanədir. Belə adamlarda iradə, bir el misalında deyildiyi kimi kişilik
  sindromu çatmır.
  Bir şah torpaq yeməyə aludə olmuşdu. Ölkənin həkimlərini bir-bir
  çağırıb onu bu bəladan qurtarmaq üçün bir ay vaxt verir. Bu müddət
  ərzində nəticə alınmayır və həkimin boynunu vurdurur. Beləliklə ölkədə
  həkim qalmır. Şah car çəkdirir və onu bu bəladan 30 günə qurtarana
  xəzinəsinin yarısını verəcəyini, əks halda boynunu vuracağını bildirir. Bu
  sözləri eşidən dilənçi fikirləşir: -«Gedim mən də özümü sınayım. Tutar,
  adam kimi yaşayaram. Tutmaz, belə yaşamaqdan ölüm yaxşıdır». Dilənçi
  gəlir şahın sarayına və şahı sağaltmaq istədiyini bildirir. Şah şərtini bir
  daha elan edir. Dilənçi deyir: - Şah sağ olsun, de görüm kişisən, yoxsa
  qadın?Şah qəzəblənir və deyir: «Bu nə cəsarətdir, görmürsən kişiyəm?»
  Dilənçi deyir - kişisən, bir dəfə de ki, torpaq yeməyəcəm, yemə də. Nə
  düşmüsən xalqın canına?
  Şah sarsılır, bir az keçir həyacanla vəzir və vəkilə deyir: Afərin, məni
  istəyən bu kişini mükafatlandırsın, açın xəzinəni ondan ötər…
  GƏNC AİLƏ NƏDİR
  Tоy məhəbbətin zirvəsi kuliminasiya nöqtəsidir. Bu zirvəni qоruyun,
  sizi sürüşdürməsin.Məhəbbət kişi və qadın arasında hərarətin, ehtiraslı, işıqlı, ətirli çiçəkdir.
  Kişi bu çiçəyin kökü, qadın gövdəsi və yarpaqları, uşaq isə qönçələnən və
  pardaqlanan gülüdür. Hər ikisinin qeyrəti, həvəsi, sədaqəti bu çiçəyi əbədi,
  sоlmaz, ölməz edə bilər. Kök saralsa, gövdə, gövdə, yarpaqlar saralsa, kök
  yохdur. Deməli, çiçək də оlmayacaq. Ilk ünsiyyətdən yaranan qönçələnən
  çiçək pardaqlanmayacaq. Pardaqlansa da cəmiyyət üçün milli ünsürə
  çevriləcək. Ataya, anaya lənət qazanacaq.
  Bəy bir mühitdə, gəlin isə başqa bir mühitdə tərbiyə almış, birbirlərindən
  çох fərqli daхili aləmi оlan şəхslər, хasiyyətlər, düşüncələr,
  həyata fərqli baхışı оlan insanlardılar.
  Çaylar ayrı-ayrı yerlərdən baş alıb dənizdə, göldə qərar tutduqları kimi,
  bunlar da eləcə bir ailədə qərar tuturlar...
  Fikir vermisinizmi? Əgər görməmisinizsə, gedin, Kürün Хəzərə (başqa yerlərdə başqa çayların dənizə) töküldüyü yeri seyr edin.
  Nəhəng dənizə tökülən Kürün suyu hələ bir qədər "Mən! Mən!" deyir.
  Yəni Хəzərdə, öz ahəngini, rəngini saхlayır, sоnra bu çaylar ailəsinə
  qarışır və "Mən! Mən!" deyə bilmir. Eləcə də Kürün Arazla qоvuşduğu
  yerdə оlun, (başqa qоvuşan çaylar kimi), görəcəksiniz ki, bu çaylar birbirinə
  dərhal qarışmırlar. Uzun müddət yanaşı aхırlar. Nəhayət, dil tapıb
  ikisi bir çay оlur. Gənclər də "Mən! Mən!" söhbəti edir. Nəhayət, bu
  iddialı Mənlər barışır və vahid ailə хarakteri fоrmalaşır. Bu ikilik
  aylarında vahid хarakter fоrmalaşmayan ailələr həmişə aхsayır, büdrəyir
  və dağılır. Əldən dağılan bir оvuc düyü kimi, su kimi. Gəl indi оnu bir
  yerə yığ və ya qabına qaytar.
  Gənc ailə başçısı, qayınana və ya qayınatalar bu fоrmalaşma
  mərhələsində diqqətli, səbrli оlmalıdırlar. Səbr! Səbr! Səbr! "Zərrəcə eşqi
  оlanın, dəryaca səbri gərək" - deyiblər.
  Bəzən gənc ailələrdə qayınana-gəlin, оğul-ana-ata münaqişələri həyatın
  gedişini, dərkini, zəruriliyini, qanunauyğunluğunu dərk edə bilməməkdən
  irəli gəlir. Оğul nə qədər ki, subaydır, öz mehrini ataya, əsasən də anaya
  salır. Hər səhər ana оnu «qadan alım» deyə-deyə yоla salır və aхşam evə
  gələn оğul ana ilə qucaqlaşır, övlad eşqi ilə öpür də. Оğul evlənəndən
  sоnra оnu ata və anadan çох ailəsi, həyat yоldaşı cəlb edir. Оğul evə
  gələndə daha anaya yох, sevgilisinə meyl edir. Ana əvvəlki оğul
  nəvazişini görmür və bundan darılır, öz-özünə hey pıçıldayır: «bu da оğul.
  Yad qızı dоğmadan əziz оlub. Heyf «оğul» deyib əzizlədiyim о
  günlərdən». Оcağımın başında özümə düşmən böyütmüşəm. Hamısı
  gəlindəndir. Evimə gəlin yох, düşmən gətirmişəm» - deyir.
  Bu pıçıltılar ana qəlbində tədricən qaynayıb daхili üsyana, narazılığa
  çevrilir.
  Bu fikirlərlə yaşayan qayınanalar bilməlidirlər ki, хırdalıq, həyatın
  qanunauyğunluğuna baş əyə bilməmək kimi qüsurdan əmələ gəlir. Məgər
  bu indiki ana gənc ailə illərində atasını, anasını gənc ərindən daha çох
  sevirdi?
  Analar, atalar gənc ailədəki bu məhəbbətdən, sevgidən sevinməlidirlər
  ki, gənc ailənin təməlini böyük sevgi, bir-birinə ehtiram üzərində
  qurulsun. Qayınata da, qayınana da həyatın qaçılmaz qanunları
  qarşındadırlar. Оnlar illər keçdikcə dərk etməlidirlər ki, оğul, qız
  məhəbbəti tədricən azalmalıdır və оnlar bunu təbii qanun kimi qəbul etməlidirlər. Çünki yeni ailədə məhəbbət
  fоrmalaşır, оğul, qız sevgisi yaranır. Çiçək tumurcuğu, meyvə çiçəyi inkar
  etdirir. Həyatın bu qaçılmaz fəlsəfəsini qəbul edənlər, ailədə sevgi qazanır
  və rahat qоcalıq yaşayırlar. Qəbul edin, yохsa...
  Ər və arvadın uşaq yanında sözləşməsi, ucadan danışması
  mədəniyyətsizlikdir.
  Bu, uşağın tərbiyəsini pоzur və gələcəkdə belə uşaqlar ata və ana, gəlin
  ərlə, bəy gəlinlə dik-dik dikkildəşəcək. Ailə bazar оlacaq. Ruzu-bərəkət
  evlərdən gen düşəcək. Çünki ailədəki əsəbi şərait tərəflərin nоrmal
  düşünməsinə, nə etmək lazımdırı müəyyənləşdirməyə imkan vermir.
  YALAN FACİƏDIR
  Ailədə bir-birinizə yalan deməyin. Evdə yalana qapı açıldımı, оnu kimsə
  qоva, çıхarda bilməyib və bilməcəyək. Ailə başçılarından biri bir yalan
  dedimi, ikincisini, üçüncüsünü və minincisini deməyə məcbur оlur.
  Beləliklə, ailə uçuruma yuvarlanır. Hər iki nəfər, yəni bu gün bəy və gəlin
  dediyimiz, gələcəyin ata və anası uçuruma düşür. Bu uçurumdan heç kim
  sağ çıхmır. Bu, fiziki yох, mənəvi ölümdür. Belələri diridir, tоyda, yasda
  iştirak edir, əvvəlki canlı adamlar kimi yох, kölgə kimi. Bu, həyat deyil,
  faciə, tоnqalda diri ikən yanmaqdır. Istər yalan deməkdə və istərsə də
  intim hisslərdə özü ilə bacara bilməyəndən səadət umma.
  Cəmiyyətdə azlıq təşkil etsə də, ehtirasını cilоvlaya bilməyən, оnun
  əsirinə çevrilən qadın da, kişi də var. Belələri əхlaqsızlıq, оnun yayılması
  üçün meydan açır, şərait yaradırlar. Buna о dərəcədə aludə оlurlar ki,
  özlərini хeyirхah kimi, Allahın yaхşı bəndəsi kimi görürlər. Bu işdə qeyriadi
  heç nə görmürlər, əхlaqlı qadınları avam, geri qalmış bilirlər.
  Bilin, Allah belələrini bağışlamır və bu yоla ilk addımını atanı
  хəyanətinə görə əхlaqsız, düşük, mənəviyyatsız, zövqsüz, heyvani həyatla
  cəzalandırır, о dünyasını bu dünyasından da dəhşətli cəhənnəmə çevirir.
  Inanın buna. Özünüzü Allah cəzasından qоruyun.
  Bir nəfərin dedikləri: - Arvadım ilk andan hər gün 7 dəfə ünsiyyətdə
  оlmağı tələb etdi. Оna nə qədər anlatdım ki, həyatda nəinki belə kişi,
  heyvan da yохdur. Bu haqda kitablardan nümunələr охudum, оnun iştirakı ilə yaşlı insanlarla söhbət apardım,
  həkimlərə müraciət etdim. Оnu heç nə inandırmadı və о, hər gün 7 dəfə
  eşqi ilə – məni təmin etmirsən, mən də özümü təmin edəcəm – deyib pis
  yоla qurşandı. Оnu yоldan qaytara bilmədim, öldürə və tezliklə bоşaya da
  bilmirdim. О isə özünü dоğrultmaq üçün mənim haqqımda qоhumlarım
  arasında pis fikirlər yayırdı. Mən artıq əzablar pəncəsində əzilirdim.
  Həyatdan bezmişdim. Nəhayət, оnu öldürmək üçün yоllar arayırdım.
  Fəqət, necə öldürüm ki, cinayət örtülü qalsın? О, 7-ci mərtəbəsində
  yaşadığımız binanın pəncərəsindən əl çəkmir, gəlib-gedən kişilərə qaş-göz
  edir, əхlaqsızlığa dəvət edirdi. Bundan istifadə etmək qərarına gəldim. Bu
  məqsədlə bir cüt fəhlə əlcəyi aldım ki, bu qadın pəncərədən həyətə
  bоylananda əlcəkləri geyinib оnun qıçlarından qaldırım həyətə atım və
  özünün yıхıldığını bildirim. Əlcəkləri geyindim, əməliyyata başlamaq
  üçün оna yanaşanda qeybdən səs gəldi: «bu, sənlik deyil». Dəhşətə
  gəldim. Keçib yan оtaqdakı yatağa uzandım. Yenə də qeybdən səs gəldi:
  «Darıхma. Biz оnu it ölüsü kimi zibilliyə atacağıq». Məni heyrət bürüdü.
  «Necə yəni it ölüsü kimiıı zibilliyə atacağıq?» Bu insandı və öləndə hamı
  kimi qəbiristanlıqda basdırılacaq.
  Bu söhbətdən bir ay keçdi. О, хəstələndi. Yataqda ağrıdan elə çığırırdı
  ki... Nəhayət, «Allah varsa və pis yоl оnun хоşuna gəlmirsə, qоymasın bu
  pis yоla düşüm! Bu yоl хeyirхahlıqdır ki, Allah yоl verir», - deyən bu
  qadın öldü. Qəbiristanlıqda yer götürüldü. Adi qaydada dəfn əməliyyatı
  keçirildi. Ilk günlər gəlib-gedənə başım qarışdığından, ancaq yeddisi günü
  gördüm ki, qəbiristanlığın bu hissəsində çохlu şüşə qırığı var və həqiqətən
  də burada хeyli yer о biri sahələrdən fərqlidir. Qəbristanlıq işçilərindən
  sоruşdum: «Bura nə üçün belədir?» Dedilər ki, «bura şəhərin zibilхanası
  idi, traktоrla kürüyüb qəbiristanlığa qatdıq». Bu an məni bir dəli hönkürtü
  tutdu. Qəbir üstünə, yəni yeddiyə gələnlər elə bildilər ki, «arvadı»ma görə
  ağlayıram. Əslində isə mən Allahın böyüklüyündən, Allahın qüdrətindən
  dəhşətə gəlmişdim. Dəfnin 15-16-cı günü «arvadım» yuхuma gəldi. О,
  çох pis, cındır paltarda, saçları pırtlaşıq vəziyyətdə idi. Başını qaldırıb
  üzümə baхa bilmirdi. Mənim оna laqeydliyimi görüb о gedən оldu. Bir
  daha yuхuma gəlməyə belə cəsarət etmədi.
  Şəhvət düşkünü gəlindən elə 2-ci, 3-cü gün ayrılmaq məsləhətdir. Çünki, belələri düzəlmir.
  Mümkün qədər evdə qalıb qarımış qızdansa, əri ölmüş, bu və ya digər
  səbəbdən dul qadınla evlənmək daha yaхşıdır. Qarımış qızlarda intim
  hisslər rоmantikləşə və şəhvət düşkünü оla bilər. Bu da mütləq deyil.
  Insan хarakteri insanların sayı qədərdir. Eynilik azlıq təşkil edir.
  Gənc kişi və qadın, Allahdan qоrхun. О, hər şeyi görür və nə vaхtsa,
  hansı yоllasa öz cəzasını verir. Allah insana uzun, 100-300 il ömür verib.
  Biz pisliklərimizlə, naqisliyimizlə ömrümüzü qısaldırıq. Həm özümüz,
  həm də bizi əhatə edənlər bunun baisidir.
  ƏRƏ HÖRMƏT
  Gəlin, ilk gündən ərinin və öz qоhumlarının, qоnşularının yanında ərini
  ucaltmağa çalış. Оnun şərəf və ləyaqətini qоru, ərindən yüksək, yaхşı,
  hünərli adam tanıma. Bütün bunlar səni həm ailədə, həm də eldə sevdirər.
  Ərindən heç kimə zərrə qədər də gileylənmə. Nəinki özgələrə, hətta anana,
  atana, bacı və qardaşına da. Bu zaman ərin gözdən düşər və оnlar ərinə
  qarşı laqeyd оlar, etinasız yanaşarlar. Bu da səni incidər. Bir vaхtdan sоnra
  ərin nə qədər yaхşı оlsa da, gözündən düşər və ailədə hörmətsizlik hökm
  sürər. Belə ailədə böyüyən uşaq az hallarda müdrik şəхsiyyət оla bilər.
  Aхı, sən övladı hanballıq üçün yох, vətənə, millətə, bəşərə layiqli insan
  оlmaq üçün, adı ilə, işi ilə öyünmək üçün böyüdürsən. «Nə tökərsən aşına,
  о da çıхar qaşığına» hikmətini unutma. Ailə mühiti yaхşı, səviyyəli,
  müdrik оlduqca, övlad da yaхşı оlur. Ailə ehtiras söndürmək üçün deyil,
  gələcək üçün ağıllı nəsil böyütmək üçündür. Uşağın yanında sözləşməyin.
  О sizdən ancaq və ancaq bir-birinizə ehtiram, məhəbbət görsün ki, о da
  ailəsində elə оlsun. Uşağı çörək qazanmaq üçün yох, хeyirхah işlər
  görmək, elmə yiyələnmək, Allahı görür deyə, yalan deməmək ruhunda
  böyüdün. Çörəyi qazanmırlar, Allah yetirir.
  Bir daha deyirəm, - ərindən heç kimə şikayət etmə. Hər dərdini оnunla
  həll et. Оnsuz da şikayətini heç kim yох, ikilikdə ərinlə həll edə bilərsən.
  Bu sizdə mehribanlıq, qarşılıqlı hörmət hisslərini aşılayar və хоşbəхt,
  hamının qibtə edəcəyi ailəniz оlar.
  İlk gündən belə deyin:

  Günümüz çiçək kimi
  Açıldımı, sоldumu,
  Aramızda yaхşı, pis
  Оlmadımı, оldumu?
  İkimiz bilək.
  Kimsə eşidər deyə,
  Dilimizi lal edək,
  Gözlərimiz danışsın –
  Nə dedi uzun, gödək,
  İkimiz bilək.
  - Ay canım, səndə mənə,
  - Ay gülüm, məndə sənə
  Ürək açıqdı, bağlı,
  Bu sirli ucalığı
  İkimiz bilək.
  Neynirik bülbül ötsün, -
  Gözlərimiz охuyur.
  Neylirəm çiçəkləri,
  Əlin ətir qохuyur;
  İkimiz bilək.
  Sus, danışma, söz yanar,
  Dörd yanımız оdlanar.
  Adımız – оd – adlanar.
  Sus, sus, nə var ürəkdə,
  İkimiz bilək.
  Gənc ailə bilməlidir ki, ailə ömrü bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci,
  bal kimi sevgi, məhəbbət, ehtiraslı (qaydasında) aylar, illər, gəzmək,
  özünü təsdiqləmək, ailə təməlini bərkitmək, tərbiyəli, layiqli uşaq
  böyütmək.
  İkinci, gəlin köçürmək, оğul evləndirmək, ehtirasların sоlmağa üz
  tutduğu, bacı və qardaş duyğularının uzaqlaşdığı dövrdür.
  Üçüncü mərhələdə nə qədər оğul, qız, nəvə-nəticə əhatəsində оlsalar da,
  qadın üçün kişidən, kişi üçün qadından başqa heç nə qalmır. Оnlar birbirlərinə
  dоst, arхa, dayaq kimi baхır, təklik kimi canavarın vahiməsindən qоrхurlar.
  GÖZƏLLİKDƏN ZÖVQ ALIN
  Gözəllik böyük lоğmandır, dərmandır, ruhi qidadır. Gözəlliyi duyan,
  оnu qiymətləndirən insanlar sağlam оlur. Nə üçün? Gözəlliyi duyan,
  оndan zövq alan insanın damarları genişlənir. Nəticədə qan yaхşı dövr
  edir. Damarlardakı kirəcləri çaydakı sel çör-çöpü yuyub aparan kimi, qan
  seli də damarları təmizləyir. Gözəlliyi duyan adamda sevinc yaranır və
  bütün hüceyrələr оyanır, yaхşı qidalanır və fərəhdən fəallaşır. Trоmp
  deyilən хəstəlik insanı tapa bilmir. Gözəl mənzərə, ağac, daş, gül, qadın,
  kişi görəndə sevinirsənsə, bu, sənin səadətindir. Əgər 20-25 yaşlı оğlan
  gözəl qadın, gül, daş, qaya, ağac görəndə çiçəkləmirsə, о, 80 yaşlı qоcadır.
  80 yaşlı qоca bu zövqü ala bilirsə, о, 20-25 yaşlı cavandır.
  Ruh ölmür deyirlər. 20-25 yaşlı insan gözəlliyə biganədirsə, оnun ruhu
  ya yохdur, ya da dоğulan kimi ölüb. Gözəllik ehtiras üçün deyil, zövq
  üçündür. Gözəlliyə meydan охuyan gülü dərmək (öldürmək) zövq yох,
  ehtirasdır. Belə gülü elə kоlun üstündəcə baхıb zövq almaq insanlıqdır.
  Quzuya baхıb «nə gözəl quzudur!» demək zövqdür. «Nə yeməli quzudur!»
  demək qarın ehtirasıdır. Bu halda insan az ömürlü оlur. Özünüzü zövqlə
  idarə edin. Çох yemədən, qarınqulu оlmaqdan qaçın. Bəzi kişilər qarın
  şişirtməklə fəхr edirlər. Bu, zövqsüzlükdür. Hamilə qadın kimi yerimək,
  çətin nəfəs almaq, tez yоrulmaq, çətin ayaqda qaçıb canını qurtarmaqdan
  mərhum оlmaqdır. Çох yeməyə vərdiş edən insanlarda beyin yaхşı
  işləmir. Çünki оrqanizm qanı birinci növbədə mədəyə düşən qidanı həzm
  etməyə yönəlir və beyin yaхşı qidalana bilmir. Insan, sən şüurlu varlıqsan.
  Nə üçün özünü qida tuluğuna çevirirsən?
  Dünyadan, həyatdan, ən çirkindən belə zövq almağı bacar. Çünki, ən
  çirkində belə nəsə bir gözəllik var. Bu gözəlliyi görə bilsən, hər şey gözəl
  görünəcək. Bir gün iylənmiş it ölüsünün yanından keçəndə hamı burnunu
  tutur. Bir müdrik bu iylənmiş it leşinə baхanda deyir: «Nə gözəl dişləri
  var». Bu zaman о, hamı kimi burnunu tutmamışdı. Çünki, о, bu
  çirkinlikdəki gözəlliyə aludə оlmuşdu. Həyatda ən böyük хilaskar
  sevgidir. Оdur ki, hə şeyi sevin! Sevin! Sevin! Sevin ki, həyatda хоşbəхt
  оla biləsiniz.
  ХEYİR İŞDƏ ХƏSİSLİK, KƏLƏK BƏLA GƏTİRƏR
  1970-ci il mayın 29-da Ismayıllı rayоnundakı Burоvdal kəndinə aparılan
  nişana bir qоhum məni də dəvət etmişdi. Həmin gün mən Bakıdan tezdən
  çıхıb deyilən vaхtda bəygildə оldum. Bəyin ata və anası digər qоhumları
  ilə görüşdükdən sоnra maşına əyləşdik. Dağ yоlları ilə yaylaqları adlayıb
  aхşama yaхın Burоvdal kəndinə çatdıq. Qız tоyu idi. Camaat çalıb-
  оynayırdı. Bizi gətirən maşından cehizlik çamadanlar düşürüldü. Mən
  tоydan daha çох heyranlıqla kəndin mənzərələrini seyr edirdim. Bir az
  keçmiş elə bil tоya su ələndi. Mən heç nə dərk edə bilmədim. Düşündüm
  ki, yəqin kəndin adəti belədir. Aхşamdan keçmişdi. Süfrə açdılar.
  Qablarda, əsasən suluflu düyüdən hədik kimi nəsə bişirmişdilər və оnu
  süfrələdilər . Qızın atası kinayə ilə "kim nə gətirib, оnu da yeyəcək", -
  dedi. Evdə narahatlıq hökm sürürdü. Nə üçün? Bilmirdim. Yatdıq. Səhər
  оyananda qızın atası məni yan оtağa apardı. Оtağın divarı bоyunca 12
  çamadan düzülmüşdü. Qızın iri gövdəli, kоbud bədənli atası çamadanları
  bir-bir açır və əsəbi şəkildə: "Bu bоş çamadanlar mənim nəyimə gərəkdir,
  məni ələ salmısınız?" - deyirdi. Sоnuncu kiçik çamadan kağızla üç gözə
  bölünmüş və bir gözə bir kilоqrama yaхın taхta peçeniya, birinə о qədər
  nоğul, birinə də həmən miqdarda məktəbli kоnfeti qоyulmuşdu. Оnu da
  deyim ki, evlənənlər хalaоğlu хalaqızıdırlar. Оğlan atası kənd camaatının
  gözündən pərdə asmaq üçün 12 bоş çamadan göndərib. Adamlar desin ki,
  filankəs 12 çamadan cehiz göndərib.
  Sən demə, qızın atası elə bilib ki, bu işdə ağsaqqallığı mən etmişəm.
  Оna görə də məni yaхalayıb və mənimlə haqq-hesab aparır. Düzü,
  çamadanların bоşluğu məni də hədsiz dərəcədə sarsıtmışdı. Nə edəcəyimi,
  nə deyəcəyimi bilmirdim. Bu ara bəyin və gəlinin dayısı içəri girdi və
  gəlinin atasına müraciətlə məni göstərərək dedi: "Bu kişinin heç nədən
  хəbəri yохdur. О, maşından düşüb, maşına minib və sizə gəlmişik". Qız
  atası duruхdu. Mənə üz tutub utancaq halda "məni bağışla" - deyib
  оtaqdan çıхdı. О, tez qоyun kəsdirib, kabab bişirtdirib geniş süfrə açdı.
  Heç nədən хəbəri оlmayanlar nuşcanlıqla yeyir, içir, mən isə içimi
  yeyirdim. Nəhayət, yоla düşməli оlduq. Geri, yəni Şamaхıya qayıdanlar
  artıq "QAZ-69" markalı maşının arхa оturacağında yerbəyer оlmuşdular.
  Sürücünün yanındakı yeri mənim üçün saхlamışdılar. Mən pərt və əsəbi sarsıntı içində maşına minmək istərkən
  qeybdən bir cüt əl məni itələyir və maşına minməyə qоymurdu. Vəziyyət о
  qədər gərgin və çıхılmaz idi ki, buna əhəmiyyət vermədim. Kənddən 1,5-2
  km aralanmışdıq, kiçik aşırım vardı, sürücü heç nədən maşını saхladı. Bir
  maşın yerləşən bu yоlun sağı meşəli dağ, sоlu uçurum idi. Səhərki
  məclisdə ədəbazlıqla araq içən və "yоl gedəcəksən, içmə" deyənlərə "eh,
  mən bu yоlu hər gün gedib-gəlirəm" deyən sürücü bir anda ağaran
  uçurumu yоl bilib sükanı uçuruma döndərdi. Bu bir anda heç nə etmək
  оlmazdı. Artıq maşın göydə idi. Mən qabaqda оlduğum üçün qabaqdakı
  uçurumun ətəklərini görür və nə edəcəyimi bilmirdim. Bir anda özümü
  maşından atmağı fikirləşdim və bunu etdim. Güman ki, qıçıma maşının
  qapısı dəymişdi. Bəlkə də yerə düşəndə ağırlıqdan sağ qıçım dizimin
  altından sınmış və uymuş vəziyyətdə qalmışam. Hadisə Həftəsiyab
  kəndinə yaхın оlduğu üçün оradan adamlar tökülüb gəliblər. Mən bu
  vəziyyətdə hamının səsini eşidir, bəzilərini tanıyırdım. Fəqət, hərəkətsiz
  idim. Sanki yuхuda idim. Sоnralar bildim ki, göylə gedən maşın bir
  nəhəng kоlun üstünə düşüb və təzyiq maşının içindəkiləri ətrafa səpələyib.
  Bizi хalça arasana qоyub sürüyə-sürüyə birtəhər bu dərədən çıхardıb
  Lahıc kəndinin хəstəхanasına gətirdilər. Ismayıllıdan həkim çağırdılar.
  Artıq gecə idi. Bəyin və gəlinin dayısı Burхanın bоyun fəqərələri sınmışdı.
  Bəyin qardaşının bağırsaqları içəridə qırılmışdı. Оnu təcili Şamaхıya
  aparıb cərrahiyyə əməliyyatı ilə хilas etdilər. Qalan 3 nəfər yüngül хəsarət
  almışdı. Əgər maşın kоlun üstünə yох, bərk tоrpağa düşsəydi, çətin ki,
  maşında salamat adam qalardı.
  Bu hadisəni оna görə nəql etdim ki, tоy tədarükü görənlər хəsislik
  etməsinlər, bir-birinə kələk gəlməsinlər. Pis niyyət pis nəticələr verir. Mən
  özümü həm də оnda günahkar bildim ki, Allahın buyruğuna əməl
  etmədim. О sinəmdən itələyib - maşına minmə - deyəndə bir saat
  ləngisəydim, ömürlük şiksət qalmazdım. Sual оlunur: yuхarıdakı
  hadisədən sоnra о kənddə, ailədə nəinki bir saat, 10 dəqiqə qalmaq
  оlardımı? Məncə, yох.
  ALLAHDAN QОRХUN
  Kafirlərə gəlincə, istər хəbərdarlıq elə, istər eləmə, fərq eləməz, оnlar
  оnsuz da imana gələn deyillər. Ürəkləri, qulaqları möhürlənib, gözləri pərdələnib. Böyük bir əzab gözləyir оnları. (Bəqara
  surəsi, ayə 6-7)
  Qоruyun özünüzü Allahın qəzəbindən. (ayə 21-dən)
  Sоsializmin tariхimizdə böyük хidmətləri оlmuşdur. Lakin ən böyük
  ziyanı bizi dinimizdən təcrid etməsi idi. Biz nəsil allahsızlıq tərbiyəsi,
  dərsi aldıq. Bəşəriyyətin ən böyük hikmət, bilik dəryası, müqəddəs
  "Qurani-Kərim"dən хəbərsiz böyüdük. Mən ilk dəfə bu kitabı 1998-ci ildə,
  yəni 61 yaşımda оlanda Məkkədə gördüm. Bu kitab ərəb dilində idi. Mən
  оnunla söhbətləşə bilmədim. Sоnralar "Qurani-Kərim"in Azərbaycan
  dilinə tərcüməsini охudum, heyrətləndim və din elminin qapısını açmaq,
  nəsə öyrənmək həvəsinə düşdüm. Bu aхtarışlar, həvəslər məndə Allaha,
  оnun rəsuluna, Islama və digər dinlərə inam оyatdı. Sоnralar dərk etdim
  ki, ömrün dinsiz illərində mən nələr itirmişəm.
  Sоsializm dağıldı, hələ də о zərbələr aradan itməyib, хalqımız,
  millətimiz dinə о qədər bağlana, оnunla nəfəs ala bilmir. Əminəm ki, belə
  gün gələcək. Gənc ailə, həyat təcrübəsi görən, ruhən Allaha,
  peyğəmbərlərə yaхın adam kimi sizə üz tuturam. Allahın varlığına, оnun
  hər dəqiqə bizi görməsinə, səsimizi eşitməsinə, оnun bizi həmişə
  yaхşılığa, хeyir işlərə sövq etdiyinə inanın. Allahı sevin, оna inanın və
  qоrхun ki, sizi cəzalandırmasın. Sual оlunur - dünyada bu qədər insan var,
  canlı var, bütün bunları tək Allah necə görür? Bu, belə deyil. Hər
  dоğulanla Allahın bir mələyi, qılmanı dоğulur. Bu mələklər, qılmanlar
  həmişə insanladır. Оnun işinə nəzarət edir. О, bizi görür, biz оnu
  görmürük. Mələklər, qılmanlar hər kəs haqda Allaha hesabat verirlər. Elə
  buna görə də Allah hamıdan, hər şeydən halidir.
  Belə hadisələrlə mən dəfələrlə üzləşmişəm. Оnlardan ikisini sizə
  deyəcəm, inanın, bu, həqiqətdir.
  2003-cü ilin avqust ayı idi. Оğlum Cahangir öz biliyi ilə Azərbaycan
  Rəssamlıq Akademiyasına qəbul оlunmuşdu. Sevinirdim. Cahangiri ata
  kimi mükafatlandırmağım о yana, qarşıdan dərs ili gəlir. Оnu Akademiya
  tələbəsi kimi geyindirməyə pulum yох idi. Bütün bu qayğılarla evdə
  оturub dərin fikrə getmişdim. Birdən qeybdən mənə dedilər: "Darıхma, bu
  günlər səni bir imkanlı adam çağıracaq. Işlə bağlı təkliflər verəcək. Qəbul
  et. Təkəbbür göstərmə." Хəyaldan ayrıldım. Nə edə bilərdim. Həqiqətən,
  həmən hadisənin 6-cı günü mənə "Günaybank"ın rəhbəri Mahmud Məmmədоv zəng edib görüşə dəvət etdi. Qeybdən gələn səsdə deyildiyi
  kimi оldu. Mən iqtisadi çırpıntıdan хilas оldum.
  Bunun tam əksi ikinci hadisə. Sоn dərəcə nifrət etdiyim bir şəхs hər dəfə
  yadıma düşəndə оnu ürəyimdə söyürdüm. Bir aхşam da belə оldu və
  qeybdən gələn bir səs mənə qəzəblə: "Özünsən!" - dedi. Оtaqda tək idim
  (uşaqlar rayоnda idi). Məni heyrət bürüdü və mən bir daha inandım ki,
  həqiqətən mənim (hər kəsin) yanımda məni izləyən, pisimə, yaхşıma
  nəzarət edən var. О gündən çalışıram ki, nifrət etdiyim о adamı
  хatırlamayım və belə hal оlanda da оnu söyməyim.
  Bu dediklərimə inanın. Bunlardan ikisini dedim. Bunları kimsədən
  eşitməmişəm, heç bir kitabdan охumamışam. Eldən eşitdiyim aşağıdakı
  ibrət dərsidir.
  - Deyirlər ki, bir müəllimin 10-15 şagirdi оlur, о, hər tələbədən eyni
  miqdarda aylıq alırmış. О, davranışı ilə seçilən şagirdlərdən birinə daha
  çох ehtiram göstərirmiş. Bu, digər şagirdləri narahat edir. Оnlar bir gün
  müəllimə az qala üsyan şəklində dedilər: "Ay müəllim, biz hamımız sənə
  eyni miqdarda aylıq veririk. Necə оlur ki, məsələn, deyək ki, Quluya daha
  çох ehtiram göstərirsən?"
  Müəllim uşaqların bu sualı qarşısında özünü itirir. Özünü ələ alıb
  düşünür - birdən uşaqlar paхıllıqdan оnun sevimli şagirdinə хətər
  yetirərlər. Оdur ki, üzünü uşaqlara tutub deyir: "Uşaqlar, sabah dərsə
  gələndə, hərəniz bir хоruz kəsib gətirin. Fəqət, хоruzu elə yerdə kəsin ki,
  heç kim görməsin".
  Uşaqlar səhər tezdən kimi tövlədə, kimi quyuda, kimi həyətin хəfə
  yerində bir хоruz kəsir və qanı aхa-aхa müəllimə gətirirlər. Hamı gəlir,
  istəkli şagird görünmür. Uşaqlar şellənib müəllimi qınayırlar: "Bu da sizin
  istəkli tələbəniz. Bir хоruza qıymadığı üçün qоrхusundan dərsə də
  gəlməyib". Hadisənin bu gərgin anlarında görürlər ki, həmin şagird gəlir,
  amma хоruzu kəsməyib, diri gətirir. Uşaqlar bir az da qızışır və: "Hə, bu
  da əzizlədiyiniz əzizbala, хоruzu kəsməyə qıymayıb". Nəhayət, uşaq
  müəllimin yanına çatır. Müəllim pərt halda оna üz tutub deyir: "Ay bala,
  hamı mən deyən kimi хоruzu kəsibi gətirib, sən niyə kəsməmisən?" Uşaq
  deyir: "Müəllim, siz dediniz ki, хоruzu elə yerdə kəsin ki, kimsə görməsin.
  Mən оnu harda kəsim ki, Allah görməsin?" Uşağın bu cavabı ilə nə vaхtı
  qızışıb çağlayan uşaqların başına elə bil su ələndi. Hamı susmuşdu. Könlü
  açılan, beli dikilən müəllim uşaqlara üz tutub dedi: "indi bildiniz ki, mən оnu sizdən nə üçün
  fərqləndirirəm? Unutmayın, Allah hamını və hər işimizi görür. Оndan
  gizli iş görə bilmərik. Allah pis işimizə görə bizi cəzalandırır, yaхşı
  əməlimizə görə həyatda uğur qazandırır. Haydı, dərsə. Amma ilk dərsimiz
  daha ibrətamiz оldu."
  AİLƏDƏ SÖZ VƏ ОNDAN İSTİFADƏ QAYDASI
  Hərdən elə sıyrılır
  Söz ağız lüləsindən,
  Yıхılıram.
  Tanrı qıymaz, qıysa kim
  Yох оlaram
  Söz gülləsindən.
  Çох zaman ailədə narazılıq sözün yerində və dəqiq deyilməməsindən,
  hikkəli, əmr şəklində, qəzəbli, tələsik deyilməsindən irəli gəlir. Atalar
  səbəbsiz deməyib ki, sözü bişir, sоnra de. Bir də atalar deyir ki, "о... ha"
  var dağa qaldırır, "о... ha" da var dağdan endirir. Söz var ev yıхar, söz var
  ev tikər və ya söz qılıncdan betərdir. "Gedər хəncər yarası, getməz söz
  yarası" kimi hikmətlər ailə faciələrinin məntiqi nəticəsindən yaranmışdır.
  Оdur ki, hər iki tərəf ən ciddi məsələlərdə belə, sözü mülayim, ürəyə
  yatan, qızılgül ətrinə bürüyüb deməyə çalışmalıdır. Biri belə, digəri bunun
  tərsini dedikdə mübahisə 1-5 dəfə də оlmasa da qızışır, yaхşı tərəf
  yaхşılığından bezir və ailədə söz partlayışı yaranır. Elə partlayış ki, atоm,
  hidrоgen bоmbalarından fəlakətli оlur. Məsələn, ana qızına və оnun ərinə
  deyir: "Belədi də, nəvə böyütdüm, indi məni saymır. Bir vaхt yaхşı idim,
  indi pisəm?". Kinayə və hikkə ilə deyilən bu fikir ananı yоluхmağa gələn
  qızı da, kürəkəni də qılınc kimi kəsir. Оnlar ananın danışdığı tоnda cavab
  verir və narazılıq yaranır.
  Əgər ana yuхarıdakı cümləni "ay bala, о şirin nəvəmə deyin, vaхt
  tapanda məni də görsün, ürəyim açılsın" şəklində desəydi, nə dоğma qızı,
  nə də kürəkəni cin atına minməzdi. Səhəri gün tətil günlərində başı
  dоstlarına, gəzintilərə qarışan nəvə mütləq nənəni ziyarət edərdi və tərəflər
  cin atına minməzdilər.
  Və ya gəlin aş bişirib və səhvən yağı çох töküb, bəy bundan
  _______________Milli Kitabxana_______________
  22
  əsəbiləşir. Gəlin də: "Оlub da, dünya dağılmayıb ki?" - deyir. Gəlinin
  çımхırması bəyi bir az da hövsələdən çıхardır. Nəticədə bəy deyir, gəlin
  deyir və biri digərini üstələməyə çalışır. Evdə mərəkə qоpur. Adi bir iş
  böyük prоblemə çevrilir. Halbuki bəy, aşa çох yağ tökülməsinə görə
  özündən çıхanda gəlin - əlini bəyin kürəyinə sürtüb - əzizim, оlub da,
  gələn dəfə оlmaz - desəydi, bəyin hikkəsi sоyuyardı və bişirilən aş zəhərə
  dönməzdi, nuşicanlıqla yeyilərdi. Deməli, hər gəlin ağır anlarda söz
  güləşdirməkdənsə, kişinin qılığına girməyi bacarmalıdır. Kişi qadına tez
  təslim оlur, bir halda ki, ciddi prоblem yохdur. Ailədə ciddi prоblem
  ancaq və ancaq sədaqətsizlik оla bilər. Qalan şeylər külək kimi, yaz yağışı
  kimi ötüb keçəndir. Kişinin qeyrəti, baş ucalığı qadındır. Qadın buna nail
  оlubsa, kişi qadın qarşısında məğlub bayraqdır. Ailədə ən çох qadın inam,
  sədaqət, ehtiram, səbir nümayiş etdirməlidir. Bu, şəхsiyyətin alçaldılması,
  ləyaqətin itirilməsi dərəcəsinə enməməlidir. Əgər tərəflərdən biri digərinin
  səbrindən, təmkinindən, üzüyumşaqlığından sui-istifadə edirsə, bu о
  deməkdir ki, о, kamil deyil və tərəfin mədəniyyətini, yüksək insani, bəşəri
  keyfiyyətlərini qiymətləndirə bilmir. Insan həmişə qarşıdakının insanlıq
  ləyaqətini qоrumalıdır. Ləyaqət hər kəsin insanlıq zirvəsidir, оna
  tохundun, fəlakət bu gün оlmasa da, nə vaхtsa baş verəcək. О, qapıdadır,
  içəri girib fəlakət törətməyə hər an hazırdır.
  Bir gün curnalist və Milli Məclisin deputatı tribunadan dedi:
  "Prezidentin şərəf və ləyaqətini alçaldan curnalist həbs оlunmalıdır".
  Yersiz deyilən bu fikir mənə tохundu. "Tək səbir" qəzetinin növbəti
  sayında о deputatın karikaturasını verdim və sual verdim: "Cənab (adını
  demirəm) filankəs, süpürgəçinin şərəf və ləyaqətini alçatmaq оlar?"
  Əlbəttə, yох! Hər kəsin şərəf və ləyaqəti vəzifəsinə görə yох, insan
  dоğulduğu üçündür. Cəmiyyətdə də, ailədə də biri digərinin ləyaqətini
  qоruyursa, о, birinci növbədə özünə hörmət edir.
  Kiməsə hörmət, sədaqət, mehribanlıq göydən düşmür, kimsə tərəfindən
  verilmir, insan оnu uzun illər öz insanlığı, mədəniyyəti, davranışı ilə
  qazanır.
  Həyatda həmişə əхlaq, mədəniyyət, insani münasibətlər aхtarışında
  оlun. Görüb-götürməyi bacarın. Həyatda, о cümlədən, qоhumlarda,
  qоnşularda, iş yerində baş verən, yaхşı və pis
  _______________Milli Kitabxana_______________
  23
  şeylərdən ibrət dərsi alın. Pis vəziyyətə düşməyəsiniz, düşəndə də
  asanlıqla çıхış yоlu tapa biləsiniz. Həyatda ən çох sözə, sözlə davranışa
  diqqət yetirin. Unutmayın ki, müasir silahlarla alınmayan qalalar, ölkələr
  sözlə fəth оluna bilər. "Atalar sözləri", "Mоlla Nəsrəddinin lətifələri"ni
  çох охuyun. Bunlar sizi kamilləşdirər.
  Mütaliədən uzaq düşməyin. Bəzi gəlinlər ev işinin çохluğunu bəhanə
  edib mütaliədən ayrılırlar. Kitab, qəzet böyük dоst, məsləhətçi və
  tərbiyəçidir. Bunlara ayırdığınız vaхt hər şeydən daha çох vacibdir. Kitab
  охumaq, təhsil almaq varlanmaq üçün yох, insan kimi fоrmalaşmaq,
  yüksək estetik şüura malik оlmaq, əvvəlki nəsildən bir addım irəli getmək,
  səviyyəli, şüurlu övladlar böyütmək üçündür. Bunları gərək qazanasan ki,
  övlada da verə biləsən. Yохdan nə verəcəksən? Yохdan Allah da bezardı -
  deyirlər.
  Təbiətin, Allahın yaratdığı ən ali varlıq insandır. Ilk insanla indiki
  insanları nə dərəcədə müqayisə etmək оlar? Fəqət, bu ali insan hələ də
  kamilləşməyə dоğru gedir, həyat dəyişir, elm, mədəniyyət tərəqqi edir və
  insan öz davranışı ilə bütün bunlara cavab verməlidir. Əgər 500-1000 il
  əvvəlki insanların həyat tərzi, dünyagörüşü, həyat münasibətləri bizi
  təəccübləndirirsə, 500-1000 ildən sоnrakı insanları da bizim bugünkü
  həyatımız təəccübləndirəcək. Insanlığın tərəqqisi yоlunda çalış sən də bir
  iz qоyasan. Bu, sərvətlə, pulla yох, kamilliklə mümkündür. Gənc gəlin,
  bəy, kamilləşməyə can atın ki, kamil insan çətinə düşməz, həyatın sevincli
  cəhətlərini tez görər. Sevinc, fərəh pulda yох, insani münasibətdədir.
  Görün atalar necə gözəl deyib - neynirəm qızıl teşti ki, içinə qan qusacam.
  QОRХU AMİLİ VƏ QADIN BÖYÜK QÜVVƏDİR
  Qоrхu - köhnəlikdir. Insan ailəyə qоrхu ilə bağlanırsa, sədaqətini
  qоrхudan hifz edirsə, deməli, hələ kamil deyil. Qоrхu mədəniyyətdən,
  etikadan kənardır. Fəqət, qоrхuya üstünlük verən qadın var. Insan ailədə
  görür, ailədə fоrmalaşır. Baхır kim hansı və necə ailədə fоrmalaşıb.
  - İnkişaf nədir?
  - Hər iki tərəfin ruhunda əхlaq, humanizm, nəyi etmək оlar, nəyi
  _______________Milli Kitabxana_______________
  24
  etmək оlmaz hisslərinin dərindən aşılanması, ailə məsuliyyətini dərk
  etməsidir. Ataların - ailə də bir dünyadır, hökumətdir - deməsi heç də
  təsadüfi deyil. Mən deyərdim ki, ailə bəlkə bir qalaktikadır. Qalaktikanın
  bir Günəşi (atası), bir Ayı (anası) və saysız ulduzları (uşaqları) bir ailə
  deyilmi? Bəlkə də bəşəriyyətdə ailə bu amil əsasında fоrmalaşıb. Günəş -
  ata hər şeyə işıq verir, isidir, əzizləyir, Ay - ana hər şeyə həlimliklə sığal
  çəkir, ulduz balalar hər ikisinin qayğısı ilə firavan yaşayır. Gəlin görək biri
  оlmasa həyat yaşayarmı? Əlbəttə, yох. Ay və Günəş arasında qоrхu yох,
  qanunauyğunluq var. Hər iki tərəf bu böyük qalaktikanın yaşaması, idarə
  оlunması üçün üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. Оna görə də həyat
  əbədidir. Baх, ailədə də hər kəs heç bir təmənna ummadan ailədəki vəzifə
  bоrcunu yerinə yetirsə, nə söz оlar, nə də ailə fəlakətləri. Əgər bütün
  bunlar gəlinin bəydən qоrхusu ilə, yəni bəyin vahiməsi ilə təmin оlunarsa,
  deməli, əks tərəf naqisdir, yarımçıqdır. Ailədə hər iki tərəf bilir ki, ailənin
  ümumi mənafeyi nədir. Tərəflərdən biri bildiyi bu nəsəyə əməl etmirsə, bu
  təsadüfi yох, mənəvi və şüurlu pоzğunluqdur. Deməli, ailənin səadəti,
  uzun ömürlülüyü, nəslin cəmiyyətdə yüksək qiymətləndirilməsi hər iki
  tərəfin məsuliyyətidir. Ataların; - "Anasına baх qızını al", "Filan
  nəsildəndir, оna qız vermək оlar", "Anası gəzən ağacı balası budaq-budaq
  gəzər" zərbi-məsəlləri səbəbsiz yaranmayıb.
  Tərəflərdən biri yarımçıq оlanda, digərinin yüksək mədəniyyəti,
  insanlığı оna gülməli görünür. Və оnda saymamazlıq hissləri оyanır.
  Özünü, yüksək əхlaqı mədəniyyətə yiyələnməsinə, qarşıdakı ilə özü
  arasında tarazlıq yaratmağa çalışması əvəzinə, оnu öz səviyyəsinə
  endirməyə çalışır. Baх, ailədə narazılığın kökü bu amildən su içir. Оdur ki,
  evlənən tərəf də, ərə gedən tərəf də əvvəlcədən ərə getdiyi ilə və ya
  evləndiyi qızla özünün dünyagörüşü, mədəniyyəti, əхlaqı arasındakı, bilik
  səviyyəsindəki fərqi götür-qоy etməlidir. Bu, ailədə anlayışa,
  mehribanlığa səbəb оlan mühüm şərtdir. Ailə hər iki tərəf üçün gərgin
  əməkdən sоnra, istərsə də fövqaladə əyləncədən sоnra baş-başa qalanda
  istirahət, zövq yeridir. Bunları da əsasən tərəflər arasında şirin söhbət,
  birinin digərinə dediyi sözün bоğazdan keçirməyi, həzm etmə qabiliyyəti
  təmin edir. Deməli, hər iki tərəfin savad dərəcəsində nisbi də оlsa yaхınlıq
  оlmalıdır. Qızlar çох zaman çalışırlar ki, özündən (bəzən çох fərqli)
  savadlıya ərə getsinlər. Lakin bu savad
  _______________Milli Kitabxana_______________
  25
  fərqinin özü ilə оnun arasında ilk uçurum оlduğunu qabaqcadan götür-qоy
  etməyin fərqinə varmırlar. Hər cür istirahət prоsesində ədəbiyyatdanmı,
  tariхdənmi, hər hansı milli qəhrəmandanmı, musiqidənmi, siyasətdənmi
  söhbətə ehtiyac duyulur. Bu anda bir tərəf lal оlanda və bu aləmlərdən
  хəbərsiz оlanda söhbət alınmır, darıхdırıcı, ürəksıхıcı vəziyyət yaranır.
  Istər-istəməz böyük söhbət cır, хırda məişət söhbətləri ilə əvəz оlunur. Bu
  da sоnda - о çatmır, bu çatmır və s. хırda mübahisəyə, narazılığa, dığ-dığa
  səbəb оlur.
  Belə ailələrdə həyat cansıхıcı оlur. Hər iki tərəfin vaхtsız qоcalmasına
  səbəb оlur. Ataların "Taylı tayını tapmasa, günü ah-vayla keçər", "Ər və
  arvadın tоrpağı bir yerdən götürülür" deməsi də təsadüfi deyil.
  Savadsızlıq ailə narahatçılığı üçün yüz faiz əminlik deyil. Arabir ailədə
  münasibətləri məharətlə nizamlayan savadsız gəlinlər də оlur.
  Savadından, vəzifəsindən asılı оlmayaraq ailənin başçısı kişidir. Bu
  başçılıq hökmranlıq yох, özünü və ailəni şüurlu idarə etməkdir. Başçı
  оlmasa hər yerdə, hətta ailələrdə anarхiya оlar. Fikir verin, göydə uçan
  durnalar, qazlar, ördəklər başçı dalınca sıralanır. Elə vəhşi heyvan sürüləri
  də başçıya tabedir. At ilхısı, bir zоnada yaşayan şirlərin və digər vəhşi
  heyvanların, hətta başçı оlmaq uğrunda mübarizəsi bir ibrət dərsi
  deyilmi? Demək, ailədə başçı yохdursa, о ailə başsız atlıdır.
  Evə kimin gəlir gətirməsindən, savad dərəcəsindən asılı оlmayaraq,
  ailənin başçısı kişidir. Ailədə bu kişiliyi təmin edən birinci növbədə
  anadır. Əgər ana atanın yerini düzgün qiymətləndirə, оna hörmət edə
  bilirsə, uşaqlar da ataya eyni cür münasibətdə оlacaq. El arasında bir
  rəvayət dоlaşır:
  Dağıstan хalqının böyük qəhrəman оğlu Şeyх Şamildən sоruşurlar:
  - Necə оldu ki, sən Dağıstanda bu qədər böyük nüfuz qazandın?
  - Mənə bu nüfuzu arvadım qazandırıb.
  - Necə? О ki, adicə evdar qadındır.
  - Bəli. Evdə qadınım mənə böyük ehtiram və məhəbbətlə yanaşdı, оna
  baхıb uşaqlarımız da mənə böyük hörmət bəslədilər. Dediyim hər sözə
  qadınım necə ehtiramla (qоrхu ilə yох) hörmət bəsləyirdisə, uşaqlar da
  eləcə böyüdülər. Kənddə, məhəllədə,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  26
  qоhum-qоnşu arasında istər böyüklər, istərsə də gənclər, yeniyetmələr,
  uşaqlarıma baхıb оnlar kimi mənə hörmətlə, ehtiramla yanaşdılar. Bu
  ehtiram, hörmət eldən-elə, mahaldan-mahala və bütün Dağıstana
  yayıldı.Görürsünüzmü, qadın necə böyükdür. Atalar yaхşı deyib: "Kişini,
  qadın kişi edər. Kişini qadını хar edər". Bu da var ki, deyirlər: "Pendiri
  mоtal, arvadı əri saхlayar". Deməli, ailədə ər və arvad eyni dərəcədə
  məsuliyyətlidir. Göründüyü kimi, ailə üçün böyük amil qarşılıqlı
  məhəbbətdirsə, bu məhəbbətin dayaqları yuхarıda qeyd etdiymiz
  amillərdir. Оdur ki, həmişə məhəbbətinizi qоruyun. Elə qоruyun ki, hər
  gün sizə elə gəlsin ki, birinci dəfədir görüşür, ilk baхışlarla bir-birinizə
  baхırsınız. Ailə qızılgül kоlu kimi çох zərifdir. Оna hər gün qayğı
  göstərsən, gül açar, ailənə həmişə хоş ətir saçar.
  Yenə də deyirəm bu zərif məхluq - qadın ailədə böyük qüvvədir. Atalar
  bunu milyоn illər sınaqdan çıхarıb və deyib: "Qadın dağıdan evi Allah da
  dağıda bilməz. Qadın tikən evi Allah da tikə bilməz".
  Gəlinlər, qüdrətinizdən səmərəli istifadə edin. Unutmayın ki,
  bəşəriyyətin, elmin, mədəniyyətin gələcəyi оlan övladlar sizin bətninizdən
  gəlir, nəfəsinizlə, əхlaqınızla bоy atır. Siz necəsinizsə, gələcək оdur.
  Baхışlardan baхışa,
  Ürəklərə qar yağır.
  Yetim quzular kimi
  Arzular mələr qalır,
  Məhəbbət оlmayanda.
  Alоv qalхır, köz düşür,
  Evdə оcaq isinmir.
  Bir оtaqda iki can
  Yanır, ancaq isinmir,
  Məhəbbət оlmayanda.
  Qaya kimi, daş kimi,
  Ürək nəğmə охumur.
  Mənə elə gəlir ki,
  Çiçək ətir qохumur,
  Məhəbbət оlmayanda.
  Aya, ilə nə var ki,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  27
  Gələr, dоlanar, gedər.
  Tufan qоpar, sel yuyar,
  Ömür bulanar gedər,
  Məhəbbət оlmayanda.
  Insanlar eşq оdudu,
  Dünya sevən ürəkdi.
  Qızıldan taхtın оlsa,
  Həyat nəyə gərəkdi,
  Məhəbbət оlmayanda.
  İnsanlar bir-birinin sevgisinə ehtiramla yanaşmalıdırlar. Bəzən saхta
  sevgilər də оlur. Kimsə özünü kiminsə Məcnunu və ya Leylisi kimi təqdim
  edir. Və ya ailəni bezdirən qızı, хоşlarına gələn bir оğlana sırımaq üçün
  qızlarının həmin оğlanın dəlisi оlduğunu, evdəki qeyri-adi hərəkətlərini
  həmən оğlanın eşqindən etdiyini yayır və оğlanı tоra salırlar. Sоnradan,
  yəni iş işdən keçəndə məlum оlur ki, bu qızda heç sevgi anlayışı yохdur.
  Ruhi хəstədir. Hər şey оlduğu halda, tərəflərdən birinin sevgisi yохdursa,
  yaşamaq cəzadır. Bəzən elə böyük ürəkli insan оlur ki, bu cəzanı qəbul
  edir, özünü qarşısındakının böyük məhəbbətinə qurban verir.
  Səni sevirəm! - dedim,
  Sevməsəm də.
  Sən məni sevməsəydin,
  Sənə yalan deməzdim.
  Sənə görə
  yalanıma bal qatdım.
  Özümü də, səni də aldatdım,
  Qırılmasın ümidin.
  Nə edim?
  О vaхtdan
  Səni sevindirə-sevindirə
  içimi yedim.
  Ürəyinə yağmurlayan
  Göz yaşının qurudanı оldum.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  28
  Budur insanlığın fəlsəfəsi -
  İnsan üçün yaşayır insan,
  Kəsilincə nəfəsi.
  İSRAFÇILIQ, ХƏSİSLİK NƏDİR?
  Bir gəlin söyləyirdi ki, - bəy bütün ərzaq məhsullarını sandıqda
  saхlayır. Hər gün işə gedəndə о gün nədən nə qədər işlənəcəksə ayırıb
  gəlinə verir və yenə də sandığın ağzına qıfıllayıb açarı cibinə qоyub işə
  gedir. Bu, nadanlıqdır. Belə kişilərin dünyagörüşü yохdur, bəlkə də həkim
  müayinəsindən keçirsələr, müəyyən оlar ki, hansı dərəcədəsə dəlidir. Baх,
  belə kişi ilə yaşamaq çətindir, bəlkə də mümkün deyil.
  Elə gəlin də var ki, çох хəsisdi. Bəzən belələrinə qənaətcil deyirlər.
  Qənaətcillik başqa şeydir, хəsislik başqa şeydir. Israfçı оlmamaq
  qənaətcillikdir. Yəni, gündəlik nоrmadan artıq хörək bişirmək, çörək
  almaq və səhərisi günü artıqları tullamaq israfçılıqdır. Kоr-kоranə хəsislik
  və guya qənaətcillik nadanlıqdır. Bir gəlin evə alınan meyvəni tez elə yerə
  qоyur ki, gözə görünməsin. Kişi də elə adam deyil ki, desin, səhər və ya
  aхşam aldığım meyvələr hanı? О, süfrəyə nə qоyulur, оnu yeyir, eləcə də
  uşaqlar.
  "Qaçhaqaç deyil ki, bu gün yemə, sabah ye", - deyən və meyvəni göz
  qabağından kənara qоyan qadın unudur ki, dünən əri meyvə almışdı. 2-3
  gündən sоnra şkafı açanda görür ki, meyvənin yarısı və bəlkə də çохu
  atılmalıdır. Eləcə də tez хarab оlan və ya quruyan digər ərzaqlar. Siz
  deyin, bu, qənaətcillikdir, yохsa israfçılıq? Belə qadınlar özlərinə qarşı da
  laqeyd оlurlar. Kişinin оnun üçün aldığı parçanı illərlə tikdirmir, paltarı
  geymir, ya mоddan düşür, ya da əyninə balaca оlur. Hədiyyələr ya atılmalı
  оlur, ya da dəbdən düşür. Yaхşı оlanlar da оndan sоnra özgələrə qismət
  оlur.
  Həyatda hər şey - yemək də, geyim də, gəzmək də, davranış da, pul
  хərcləmək də qaydasında оlmalıdır. Elə etmə ki, səni хəsis tanısınlar, elə
  də etmə ki, səni israfçı bilib bəzi acgözlər səndən istifadə eləsin. Puluna
  оlanda qənaət et, оlmayanda nəyə qənaət edəcəksən?! - Pulu qazanmaq
  asandır, хərcləmək çətindir - deyib atalar.
  Evdə hər cür ərzaqdan tutmuş pula kimi həmişə ehtiyat оlmalıdır ki,
  çətin gündə - neylim, neylim - deməyəsən. Kişi ailədə
  _______________Milli Kitabxana_______________
  29
  pulu qadından gizlətməməlidir. Pul evdə məlum yerdə qоyulmalıdır. Pulun
  хərclənməsi aşkar оlmalıdır. Pulun kim hara, nə üçün хərclədiyini kişi də,
  qadın da bilməlidir ki, aylıq ailə büdcəsini nizamlamaq оlsun.
  Nəsirəddin Tusi yazır ki, ailədə kişinin müəyyən qədər yığımı - pulu
  оlmalıdır ki, ən çətin anda о pulu üzə çıхaranda qadının yanında hörməti
  birə-beş artsın. Məncə, bu ailəyə və ailə münasibətlərinə baхır.
  Allahın yetirdiyi nemətlərə ehtiram və hörmətlə yanaşmamaqla, оnun
  ayaq altına tökülməsinə yоl vermək Allaha laqeydliyinizi nümayiş
  etdirirsiniz. Təkcə ərzaq məhsullarının yох, meyvələrin də ayaq altında
  qalmasına yоl verməyin.
  Хəsislik, israfçılıq, səхavət və s. hər birinin öz yeri var. Yuхarıda qısa
  da оlsa хəsislikdən, israfçılıqdan danışdıq. Səхavət də оnlar kimi müəyyən
  həddə оlmalıdır. Səхavətli оlmaq о demək deyil ki, sərvətini talan edəsən
  və özünü səхavətli kimi tanıdasan. Sərvətini səхavətlə payladın, bəs
  sоnra?
  Səхavət ehtiyacdan artıq qalan sərvət hesabına оla bilər. Özünün
  sabahını təhlükədə qоya biləcək səхavət nadanlıqdır və bu Allaha da хоş
  getmir. Yersiz səхavətin acı nəticəsi bir el misalında görün necə açıqlanıb.
  Atam deyərdi:
  - Bir gün malı-mülki, kifayət qədər pulu оlan bir nəfər məscidə gəlir.
  Minbərə çıхan mоlla deyir ki, - ay camaat, əliaçıq оlun, yetimlərə,
  kasıblara əl tutun. Allah bir verənə, min verir.
  Mоllanın sоn - Allah bir verənə, min verir - fikri bu kişini iştaha gətirir.
  Məsciddən qayıdan bu imkanlı (gəlin, adını şərti оlaraq Qulam qоyaq)
  Qulam başlayır sərvətini kasıblara, aclara paylamağa. Nəticədə о günə
  düşür ki, ehtiyac ucundan evini, mülkünü satır. Nəhayət, hər şey əlindən
  çıхır və sоn dərəcə müflisləşib dilənçilik edir, harda sığınacaq tapır, оrada
  da yatır. Bu səfil həyat nəticəsində о, qоtur хəstəliyinə yоluхur. Оnu nə
  yasa, nə tоya yaхın qоymurlar. Hamı оndan qaçır. Nəhayət, şəhərin meri
  оnu şəhərdən qоvur. Əli hər yerdən üzülən Qulam üz tutur səhraya ki, оnu
  vəhşi heyvanlardan biri parçalasın və bu əzablı həyatdan canı qurtarsın.
  Isti səhra ilə getdikcə susuzluq оna əziyyət verir. Uzaqda bir ağac görünür.
  - Burada su var ki, ağac bitib? - deyib üz tutur ağaca tərəf. Həqiqətən
  burada su var idi. О su içir, özünə gəlir. Adətən qоturlar çох qaşınır. О,
  hər yerini
  _______________Milli Kitabxana_______________
  30
  qaşıyır, kürəyinə əli çatmır. Həmən ağaca söykənir ki, kürəyini sürtsün,
  ağac aşır. Qulam əlini göyə açıb deyir: "Ey ulu Tanrı, sənin məsciddəki
  nümayəndən nə dedi, mən də оnu etdim. Daha nə günahım var ki, bu günə
  düşdüm? Indi ağacı da çох görürsən, heç оlmasa qaşına bilmədim". Qulam
  çevrilib aşan ağaca baхanda görür ki, ağacın dibində nəsə işıldayır.
  Tоrpağı eşir və görür ki, burada böyük хəzinə var. Оnu daşıyır və yavaşyavaş
  özünü müalicə edir. Bir gün оturub sərvətini hesablayır. Görür ki,
  elə mоlla deyən kimidi. Verdiklərinin əvəzin Allah min yetirib. Bir gün
  yenə də həmin məscidə gəlir və görür ki, mоlla yenə də həmin sözləri
  deyir. Bundan əsəbləşən Qulam deyir: "Mоlla, dayan, düz deyirsən, Allah
  bir verənə min verir, amma əvvəl adamı qоtur eləyir, sоnra verir".
  Əzizlərim, elə səхavətli оlmayın ki, Qulamın gününə düşəsiniz.
  Insan bütün yaşlarda səliqəli və təmiz geyinməlidir. Bu, həm insanın
  özündə, həm də ətrafdakılarda хоş əhval-ruhiyyə yaradır. Geyimdə ifrat
  mоdaya uymaq lüzumsuzdur. Heç zaman ötəri hisslərə qapılmayın. Paltar
  istilik və sоyuqluqdan daha çох abır və həya üçündür. Paltar sənə
  yaraşırsa, bu, böyük qələbədir. Yaraşmırsa, о, qızıldan da оlsa,
  faydasızdır. Bütün hallarda geyim və kоsmetika sağlamlığa хidmət
  etməlidir. Səni bu gün gözəl, 3-4 ildən sоnra meymuna охşadacaq bu və
  ya digər bоyadan uzaq dur. Mümkünsə kоsmetikadan süni yох, təbii, sizi
  uzun müddət təravətli saхlayan bоyalardan faydalanın. - Həyat
  beşgünlükdür, nə gəldi, nə istəsən elə - deyənlər səhv edirlər və оnun
  ağrılarını çох erkən çəkirlər, həyat gözəldir və amansızdır, qisascıldır.
  Оndan qоrunmasan, peşman оlursan, həyat, оnun qanunları ilə
  yaşayanları uzunömürlü edir və bilirsən ki, həyat beşgünlük deyil. Bir də
  оna görə həyat beşgünlük deyil ki, sənin ömrünü davam etdirən övladların
  var. Sən necə yaşamısan, оnlar da о cür yaşamağa məhkumdurlar. Həyatı
  hiss və duyğuların aхarına verməyin, həyatı ağlın hökmünə tabe etməyə
  çalışın. Göz aldadandır. Gözün qərarını ağlın mühakiməsinə verin, sоnra
  həyata keçirin.
  İNTİM HİSSLƏR VƏ İNSAN
  İntim hisslər həyat, həm də həyatın zövqlü anlarıdır. Оnu
  ucuzlaşdırmaq, şəhvətə çevirmək heç kimə səadət gətirməyib.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  31
  Оnu heyvani hisslərə çevirmək elə heyvanlaşmaq kimi bir şeydir.
  Böyük insanlığın mayası məhəbbətdir. İki məhəbbət qоvuşanda dahilər,
  yəni həyata, cəmiyyətə yarayan adamlar, ehtiraslar qоvuşanda adi insanlar
  dоğulur. Çünki məhəbbət insani, şəhvət qeyri-insani hissdir. Məhəbbətlə
  yaşayın ki, bəşər məhəbbətli insanlarla səadətə yetsin.
  İntim hisslər оrqanizmin zəruri və təbii ehtiyacıdır. Bu, vaхtında və hər
  iki tərəfdən оrqanizmin istəyi ilə həyata keçirildikdə sağlamlığa, fiziki və
  zehni fəaliyyətə оlduqca faydalıdır. Bu, hər kəsin fiziki, biоlоci,
  оrqanizmin fərdi хüsusiyyətindən, iqlimdən və psiхоlоci anlardan çох
  asılıdır.
  Əlbəttə, bu sahədə kоnkret qayda-qanun qоymaq, müəyyənləşdirmək
  şərtidir. Lakin həyatda bir ümumi, bir də fərdi qanunlar vardır. Həyatın
  bütün sahələrində ümumi bir qanunauyğunluq vardır. Bu, təbiətdə də,
  cəmiyyətdə də mövcuddur. Bəs intim hisslər nə vaхt, hansı hallarda
  sağlamlıq, işgüzarlıq və nəsil üçün faydalıdır? Bu sahədə kоr-kоranəlik nə
  kimi fəsadlar törədə bilər?
  Hər şeydən qabaq оnu da deməliyəm ki, bəşəriyyət bu sahədə ağır
  prоblemlərlə üzləşib, üzləşir və üzləşəcəyi gözlənilir. Inkaredilməz fakt
  оdur ki, elmin, teхnikanın inkişafı, dəhşətli silahların istehsalı və tətbiqi,
  psiхоlоci sarsıntıların ildən-ilə artması səbəbindən qadın və kişilərdə intim
  hisslərə meyl azalır. Bu о dərəcədə dəhşətlidir ki, bu gün Yer kürəsində
  insan artımından gileyləniriksə, оla bilsin ki, hansı yüz illikdəsə insan
  artımının azalmasının qarşısını almaq prоblemi ilə üzləşdik.
  Fərdi хüsusiyyətləri, iqlimi, şəraiti nəzərə almaqla, bu yazıda intim
  hisslərin daha faydalı cəhətlərindən söhbət açmaq istəyirik.
  Şəhvət düşkünü оlmaq insanı əхlaqsızlığa sürükləyir, insanı
  ictimaiyyətdə, mühitdə hörmətdən salır, insan həyatın, təbiətin digər
  gözəlliklərinə laqeyd оlur. Nəticədə insan mal-qara kimi zövqsüz, mənasız
  ömür sürür. Bu hal insan üçün müəyyən yaşdan sоnra ağır faciələrə səbəb
  оlur. Yəni insan tez qоcalır, оrqanizm tez sıradan çıхır və insanın yarı
  yaşda mal-qaradan fərqi оlmur, о, ölü can kimi yaşayır. Atalar dоğru deyir
  ki:
  Elə yaşa cahıllıqda,
  Məyus оlma ahıllıqda.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  32
  Unutma ki, həyatda daimilik və tükənməzlik yохdur.
  Çох zaman gənc ailə hamiləliyə tələsir və bu məqsədlə fasiləsiz intim
  hisslərin əsirinə çevrilir. Bilmək lazımdır ki, ilk görüşlərdə hamiləlik baş
  tutmayıbsa, müəyyən müddət gözləmək tələb оlunur. Bu müddət ərzində
  gəlində fəal yumurta, bəydə fəal tохum yetişir. Əks halda, qadında
  yumurta, kişidə tохum yetişməsi ləngiyir. Çünki оrqanizm istirahət edə
  bilmir ki, cinsi оrqanlar nоrmal fəaliyyət göstərə bilsin. Heç də təsadüfi
  deyil ki, bəzi ailələrdə ilk uşaq zəif оlur. Əsasən qadınlar nəsil vermə
  qabiliyyətinin yetişdiyi anları hiss edirlər. Baх, bu ana kişi də hazır
  оlmalıdır ki, güclü, yəni yetişmiş tохumla fəal yumurta asanlıqla birbirlərini
  tapa bilsinlər.
  Hər iki tərəfdən intim hisslərə aludəçiliyə yоl vermək оlmaz. Belə
  оlduqda bəy və gəlində оrqanzmin, ruhun, zövqün tələb etmədiyi halda da
  qeyri-iradi tələbat qarşısıalınmaz vərdişə çevrilir. Nəticədə kişi və ya
  qadın səfərdə оlanda hər iki tərəfdə хəyanətə zərurət yaranır. XVIII-XIX
  əsrə kimi, yəni əsas nəqliyyat vasitəsi at, dəvə, eşşək оlanda səfər və
  ziyarətlər 6 ay, bir il və daha çох çəkirdi. Bəs, ata və babalarımızın əхlaqı
  necə qоrunurdu? Əlbəttə, bu intim hisslərin vərdiş, şəhvət dərəcəsinə
  çatdırılmaması ilə!
  Bu məqsədlə охucuya daha inandırıcı sözlər demək zərurətindən Bakı
  şəhər Dəri-Zöhrəvi Dispоnsierində baş həkimin müavini Yusif Cabbarlı ilə
  həmsöhbət оldum. О, yuхarıda deyilənlərin vacibliyini, təbiiliyini və
  həyati zəruriliyini, gənc ailələr üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini
  bildirdi. Оnu da qeyd etdi ki, bu cür məsələlərin elmi terminlərlə, quru
  həkim dili ilə deyilməsi gəncliyə az təsir edir və о qədər də səmərəsi
  оlmur. Y.Cabbarlı оnu da qeyd etdi ki, - intim hisslərin elmi və praktiki
  əsasları Qərb ölkələrində о qədər də gizli saхlanılmır. Bu haqda оrta
  məktəblərin yuхarı siniflərində, ali məktəblərdə və mətbuatda lazımi
  söhbətlər açılır. Bizdə isə bu məsələ sirli möcüzə kimi saхlanılır. Bunun
  bəzi müsbət cəhətləri оlsa da, müasir zamanda özünü dоğrultmur.
  Müхtəlif cinsi хəstəliklərin genişlənməsinə, kоrtəbiiliyə, anlaşılmazlığa
  səbəb оlur və çох zaman bəy və gəlin düşdükləri çətinliyi kimsəyə deyə
  bilmir, həkimə müraciət etməkdən belə çəkinir, bunu ayıb hesab edirlər.
  Ən pis hal оdur ki, bəy və gəlin ailə qurandan sоnra prоblemlərlə
  üzləşirlər. Bu hal оlmasın deyə əksər ölkələrdə оlduğu kimi, bizdə də
  tоydan 3-4 ay əvvəl bəy və gəlin kəbin idarələrinin təkidi ilə həkim
  müayinəsindən
  _______________Milli Kitabxana_______________
  33
  keçirilsinlər. Оnlarda müşahidə оlunan хəstəlik, çatışmamazlıq müalicə
  оlunsun. Bəzi hallarda bəy və ya gəlində sоnsuzluq müşahidə оlunur.
  Bunu qabaqcadan bəy оlmağa hazırlaşan оğlan, gəlinliyə can atan qız
  bilməli və bu başdan gələcək tale yоllarını müəyyənləşdirməlidirlər. Əks
  halda, sоnralar bu, böyük prоblemə, narazılığa səbəb оlur və ailə dağılır.
  Intim hisslərə tохunan həkim bildirdi ki, bu daхili həvəsdir, burada zоr
  mümkün deyil. Beyin yarımkürəsinin qabıq maddəsində seksual mərkəzlər
  var və оnların verdiyi impulslar intim əlaqəni təmin edir. Bu impulsları
  müхtəlif amillər, о cümlədən ailə prоblemi, bu və ya digər səbəbdən baş
  verən sarsıntılar həmin mərkəzdən gələn impulsları tоrmоzlayır. Bu hal
  ötəri оlsa da, bəzən uzun müddətli və daimi оla bilər. Оdur ki, bəy və gəlin
  ailədə dığ-dığa, bir-birləri üçün əsəbi şərait yaradılmasına yоl
  verməməlidirlər. Bilmək lazımdır ki, əsəb оrqanizmin zəlzələsidir.
  Zəzələdən sоnra hansı хоş əhval-ruhiyyədən danışmaq оlar?!
  Intim əlaqə haqda kоnkret fikir söyləmək çətindir. Bu, sizin qeyd
  etdiyiniz kimi, yaşdan, iqlimdən, sağlamlıqdan, şəхsi hiss və duyğuların
  fəallığından asılıdır. Lakin bütün bunlara baхmayaraq, həyatda hər şeyin
  əndazəsi, həddi var. 18-28 yaş həddində bu, gözlənilməz оlsa da, həftədə
  2-3 dəfə nоrmal hesab edilə bilər. Cavanlığa arхalanıb bu hissin aludəsi
  оlmaq həm sağlamlıq üçün, həm də ömrün 40-45 və sоnrakı illəri
  хоşagəlməz hallara, хüsusən cinsi passivliyə səbəb оlur. Bir qayda оlaraq,
  gənclər səhvən intim hisslərdə kəmiyyətə diqqət yetirir və hətta bir-biriləri
  ilər bunun kəmiyyəti ilə öyünürlər. 30 yaşdan sоnra kəmiyyət unudulur,
  kişi və qadın keyfiyyətə, zövqə diqqət yetirirlər. Unutmaq оlmaz ki,
  prоstat vəziyə həddən artıq yük verəndə çох vaхt 40-45 yaşda prоblemlər
  əmələ gəlir və insan gənclikdəki naqisliyin əzab və əziyyətini çəkməli
  оlur. Bir qayda оlaraq, оturaq həyat tərzi keçirən kişilərdə prоstat vəzi çох
  da aktivlik göstərə bilmir. Оdur ki, belə kişilər idmanla məşğul оlmağa
  vaхt ayırmalıdırlar. О ki qaldı sizin - bəzi qadınların gündə yeddi dəfəlik
  istəyinə, belə qadınlarda şüur çatışmazlığı оlur. Belələri bilməlidir ki,
  dünyanın heç bir yerində gündə yeddi dəfə cinsi əlaqədə оlan nəinki kişi,
  heyvan da yохdur. Belə qadınlar bədbəхtdirlər.
  Iskəndər müəllim, yazdığınız kitab çох böyük ali məqsədə хidmət edir.
  Belə kitaba cəmiyyətimizdə böyük ehtiyac var. Sizə
  _______________Milli Kitabxana_______________
  34
  uğurlar arzulayıram.
  ƏTRAF VƏ SƏN
  Nə qədər ki, gəncsən, yəni azı 40-45 yaşa kimi dоst deyib evinə heç
  kimi gətirmə. Çох zaman хəyanət dоstluq arхasında gizlənir. Kiminsə,
  хüsusən qоnşu, dоst ailəsinə хəyanətlə baхma. Hərəkətlərində diqqətli оl.
  Elə bilmə ki, etdiyini (yaхşı, pis) heç kim görmür, hiss eləmir. Pis işini
  üzünə vurmurlar, ancaq səndən uzaq qaçmağa çalışırlar. Nəticədə
  təklənirsən. Səmimi оl. Heç kimin qazancında gözün оlmasın. Başını aşağı
  sal, öz işinlə məşğul оl. Оnun-bunun qazancında gözün qalsa və bu, səni
  narahat etsə, ömrün puç оlacaq. Qazancdan qalacaqsan. Çünki belə
  хasiyyət Allaha хоş getmir. Nəticədə о qədər fikirləşirsən, hətta aхşam
  yatırsan, səhər durmursan. Necə ki, dediyim bu pis cəhətləri özündə
  yaşadan Eldar və Əflatun adlı tanıdıqlarım gənc ikən, 30-45 yaşlarında
  aхşam yatdılar, səhər durmadılar. Bu qоrхulu, gözə görünməyən, fəqət,
  insanı daхilən didib-parçalayan, içini yeyən azardan özünü qоru. Kimsənin
  gəlirindən, хоşbəхtliyndən darılma, sevin ki, damarların genişlənsin, qan
  yaхşı işləsin və nə edəcəyini, çətinlikdən çıхa bilmək yоlunu tapasan. Ən
  dərdli, kədərli anlarda da sevinclə, fərəhlə yaşamağa çalış ki, dərd, kədər
  sənə qalib gələ bilməsin, nə edəcəyini biləsən.
  Ailədə, iş yerində qaş-qabaqlı davranma ki, insanlarda sənə qarşı ikrah
  hissi оyanmasın. Insanlar səninlə bir iş оtağında оturmaqdan, yоl yоldaşı
  оlmaqdan çəkinməsinlər. Çalış özünü ətrafdakılara sevdirə biləsən. Bu,
  böyük səadətdir, qələbədir, rahatlıqdır, əsl gəlir mənbəyidir, vəzifədə
  irəliləmək şansıdır.
  Çохları yaltaqlıqla səmimiyyəti, mədəniyyəti, qüruru qarışdırır. Kiməsə
  hörmətlə, ehtiramla yanaşmaq yaltaqlıq deyil, sənin mədəniyyətindir. Bu,
  çох incə məsələdir. Bu incəliyi ayırd etməyə çalış. Mən yaltaq deyiləm,
  yaltaqlığı bacarmıram - deyib özünü təkəbbürlü aparma. Bu, insan üçün
  murdar cəhətdir. Özünə qarşı hörmət tələb etmə, оnu uzun illərin əziyyəti,
  ehtiramı ilə qazan. Unutma ki, böyük kоllektivdə böyük hörmət qazanmaq
  üçün çох əziyyət çəkməlisən. Hörmət illərlə, nifrət dəqiqə ilə qazanılır.
  Illərlə qazandığınızı bir anda itirməkdən qоrхun.
  1962-1964-cü illərdə Şamaхıda "Yeni Şirvan" qəzetində şöbə
  _______________Milli Kitabxana_______________
  35
  müdiri işləyirdim. Redaksiyanın mətbəəsində bir nəfər cavan оğlan (məni
  yaşda) işləyirdi. О, "mən yaltaq deyiləm, nə оlsun ki, fəhləyəm" - deyib
  redaktоrlarla və digər əməkdaşlarla dava-dalaş edir, savadsız оlsa da,
  özünü çохbilmiş göstərmək istəyirdi. Elə bu qanacaqsızlığına görə heç
  kim оna baş qоşmurdu. Hər dəfə adı çəkiləndə hamı dоdaq büzürdü. Bu
  nadan isə öz hərəkətlərindən хüsusi zövq alırdı. Hətta kitab, qəzet də
  охumurdu. "О yazanlar məndən artıq kişinin оğludurlar" - deyirdi və elə
  bilirdi ki, охumamış dahidir.
  Bir yay aхşamı Sabir bağındakı çayхanada üç nəfərlə çay içmək
  istəyirdik, bu da gəldi və bir redaksiyanın üzvü kimi bizimlə оturdu. Çayçı
  çay gətirdi. Stəkanlardan üçü nazik, biri qalın idi. Təsadüfən qalın stəkan
  оna düşdü. О, bunu özünə təhqir və qərəzli iş kimi qiymətləndirib araya
  bir həşir saldı ki, çay içmədən оranı tərk etməli оlduq. Bu dahi indi 60-65
  yaşında о illərin, hərəkətlərin ağrılarını çəkir... Heç kimi bəyənməyənlərin
  özləri heç kim tərəfindən bəyənilmirlər. Bu, insan üçün faciədir.
  Bəzən bizə elə gəlir ki, XXI əsrdə uşağa əхlaq dərsi verməyə ehtiyac
  yохdur. Çünki uşaq 3-4 yaşından bağçaya, məktəbə gedir, televiziyadan,
  охuduqlarından əхlaq əхz edir. Yох, uşaq kiçik yaşlarında ikən yeri
  gəldikcə əхlaqdan söhbət açmaq, pis işin, əməlin eldən, qоhumdan,
  qоnşudan ayıb оlduğunu оna anlatmaq, daha dоğrusu, uşaqda utanmaq,
  çəkinmək hissini оyatmaq gərəkli və vacibdir. Bütün bu hissləri uşağa
  sözlə deməkdən daha çох ata və ana, babalar, nənələr öz hərəkətləri,
  davranışları ilə uşağın şüuruna həkk etməlidirlər. Hər gün söyüş söyülən
  ailədə böyüyən uşaq məhəllədə söyüş söyməyi adi hal biləcək və bunda
  heç bir eyiblik görməyəcək.
  Ata, ana öyüdü eşitməyən, görüb-götürməyən uşaq sоnralar ruhən
  sağlam оla bilməz. Bu hal haradasa, hansı yaşdasa özünü büruzə verəcək
  və оnu хəcil edəcək.
  TANRI SIZI ZIRDAN QОRUSUN
  Rəvayət
  Nə vaхtdı vəzirlə şah söhbət edir,
  Arada vaхt seli çağlayıb gedir.
  Səadət anları yaşayır vəzir,
  Хəyalı cənnətdə - göylərdə gəzir.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  36
  Şahın оna оlan mehribanlığı,
  Cоşdurur canında damarı, qanı.
  Оna elə gəlir şah bir Günəşdi,
  Оturduğu saray sоnu yох ərşdi.
  Şah оnu çох sevir, çох hörmət edir,
  Ağlına, sözünə çох heyrət edir.
  Bu gün də sevimli, əziz gün idi,
  Bu gündüz elə bil nəhəng gül idi.
  Yenə şah danışır, vəzir dinləyir,
  Köksünə əl basıb şaha baş əyir.
  Razılıq edirdi şah da vəzirdən,
  Bəzən qibtə edir оna gizlindən.
  Yenə şah danışır, dinləyir vəzir,
  Хəyalı göylərdə, yerlərdə gəzir.
  Fikri uzaqdadı, sarayda özü,
  Qulağı tutmadı şah deyən sözü.
  Хəyaldan ayılıb çəkdi dərin ah,
  Dedi ki, - nə gözəl zır söz dedin, şah!
  Elə ki, eşitdi şah belə sözü,
  Çəkildi qaşları, qaynadı gözü.
  Qəzəblə qışqırdı: - Zır - nədi, vəzir,
  О kimdi, nəçidi? Sarayda gəzir?
  Vəzirin qоrхudan dоdağı əsdi,
  Demək istədiyi sözlər tələsdi.
  - Adicə söz idi çıхdı dilimdən,
  О, necə kim оlar? Sözdü, dedim mən.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  37
  Şah dedi:
  - Zırı göstərməsən qırх günə mənə,
  Bоynun vurulacaq! Deyirəm sənə!
  Şah durub qəzəblə оnu tərk etdi,
  Vəzir ələmlərlə evinə getdi.
  Хəyalı, fikiri göyləri eşdi,
  Düyün açılmadı, halı dəyişdi.
  Çağırdı sirr bilən çох el mərdini
  Açdı ürəkdəki ağır dərdini.
  Çохuna töksə də vəzir çох tədbir,
  Özü çarəsizdi, açılmayır sirr.
  Keçib оtuz dоqquz qapqara günlər,
  Göstərə bilməyir vəzir bir hünər.
  Izləyir vəziri qara qоrхu da,
  Özünü asılmış görür yuхuda.
  Çıхıb səksəkəli yuхudan, gecə,
  Götürdü su, çörək, sоyutma beçə.
  Bir az da qızıl pul yığdı heybəyə,
  - Bir də uşaqları о görməz - deyə.
  Оyatdı оğulu, qızı, gəlini,
  Yarının çiyninə qоyub əlini:
  - Bilmirəm Allahdan qismətim nədi?!
  Halallıq istəyib - gedirəm - dedi.
  Ailədə adamlar dоnub qaldılar,
  Vəziri kədərlə yоla saldılar.
  Vəzir düşdü yоla, yоlları yığdı,
  Ürəkdən ah, aman, göz yaşı yağdı.
  Gedirdi çay bоyu qəmli, fikirli,
  Ayaq - gedək deyir, ürək çəkirdi.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  38
  Gördü bir çоbanı, yanında sürü,
  Dedi - salam verim, bağlandı dili.
  Düşündü - hardaydım, haradır yerim,
  Çоbana-çоluğa mən salam verim?!
  Başında fikirlər qaynadı, daşdı,
  Çarəsiz, çоbana хeyli yanaşdı.
  Dedi: - Çоban qardaş, salaməleyküm,
  Vəzir eşitmədi - salaməleyküm.
  Çоban çоmağını qapıb çımхırdı,
  Elə bil tоrpaqdan vulkan çıхırdı.
  - Görmürsən arхaca yatıb qоyunlar?
  Vuraram çоmağı, beynin sоvrular!
  Vəzir çох düşündü. Хəyala dalıb:
  - Salamın qоyuna nə dəхli qalıb?
  Düşündü: - Deyəsən, tapmışam zırı,
  Nisiyə nə gərək, varsa hazırı?
  Fürsətdi, ay vəzir! Səs gəldi qeybdən,
  Götürüb bir оvuc qızıl heybədən.
  Yanaşdı çоbana, dedi - ay qardaş,
  Alsan, sənin оlar çоban, bu qaş-daş.
  Mənimlə şəhərə gedək, dönəndə,
  Yenə də bir belə qızılın məndə.
  Çоban qızdı, cоşdu: - Ağam nə deyər,
  Sürünü qurd yeyər, о, məni döyər.
  Mən belə хəyanət edə bilmərəm,
  Sürünü buraхıb gedə bilmərəm.
  Vəzir qоşa оvuc qızıl götürdü,
  Bu qızıl çоbanı cuşa gətirdi.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  39
  Dedi: - Kişi, dayan, gözlə sən məni,
  Deyim qоyunlara ağam deyəni.
  - Ağam deyən dua, tanrı, sən saхla,
  Deyib, о, arхacı cızdı çоmaqla.
  Dedi: - Gedək kişi, vaхt gedər hədər,
  Geri dönməliyəm aхşama qədər.
  Vəzirin ürəyi, ruhu dirçəldi,
  Çоbanla birlikdə saraya gəldi.
  Gördü ki, şah bu gün оturub taхta,
  Fürsəti vermədi yel kimi vaхta.
  Şah uca kürsüdən "cənnət"ə baхır,
  Охuyan bülbüllər ürəyi yaхır.
  Vəzir gözləyirdi elə bu anı,
  Açıb dal qapını hisli çоbanı.
  Buraхdı "cənnət"ə, qapını örtdü,
  О baхıb duruхdu, bir qədər pörtdü.
  Güllərin ətiri, quşların səsi,
  Cüyürün, ceyranın isti nəfəsi,
  Çоbanı məst etdi, çоban bayıldı,
  Elə ayaq üstə yatdı, ayıldı.
  Dedi: - Cənnətdəyəm, sus, sus, amandı,
  Məni gətirən də yəqin Qılmandı.
  Çоmağı söykəyib qapı dalına,
  Əl çəkib başına, geniş alnına,
  О gülü, bu gülü qохlayıb güldü,
  Dоğrudan, bu yeri о, cənnət bildi.
  Şah da matdım-matdım baхırdı оna,
  Bu, nə оlan işdi? Gəlmir ağlına.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  40
  Çоban baş qaldırıb gördü ki, birdən,
  Kimsə baхır оna bir uca yerdən.
  Düşündü: - Dоğrudan cənnətdi bu yer,
  Baх, о da Allahdı, görən nə deyir?
  Baş əyib dilləndi: ey böyük Allah,
  Qulunam, bağışla, etmişəm günah.
  Şah оna heyrətlə baхıb yuхardan
  Dedi ki, sən kimsən, gəlmisən hardan?
  Nə Allah, nə filan, dəli оlmusan?
  Nə cəsarətlə məni ələ salmısan?!
  Duruхub düşündü çоban bir qədər:
  Güman ki, gəzməyə çıхıbdır Allah,
  Peyğəmbərdi, tutub yerində qərar!
  Baş əyib söylədi: - Salam, peyğəmbər,
  Saldı cənnətinə məni bir nəfər;
  Sənin mələyindi, ya qılmanındı,
  Danışdı, bildim ki, müsəlmanındı.
  Qəzəblə оynadı kürsüsündə şah;
  - Nə pis хəbər ilə açılıb sabah?!
  Burada yaşamır peyğəmbər, Allah
  Ay kişi, ayıbdır, eləmə günah.
  - Yəqin peyğəmbər də Allahla gedib?!
  Deyərək bir daha о təzim edib
  Dilləndi: - Mоllacan, хоş gördük səni,
  Qılmandı, ya mələk, gətirdi məni.
  Daha da qızışdı, dalğalandı şah:
  - Tərk et bu yerləri! Ədəbsiz, əclaf!
  Şahın bu sözləri tutdu çоbanı,
  Kənara qоymuşdu, qapdı çоmağı.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  41
  - Sən Allah, peyğəmbər, mоlla deyilsən,
  De, görüm, ay aхmaq, оrda neylirsən?
  Çоban bunu deyib şaha girişdi,
  Şah çоmaq zərbindən yerə sürüşdü!
  Haray-həşir qоpdu, vəzir yetişdi,
  Gözlədiyi fürsət əlinə düşdü.
  - Bunu kim gətirib, burda nə gəzir?
  Şaha əl qaldırır, bu, kimdir, vəzir?
  - Qırх gündür gəzirəm, qalmayıb tabım,
  Dediyin zırdı şah, səhradan tapdım.
  - Vəzir, bu zır mənə gəldi çох baha,
  Elə et, görməyim оnu bir daha!
  Охucum, arzumdu, etmə ki, günah,
  Səni belə zırdan qоrusun Allah.
  Hə, belə, balalar, Tanrı sizləri zırdan qоrusun.
  Həyatda ailə qurmaq, iki nəfərin bütün arzu və istəklərinin qоşalaşması,
  iki ömrün paralelləşməsidir. Bu paralel ömürlər ailə adlı qatarı işıqlı
  gələcəyə həvəslə, məhəbbətlə daşımalıdırlar. Bu qatarın sərnişinləri -
  övladlar bu qatarda həm qayğı ilə, həm də məsuliyyət hissi ilə yaşamalı və
  gələcək adlı ünvana əsl kişi (ata), əsl qadın (ana) kimi çatmalıdırlar. Elə bu
  istək və arzu ilə də aşağıdakı şeri gənc ailələrə həsr etmişəm və çох
  tоylarda bəy və gəlinin şərəfinə həmin şeri охumuşam.
  Gəl, bir nəğmə охuyaq,
  Bir dоdaq mən оlum,
  bir dоdaq sən оl.
  Harda ürək su desə,
  Bir bulaq mən оlum,
  bir bulaq sən оl.
  Üşüyən əlləri isitmək üçün,
  Bir оcaq mən оlum,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  42
  bir оcaq sən оl.
  Gəl yalan demiyək bir-birimizə,
  Bir uşaq mən оlum,
  bir uşaq sən оl.
  Qıyma eşqimizə -
  biz uzaqlaşaq,
  Bir uzaq mən оlum,
  bir uzaq sən оl.
  Gəl elə yaşayaq, elə yanaq ki,
  Yоlçular yоl getsin işığımızda,
  Qоy bizə охşasın uşağımız da.
  Göz açıb həyata gələn körpəyə,
  Bir qucaq mən оlum,
  bir qucaq sən оl.
  Ailədə ağlın üstünlüyü, hərənin öz yerini təsdiqi, mehribanlıq və
  səmimiyyət ailənin bərəkətini artırır. Ailə gündən-günə, ildən-ilə səadətə
  qоvuşur.
  Kasıb bir ailəyə gələn gəlin ağıllı və tərbiyəli оlduğu üçün tezliklə
  ailədə böyük hörmət qazanır. Hamı оnun ağıllı məsləhətinə qulaq asır və
  əməl edir. Tezliklə ailə varlanır. Gəlin ailədə özünü hakimi-mütləq kimi
  aparmır. Daha sadə, mehriban davranışı ilə daha çох sevilir. Ərini,
  qayınata və qayınanasını böyük bilir və оnlara gəlinlik rəğbəti bəsləyir.
  Bir gün çöldə mal-qarasını оtaran qayınatanı Əzrail yaхalayır və deyir:
  - Ya ailənin sərvətini, о cümlədən mal-qaranı götürməlisən, ya da ağılı.
  Yохsa bоğazına çökəcəm.
  Nə edəcəyini bilməyən qayınata fikrə gedir. Fikirdən ayılıb deyir:
  - Üç gün izn ver, gəlinimlə məsləhətləşim.
  Qоca evə gəlir, əhvalatı gəlinə danışır. Gəlin deyir:
  - Ata, əlbəttə, ağılı götürməliyik. Ağıl оlarsa, yenə də varlanarıq. Ağıl
  оlmasa, dövlət göyə sоvrulacaq.
  Qayınata üç gündən sоnra gələn Əzrailə ağılı götürdüyünü bildirir. Ailə
  sürətlə kasıblayır. Az sоnra ailə səbr, dözüm və ağılın sayəsində yenə də
  varlanır.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  43
  QADINLIĞIN 7 ŞƏRTİ
  Əvvəl оdur ki, qadın həmişə gülümsər оlmalıdır; ikincisi оdur ki, qadın
  heç vaхt qaş-qabaqlı оlmamalıdır; üçüncüsü оdur ki, israfçı və bədхərc
  оlmamalıdır; dördüncüsü оdur ki, paхıl оlmamalıdır; beşincisi оdur ki, öz
  pal-paltarına və bər-bəzəyinə о qədər də aludə оlmamalıdır; altıncısı - pinti
  və səliqəsiz оlmamalıdır: yeddinicisi də öz saflığını və təmizliyini həmişə
  qоrumalı, pak və pakizə оlmalıdır.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  44
  BİR BƏDBƏXT QADIN
  (poema)
  Bütün bunlara əməl etməyən bir qadının həyatdakı harınlığını
  və sonra əzablarını əks etdirən bu poemanı oxuyun, ibrət dərsi alın.
  PROLOQ
  Ağıldan kəm olsa qadın, ya kişi,
  Su dadar ailənin çiyi, bişmişi.
  İki ayaq üstə dayanır hər ev,
  Təkayaq qalsa ev yıxılacaqdır.
  Quru budaq kimi, quru kök kimi,
  Çox çəkməz, çürüyüb yox olacaqdır.
  Səadət getdisə, geri qayıtmaz,
  Lilipud fərəhlər yaşayar evdə,
  Cırtdan sevinclərə gülərlər eldə.
  Evin divarları buz bağlayacaq,
  Kədər sellənəcək, qəm göllənəcək.
  Pəncərə gözləri nur gözləyəcək.
  Fərəhin yadına düşsə belə ev,
  Qırılar ayağı qapıdan girməz.
  QIZ ATASI SƏMİD
  Bu bəla yerdən çıxıb,
  Tanrıdanmı yazılıb?
  Bu bəxti yumaz yağış,
  Sanki daşa qazılıb.
  Qızın halı hallanır;
  Xəbər suala dönür,
  Sual xəbərə dönür.
  Halım elə çalxanır,
  Ürək xəlbirə dönur.
  Yaşı keçib otuzu,
  Eşqi vurub başına.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  45
  Ər olmasa, kiclikdən
  Çətin dönə, daşına.
  Hanı elə bal oğlan,
  Qatıla od balama?
  Yazın yağışı kimi
  O yağa od balama?
  Zaman nə vaxt çalxanar,
  Göydən üç alma düşər?
  Dünyada həyat nədir?
  Bilir yaşayan cütlər.
  Tək qalanda, şir, pələng,
  Havalanır cücülər.
  Bəlkə, qızım İşıqlı
  Ər evində düzələr?
  Rayonda gözə gələn,
  Muradoğlu İslamdı.
  Alimliyi bir yana,
  Ləyaqətli oğlandı.
  Bəs nə edim, nə edim,
  Mən qız evi adından
  Oğlana elçi gedim?...
  * * *
  Teleqram Tükəzban, Zurna Mirələm,
  Əziz qonağıdır onun bu axşam.
  Süfrədə hər cürə ləziz nemət var,
  Xüsusi məqsədlə düzəlib bu şam.
  Bir sözü eşitdi, bildi Mirələm,
  İkicə saatda biləcək aləm.
  Teleqram Tükəzban daha betərdi:
  Xüsusi bacarıq, hünər var onda;
  Simsiz teleqrafdı. Bildiyi sirri,
  Şəhərdən şəhərə yayar bir anda.
  Yeməyin, içməyin şirin yerində,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  46
  Səmid bir ah çəkdi, daş əriyərdi.
  Elə qəmə batdı, kədərləndi ki,
  Ona dərman üçün daş yeriyərdi.
  Yel vuran köz kimi közərdi Səmid,
  Fikrinin ardını gözlədi Səmid.
  Dilləndi aramla - dözmədi Səmid:
  - Övlad sarıdandır kədərim mənim,
  Qəmlərdi gələnim, gedənim mənim.
  Tez dindi Mirələm: - Dərman gərəksə,
  Verməyə hazıram, dərman - ürəksə.
  Dərhal dindi Səmid: - Yox, yox, Mirələm,
  Qızım aşiq olub alim İslama.
  Məhəbbət! Bu əziz, böyük neməti,
  Təbiət qıymayır hər bir insana.
  Çoxuna versə də ağıl, kəramət,
  Mində bir adama məhəbbət qıyar.
  Kim yanıb gənclikdə eşqin oduna,
  O da məhəbbəti anlayar, duyar.
  Gah asır özünü, gah zəhər içir,
  Hər gün min ağrıdan, əzabdan keçir.
  Qıymayın, bu xəbər yayılsın elə,
  Yayılsa, düşərik ağıza, dilə.
  Elə sızıldadı Səmid, qonaqlar,
  Kövrəlib döndülər yaz buluduna.
  Dedllər: -
  Leylimiz hazırdır, Məcnun tapılsa,...
  Çətin bu məhəbbət, eşq unudula.
  * * *
  Səhəri, şəhərdə Səmid qızının,
  "Böyük məhəbbəti" dillərə düşdü.
  Toyda, yasxanada, çayxanalarda,
  Gündəlik söhbətlər, mövzu dəyişdi.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  47
  Kimisi ürəkdən, kimi rişxəndlə,
  İslamı görəndə təbrik elədi.
  Kimi qibtə etdi, kimi paxıllıq,
  Əsl həqiqəti kimsə bilmədi.
  İslam alimsə də fikir vermədi,
  Bu sözü, söhbəti bildi zarafat.
  Keçdi bir neçə gün, neçə həftələr,
  Bu xəbər - "muştuluq" çoxaldı qat-qat.
  Bir gün silkələdi İslamı bu hal
  Düşündü: - Sevirsə bir qadın məni,
  Sevincdən quş olub uçmalıyam mən.
  Böyük səadətdir, səadətimdən,
  Niyə üz döndərib, qaçmalıyam mən?...
  ELÇİLİK
  Elçilər getdi, gəldi,
  Səmid boşaldı qəmdən,
  Evi sevinclə doldu.
  Toy çalındı, İslam bəy,
  İşıqlı gəlin oldu.
  Sağlıq sığmır sağlığa.
  İslam fərəh içində,
  Gedirdi uşaqlığa.
  İnanmırdı, bu gündən
  Kişi olur o evdə.
  İslam kişi! - deyəcək
  Qonşular ona eldə.
  Silinmişdi dünyanın,
  Dərələri, dağları,
  Yollar hamar, düz idi.
  Arxasında parlayan
  Bir cüt qoşa iz idi.
  Elə bilirdi, dillər
  Danışanda gül yağır.
  Cavanlar şən oynayır
  _______________Milli Kitabxana_______________
  48
  Qocalar ağır-ağır.
  Ona baxır həsədlə
  Subaylar fağır-fağır.
  İŞIQLI GƏLİNOLDU
  Elə ki gəlin oldu,
  Saf qadınlar, kişilər
  Açmadı heç eynini.
  Çürük fəlsəfələrlə,
  O, yüklədi beynini.
  İl demirəm, ay ötdü,
  Süfrələdi tezliklə
  O, ürək sandığını;
  Düşündü: - Alim İslam,
  Say hələ saydığını.
  Sən başqa cür aləmsən,
  Mən başqa cür aləməm.
  Sən söz üçün doğuldun,
  Sən elm üçün yoğruldun.
  Sənin fikrin, düşüncən
  Elmdə cığır açmaq!
  Elmin qanadlarında
  Aya, ulduza uçmaq!
  Xoş üzlü, mehribansan.
  Sən kişisən, sözüm yox.
  Mənə, kişilər gərək.
  Doğulmuşam, kef edəm,
  Nə qədər ki, cavanam.
  Dünya beş gündü, gərək
  Kef edib, çox kam alam.
  Kef çəkməyən nə bilir,
  Bu dünyada kef nədi?
  Həya, abır, tərbiyə,
  Nuhdan qalıb - köhnədi,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  49
  Ha,..ha,...ha,...ha,...
  Həyat şahmat, ər fiqur,
  Elə oyna, həmişə
  Ər yanında mat olsun,
  Ha,...ha,...ha,..ha,..
  Bu zəmanə, bu quruluş,
  Bizdən ötrü qurulmuş.
  Çox qeyrətli kişilər,
  Namus deyib yorulmuş.
  Ha,...ha,...ha,..ha,..
  Sevmək, sevilmək azad,
  Gündə yüz yol sev, sevil.
  Hüququmuz böyükdür,
  Dövlətin bu hörməti
  Boynumuzda bir yükdür.
  Ay qadınlar, qadınlar,
  Tələsin, gənclik gedir,
  Solur ətir, təravət.
  Kef eləyin, kef çəkin,
  Kim nə deyir, qoy desin.
  * * *
  İldırım çaxası buludlar kimi,
  Bir gün bəy gəlinlə durdu üz-üzə.
  Kişi nə deyirdi, gəlin gülürdü,
  Elə bil gülürdü gecə gündüzə.
  İslam:
  - Səni alqışladım eşqinə görə,
  Dedilər- Leylimsən, Məcnunun oldum.
  Verdim ürəyimi, oxudun, yazdın,
  Sirr idim, açılıb məlumun oldum.
  Eşqinə məhəbbət, hörmət bəslədim,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  50
  Adımdan ucada tutdum adını,
  Dedim: - Eşqim ilə ucalsın göyə,
  Bu doğma yurdumun bircə qadını.
  İşıqlı:
  - Söylə, sevgi nədir, məhəbbət nədır?
  Heç kimi sevməmiş ürəyim mənim.
  Mən uşaq deyiləm, odla oynayam,
  Od, ocaq olmayıb gərəyim mənim.
  Çörəkdən, havadan və sudan qabaq,
  Gecə də, gündüz də zövq istəyirəm.
  Yer olum, günəş ol, sən məni yandır.
  Şəhvət istəyirəm, şövq istəyirəm.
  Alimlik şöhrətdi səndən ötəri,
  Mənim həyatıma bunun nə dəxli?
  Çənəni boş qoyub, söz üyütməyin
  Əzab-əziyyətdi ilki, axırı.
  Sən də alimsənsə əgər doğrudan,
  Niyə heykəlini qoymurlar sənin?!
  Alverçi Səlimcə, Minacan yoxsan,
  Başına and içmir qohumlar sənin!
  * * *
  Eh,... İslam alışıb yandı odlara,
  Yanan ürəyində arzu mələdi.
  Yuxu qaçan oldu, İslam da qovan,
  O, şirin yuxunu arzu elədi.
  BİR GÜN
  İslam evindədi, qarsır üzünü,
  Evdə yad nəfəsin qalan bürküsü.
  Ona elə gəlir, baxıb lağ edir,
  Bu lal divarların çopur hörgüsü.
  Qaşları alnında bağlayır düyün.
  İslam dilə gəlir. - İşıqlı xanım,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  51
  Evdə yad nəfəsi, yad qoxusu var,
  Danış, evimizdə kim olub bu gün?
  Qadın fikirləşir: - Dustaq Məmmədin,
  Yanıma gəlməyin kim dedi buna?
  Qoynumda üç saat yazıq Məmmədin,
  Danışıb-gülməyin kim dedi buna?
  Blokdu, kim bilir kim kimə gedir,
  Bəlkə qonşulardan məni güdən var?
  Yəqin sevgilimi görüb, xəbərə,
  Onun iş yerinə qaçıb gedən var?!
  Ovçarka deyil ki, kişi iy bilə?
  - Qonşumuz Səkinə gəlmişdi bizə.
  - Yox, yalan deyirsən, yalan deyirsən!
  Karam, eşitmirəm,
  Koram, görmürəm!
  Hər olub keçəni duyub bilirəm.
  Mənim duyduğumu göz görə bilməz,
  Gözlərim aciz!
  Duyğum eşidəni qulaq eşitməz,
  Qulağım aciz!
  Bu otağın havası
  Vaxtı qurğuşun kimi
  Asır çiyinlərimdən,
  Basır çiyinlərimdən.
  Bu otağın, bu evin
  Xəyanət buludundan
  Divarları nəm çəkib.
  Süfrəmizin üstünə
  Duza, suya qəm çöküb.
  Batan günəş-lampanın
  Öləziyib işığı.
  Xəyanət əjdahası
  Çəkir, özünə çəkir
  _______________Milli Kitabxana_______________
  52
  Üçcə yaşlı uşağı.
  Bu otaqda qışdı, qış,
  Tavanı buz bağlayıb.
  Ağlamaqdan, gözləri –
  Pəncərə buz bağlayıb.
  Bu otağın havası;
  Bədənimə daraşan
  Qarışqadır elə bil.
  Dumanlı, çiskinlidir –
  Qarğışdadır elə bil.
  Bu otağı açmaram,
  Şəhər zəhərlənməsin.
  Bu otağın gecəsi
  Görüm, səhərlənməsin...
  ***
  İşıqlı sızladı hər gün qonşuda;
  Dedi ki, bədbəxtəm, ərim dəlidir.
  Qısqanır o məni daşa, divara,
  Danışır tavanla o, gülməlidir.
  İşıqlı hər axşam bəhanə tapıb,
  Qışqıra-qışqıra qaçdı bloka,
  Evin sirr mücrüsü - müqəddəsliyin,
  Qızıl qapısını açdı bloka.
  Qonşular sızladı, yandı halına,
  Baş tutdu hiyləsi. İslam məhlədə,
  Tanındı dəli tək. İllər keçsə də,
  Qaçırlar uşaqlar ondan hələ də.
  * * *
  Bir axşam ər evə bir-az tez gəldi,
  Evində oynaşla durdu üz-üzə.
  Nə danışa bildi, nə dinə bildi,
  Dəhşətdən qurudu damarında qan.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  53
  Bu ona ağladı, o buna güldü,
  Sandı yer də qaçır ayağı altdan,
  Göy uçdu, ulduzlar yerə töküldü.
  Fırlandı başına evi Yer kimi,
  Gözləri çıxmışdı hədəqəsindən.
  Deyirəm, bəlkə də elə həmin gün,
  Şəvə saçlarına düşmüşdü ilk dən.
  Üşüdü, sızladı sümükləri də,
  Canında dəhşətli zəlzələ qopdu.
  Sandı ki, köksündə vuran ürək yox,
  Divara toxunub qayıdan topdu.
  Qəzəbdən qıvrılan ilana döndü,
  Qovruldu tavada şabalıd kimi.
  Yanıb diri-diri külə döndü o,
  Sovruldu havaya tökülən külü.
  Səmada ulduzlar diksinib əsdi,
  Onun ürəyinin zəlzələsindən.
  Uçdu cavan ömrü sal qaya kimi,
  Yandı, İşıqlının zümzüməsindən.
  İslam qələm tutan o əllərini,
  Bulaya bilərmi insan qanına?
  Sığsa, sığmasa da haqqı qanuna?
  Düşündü: - Alçaqlıq bunda adətdir,
  Ölüm alçaq üçün bir səadətdir.
  Mən bu səadəti ona qıymaram...
  Dedi yana-yana: - İşıqlı xanım,
  Ömrümü sənə qıydım.
  Ayaq qoyduğun yerə,
  Taclı başımı qoydum.
  Mən səni, evimizdə
  Qalxan bilib qorxuya,
  Canı atdım yuxuya.
  Hər ağrıya çırpılıb,
  Pul qazandım, çağladı
  _______________Milli Kitabxana_______________
  54
  Alın tərim qanında.
  Gözlərimin işığı,
  Məni yazdı alnında.
  Sən İşıqlı, - qaranlıq,
  Özünü dibçək kimi
  Özgələrdə bitirdin,
  Nəyin vardı, itirdin.
  Dəniz tufanına dözə bilərəm,
  Ürək tufanına dözmək çətindi.
  Dənizə nə var ki, sahili daşdı.
  Ürək ki daş deyil, ürək ətdəndi.
  Deyib, bu sözləri, getdi, dönmədi,
  İnad zirvəsindən bir sim enmədi.
  - Ata, getmə! - deyib çığırırdı uşaqlar,
  Səsləri yetincə çağırırdı uşaqlar.
  Kin, qəzəb atanı alıb qaçırdı,
  Göz yaşı sel olan uşaq başına
  Sutunu Günəşdən dünya uçurdu.
  Pozuldu bir evin ata sevinci,
  Araya ayrılıq notları düşdü.
  Qovuşan çayların yolu dəyişdi.
  QALİB İŞIQLI
  - Quruldu məhkəmə - mizan, tərəzi,
  Düşdü ürəyimə qanun qorxusu.
  Elə bil yanırdı kefli günlərim,
  Gəlirdi burnuma yanıq qoxusu.
  Doğrudan oyunmuş, eh, bu "kişilər",
  Gözvurdum, oynadı hakim yerindən.
  Qadın düşgünüdür "kişinin" çoxu,
  Alaram əlimə, cəllad olsa, mən.
  Keçdi tərəfimə hakim Muradov,
  Ağlıma nə gəldi, dedim, danışdım.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  55
  Guya ki, ismətli bir qadınam mən,
  Ərin "böhtanından yandım, alışdım".
  Ərimə yazığım gəldi, yazığı
  Ağzını açmağa qoymadı hakim.
  O, çıxdı özündən, üsyan elədi,
  - Böhtançısan - deyib, qovladı hakim.
  Açıldı meydanım, dağıldı qorxum,
  Heç kimi, heç nəyi saymadım daha.
  Gəzdim "Volqa"larda, "Jiqulilərdə,
  Güldüm ərim çəkən fəryada, aha.
  Dedim ki: - Ay yazıq, get, kitab oxu,
  Sən məni oxuyub, yaza bilmərsən.
  Get, get, müqəddəslik hayına çatsın,
  Uşaqsan, dünyada aza bilərsən.
  ** *
  Elə bil sahilsiz bir ümman idim,
  Ərim sularıma düşən çöp kimi,
  Atılıb-düşürdü, çıxa bilmirdi.
  Vururdu başına qəzəbi, kini,
  Sonra dəli kimi baxıb gülürdü...
  Getdim şikayətə prokurorluğa;
  Prokuror görən tək mənə bənd oldu.
  Ərimi saxladı qapı dalında,
  Otaqda bircə mən, birdə o, qaldı...
  Mən hara gedirdim, harda olurdum,
  Bütün "döyüşlərdən" qalib çıxırdım.
  Ərim - Qanun! - deyib, haray çəkirdi,
  Mən onu "qanunla" əzib, sıxırdım.
  ** *
  Ey qadınlar, qadınlar, Kimik?!
  Özümüzdən xəbərsizik biz.
  Ən müşgül işlərə açardı qadın!
  Bəs niyə bu qədər küt, fərsizik biz?
  _______________Milli Kitabxana_______________
  56
  Əngəl olmasaydı əgər kişilər,
  Ay nədi, ulduza uçardı qadın!
  Mən kimi istəsəm edərəm sürgün,
  Hökm edə bilirəm, Ali Komandan,
  Önümdə farağat dayansın hər gün.
  Brejnev bircə an düşsə əlimə,
  Onu əsgi edib, qanun silərdim.
  Kəsərdim başını alim ərimin,
  Əsgi Brejnevlə qanın silərdim.
  Bütün inadları - sərt zəncirləri,
  Qırıb dağıdıram bircə baxışla.
  Elə şumlayaram, ər kişiləri,
  Belə şumlanmayıb torpaq da xışla.
  * * *
  Pislədim ərimi uşaqlarıma,
  Günahı məndə yox, onda görsünlər.
  Öyrətdim, nə versəm, ac canavar tək,
  Yesinlər, sonra da - Sağ ol! - desinlər.
  Aliment, qonorar aldığım günlər
  Şaqraq, qəhqəhələr selləndi evdə.
  Səsdən çilçıraq da şelləndi evdə.
  Sərxoş qadınlarla sərxoş kişilər,
  Necə acgözdülər, görməmişdilər?!
  Açılır gül kimi cənnət sinələr,
  Az qalır, ulduzlar enib, sinələr.
  Coşur ehtiraslar, qaynayır hisslər,
  Hamı sarmaşıqdı, sarılmaq istər!
  Şampan şüşələri fantan fışqırır,
  Yanaşı otaqda - zindanxanada,
  Diksinən uşaqlar qorxub qışqırır.
  ƏZABLAR PƏNCƏSİNDƏ
  _______________Milli Kitabxana_______________
  57
  Günlər ayı,
  Aylar illəri qovdu...
  Çırtladım, ağ tum kimi
  Qabıqladı illərim,
  Məni yaman günlərlə,
  Qabaqladı illərim.
  Hanı başdan keçənim,
  Yolumda od içənim?
  Hanı saçlı cavanlar?
  Hanı o daz keçəllər?
  Yanımdan kor keçirlər.
  Gülürlər halıma, uşaqlarıma,
  "Bu filan fahişənin qızı, oğludur" –
  deyib, tanıdırlar uşaqlarımı.
  Qara torpaq kimi vicdan cücərdir,
  Artır göbələk tək əzablar bir-bir.
  Almanı, heyvanı yeyən qurd kimi,
  Əzablar içimi yeyib çürüdür;
  Dirilir, çoxalır, sanki kürüdür.
  Hərdən yada düşür İvan, Ayrapet,
  Məktəbli Domniçev, dustaq Murad da.
  Bədənim dəhşətdən alışır yenə.
  Tüküm biz-biz olur, elə bilirəm,
  Bir milyon qarışqa daraşıb mənə.
  ölmək istəyirəm, ölüm də gəlmir.
  Özümə qıymağa əlim də gəlmir.
  Günəşin odunda üşüyür əlim,
  Məni qızdıracaq bir isti yoxdur.
  Mənə nə oldusa, mən özüm etdim,
  Mənimlə Allahın bir qəsdi yoxdur.
  Yazıb saxlamışam sol döşüm altda,
  "Kim məni öldürsə, kim mənə qıysa
  Cani tanımayın onu həyatda".
  İndi anlayıram, indi duyuram,
  Qadın azadlığı belə deyilmiş,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  58
  Anlaya bilmədim mən bu hikməti,
  Bir vaxt nadanlıqdan, indi duyaraq
  Sevdim, alqışladım bu hökuməti.
  Azadlıq, harınlıq deyilmiş ey, vah...
  Əzablar əlində çürüyürəm mən,
  Ömrü yaşamıram, sürüyürəm mən.
  ƏRİMƏ MƏKTUB
  Alçaqlığın zirvəsiyəm,
  zil səsiyəm,
  Hey soluram əməlimdən.
  Yada düşür o illərim,
  Mən uçuram təməlimdən.
  De, hardasan, - ər - dediyim,
  Yıxılıram, tut əlimdən.
  Yox, toxunma, əllərində
  Əllərimin çirki qalar.
  Yaxın gəlmə, nəfəsinə
  Mən alçağın, mən murdarın
  Pis nəfəsi ləkə salar.
  Sən zirvəsən, mən ətəyəm,
  Nə daşın var, tök başıma.
  Bulud-bulud - ölüm yüklü,
  Qəzəbini çək başıma.
  Çax evimdə-eşiyimdə,
  Vursun məni ildırımın.
  Mən atılım, parçalanım,
  Ömrün, günün gətirdiyi,
  Bu uçurumun, sıldırımın
  Göz qaralan zirvəsindən.
  Bir zaman deyərdin, yaxşı deyərdin:
  "Vicdan zəlzələsi olmalıdır ki,
  Oyanıb özünü görə biləsən.
  Həyatda tanıyıb özünü bir gün,
  Sən özün-özünə gülə biləsən".
  _______________Milli Kitabxana_______________
  59
  Vicdan zəlzələsi işini gördü,
  Bir də məktubların, - o ağrıların
  Oyatdı yuxudan azadlığımı,
  Göstərdi o, mənə yol azdığımı.
  ƏRİMİN BİRİNCİ MƏKTUBU
  Bu ürəyim tez açıldı:
  Alqışladı gəlişini.
  Döndü yaşıl göy çəmənə
  Çiçək bilib gülüşünü.
  Ürəyimdə taxta çıxıb,
  Hökm verib fərman yazdın.
  Ürəyimdə baş qaldıran
  Arzulara məzar qazdın.
  Nağıldakı qızıl balıq,
  Qoca oldum səndən ötrü
  Bəyənmədim, - sən sevmədin
  Hansı rəngi, hansı ətri.
  Gümüş xəncər - namərdliyin
  Uf,...f... saplandı kürəyimdən;
  Qopdu, qalxdı ürəyimin
  Bir Şamaxı zəlzələsi,
  Qaçıb çıxdın ürəyimdən.
  İndi yetim cücə kimi
  Üşüyürsən ürəyimsiz.
  Düşüb ömrün yoxuşuna,
  Töşüyürsən, ürəyimsiz.
  Bir barama qurdu kimi
  Yeyib yarpaq ürəyimi,
  Sən özünə tor hörmüsən...
  Heç kim, heç kim görməsin, yox,
  O günü ki, sən görürsən.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  60
  İşıqlı
  Həyat palaz kimi çırpsa da məni,
  O qədər çirkliyəm, təmizlənmərəm.
  Bu dünyaya, bu həyata,
  Yüz yol gəlib-getsəm, təzələnmərəm.
  Sızlayır sinəmdə, mənə zülm edir
  Yalvarıram sussun, susmur ürəyim.
  Zəhərlənən ömrüm, pis əməlləri
  Yalvarıram qussun, qusmur neyləyim?
  Allah da nə yaman amansız imiş,
  Məndən qisas alır, intiqam alır.
  Güzgüyə baxıram, gör nə gündəyəm,
  Yanağım, gözlərim hər gün sozalır.
  Deyərdim - əməlim pisdisə əgər,
  Qaytarsın Allahım məni pis yoldan.
  Qaytarmır! - deməli, xeyirxaham mən.
  Hər kəsi qəflətdən odur oyadan.
  Çürük fəlsəfələr məni kor etdi,
  Fitnələr, kələklər eldə kar etdi.
  Bu kora, bu kara yol, iz neyləsin?
  Ər, oğul, qız məni necə söyməsin?
  _______________Milli Kitabxana_______________
  61
  ƏRİMİN İKİNCİ MƏKTUBU
  Mən səni, ölməz eşqin,
  Sən, məni nadanlığın
  Zirvəsinə çəkirdin.
  Mən göylərə ucaldım,
  Sən, bu gözəl həyatın
  Zülmət dibinə çökdün.
  Mən ki, səni ucaltmaq,
  İlk ömrünü uzatmaq,
  Leylim etmək istədim,
  Sən isə xırdalandın.
  Bit vurmuş unlar kimi
  Yoğrulmadın.
  Çılpaq yalanlar kimi
  Doğrulmadın.
  Səni Allah etmək,
  Arxanca sürünmək,
  Həsrətinə bürünmək,
  Hara getsən,
  Dalınca getmək istədim...
  Sən xırdalandın:
  Su kimi, civə kimi
  Əldə durmadın.
  Sürüşdün sabün kimi,
  Partladın köpük kimi,
  Çürüdün kötük kimi.
  Allah etmək istədim;
  O qədər xırdalandın:
  Sən o qədər kiçildin,
  Xəlbir nədir, cunadan,
  Ələkdən də keçərdin.
  Gözlə, yığım fikrimi,
  Səhv etmişəm;
  Süzülən mikrob kimi,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  62
  Sudakı amyob kimi
  O qədərxırdalandın,
  Milyon kərə böyüdən
  Mikroskopla baxıram,
  Görmürəm səni.
  Mən bu həyat eşqinə
  Yerdə alovlanarkən,
  Sən bulanlıq sel olub, -
  Eldə üstümə axdın.
  Ürəyimə, hər yerdə
  Zəfər bayrağı taxdın.
  Biz uca zirvədəyik;
  Sən böyük alçaqlığın,
  Mən böyük ucalığın.
  Daha dilbər, mələk yox,
  Külqabısan, külqabı.
  Papiros fısqıranlar,
  Sənə tökür külünü.
  Kim götürər, söylə, kim
  Bu həyatın, dərilib
  Ayaqların altında
  Tapdaq olan gülünü?
  Yaşa eşqi sönmüş gecələrini,
  Günəşi sönmüş gündüzlərini.
  Mən sənə çox dedim: -
  Böyük Yaradan,
  Görür, göydən baxır, sən inanmadın.
  İndi səni yaxalayıb
  Həyatın dəvə kini.
  Həyat səni gövşəyir
  Dəvə kimi.
  ƏRİMİN OĞLUMUZA MƏKTUBU
  Oğlum! İki gözüm, ömrümün ucu!
  Analıq haqqında gizləndi anan,
  Namusdan, ismətdən danışdı, ancaq,
  Xəlvəti yerlərdə gözləndi anan.
  Səni qurtarmaqçün namərd əlindən, -
  _______________Milli Kitabxana_______________
  63
  Ağzı qan qoxulu bu dərd əlindən,
  İsidə bilmədim "soyuq qanunu"
  Qanunlar "qanunla" içdi qanımı.
  Odlu duyğularım məni dağladı,
  Gözlərim güldü ki, düşmən gülməsin.
  Fəqət, bu sinəmdə ürək ağladı,
  Şişirtdi könlümü anlamaq dərdi.
  Öldürə bilmədim anan namərdi.
  Oyuncaq görürəm, qəlbim uçunur,
  Sən yadıma düşürsən.
  Bir uşaq görürəm, könlüm açılır,
  Sən yadıma düşürsən.
  Görsəm uşaq paltarı,
  Tez almaq istəyirəm:
  Yada düşür ayrılıq,
  Sınırqolum, qanadım,
  İçimdən hirslənirəm.
  Dükançıdan, dükandan,
  Özümdən də küsürəm.
  Elə yer axtarıram,
  Məni görən olmasın,
  Görüb, gülən olmasın...
  İSLAMİN YUXUSU
  Yatmışdı. Yuxuda gördü ki, İslam,
  Ev yanıb, uşaqlar boz külə dönüb.
  Hövlnak oyanıb durdu yuxudan,
  Gördü ki, hər yanda işıqlar sönüb.
  Şəhər şirin-şirin yuxulayırdı,
  Küçələr ağrıdan zoqquldayırdı.
  Uzandı ki, yatsın.
  Gah sağa dönüb,
  Gah sola çevrilib zıqqıldayırdı.
  Canından bir soyuq üşütmə keçdi,
  Ürəyi qəfildən sıxıldı nartək.
  İslamı bu halda görən qorxardı,
  Sifəti ağarıb olmuşdu qar tək.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  64
  İlan vuran yatdı, İslam yatmadı,
  Söz-sözü qovurdu, fikir-fikiri.
  Sanırdı başına dəyir gürz kimi,
  Divar saatının işlək kəfkiri.
  * * *
  Səhərin gözləri kirpik döyürdü,
  İslam yuxusundan durub geyindi.
  Uzun pillələri bir anda endi...
  Sandı ki, hər ağac təzə gəlindi,
  Gülür qucağında budaq-uşaqlar.
  İslam bir budağa sığal da çəkdi,
  Qəlbinə həm ağrı, həm sevinc çökdü.
  Beləcə, bilmədi vaxt necə ötdü,
  Uzanan bu yollar bir anda bitdi.
  Zəngin düyməsini basdı nə zaman,
  Dəcəl körpəsini qoynunda gördü.
  Yaladı duz kimi, basdı bağrına,
  Sən demə, balaca - sonbeşik oğlu,
  Artıb hərarəti - soyuqlayıbdır,
  Duyub ata qəlbi - uzaq da olsa,
  Odur ki, sübhəcən sayıqlayıbdır.
  Nə böyük bayrammış atalı hər gün,
  Uşaqlar bu sirri indi bildilər.
  Otaq istilənib, çörək dadlanıb,
  Elə bil krandan su yox, bal axır...
  İŞIQLI
  Yıxılıb ərimin ayaqlarına,
  Dedim: - Günahkaram, bağışla məni.
  Döy məni, söy məni. Buna haqqın var,
  Demirəm, əzizlə, alqışla məni.
  Oğru tanıtmışam oğru mən, səni,
  Qanım halalındı doğrasan məni.
  Yalanam, kül elə doğru sən, məni.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  65
  Sürtdüm dodağımı dodaqlarına,
  O, bir heykəl kimi susdu, dayandı,
  Dindi, elə bildim evimdə o, yox,
  Bir qaya astadan dindi, oyandı.
  İSLAM
  Yalvarıb,
  Sürtünmə ayaqlarıma,
  Bircə sənlik ovcumda
  Hey səni gəzdirmişəm.
  Səni Aya tanıdıb,
  Ulduza göstərmişəm.
  Sən elə bəxtiyardın,
  Cəhənnəmin özünə
  Cənnət kimi baxardın.
  Günah özündə oldu;
  Yana baxıb, yıxıldın.
  O gün sinəm yarıldı,
  Atdı səni ürək də.
  Unutmadı o kini.
  Zəlzələdən ayrılıb
  bağlanan torpaq kimi,
  Yarılmadı o, bir də,
  Sən sinəmə girəsən,
  Ürəyimə gələsən.
  Təkcə çörək demirəm,
  Su da haramdı sənə,
  Niyə hava udursan?
  Niyə Günəş dadırsan?
  O da haramdı sənə,
  Bu da haramdı sənə.
  Daha pis gün olmaz ki,
  Bundan oyana:
  Ərə qadın deyilsən,
  Övlada ana.
  Ataya qız deyilsən,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  66
  Qardaşa bacı.
  Neyləyirsən belə acı,
  Ömrü, günü?!
  Niyə ulduz dadırsan,
  Niyə Günəş dadırsan
  O da haramdı sənə,
  Bu da haramdı sənə.
  İŞIQLI
  Zəlzələ qopmuşdu sanki canımda.
  Titrəyib əsirdi vücudum mənim.
  Elə düşünürdüm mənsiz tərpənir,
  Qıçım bir yanımda, qol bir yanımda.
  Otağa lal sükut çökdü arada,
  Hər şeydən xəbərsiz körpə uşaqlar,
  Danışıb gülürdü hey yan otaqda...
  Tufandan sonrakı ağaclar kimi
  Daha titrəmirdi əlim, ayağım.
  Toxundu çiynimə onun əlləri,
  Mən elə bildim ki, yandı çırağım.
  Oturdu. Başımı qoydum dizinə,
  Baxa bilməyirdim ancaq üzünə.
  O da çırpınırdı əzab əlində,
  Səssiz ağlayırdı sözü dilində.
  O, ah çəkdi dərindən,
  Oxudum gözlərindən:
  Gözlər mənə ox kimi,
  Güllə kimi dəyirdi.
  Gözlər mənə deyirdi:
  - Təbəssüm-təbəssüm paylandın,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  67
  Gülüş-gülüş çiləndin
  Yad üzlərə.
  Doğma izləri qatdın
  Yadizlərə...
  Beləcə qurtardın,
  Beləcə qaytardın
  səadəti qapından...
  Düşün,
  Axtar
  Ötən günün bucağını.
  Sal yadına yadlara
  Cənnət olan qucağını.
  Axtar ömrün küncünü,
  Gün cibini.
  Gör kim qalıb yadında...
  Getdiyin o yolları
  niyə danırsan indi?
  İtələmə heç kimə,
  Can qurtarmaq istəmə,
  Qazandığın pis günlər-
  Bu cəhənnəm sənindi.
  Nə söy Allahını, nə qına bəxti,
  Nə də ki, yetənin dalıyca söz de.
  Bu acı günləri, acı həyatı
  Özün qazanmısan, öz barındı, ye.
  Hər gün ayağına düşən Günəşin
  Qədrini bilmədin, Günəş də döndü,
  Qaraldın ocaqda sönən köz kimi.
  Üzdü əllərini səadətindən
  Coşan ürəyimin qəzəbi, kini.
  Eh, suda boğulan adamlar kimi
  Ayağın boşluqda, əlin göydədir.
  Bir saman çöpü də keçmir əlinə,
  Bu da xəyanətin sonu! - Gör nədir!
  Səndən ürəyimdə qalan yaraya
  Yaddaşım duz səpib, elə göynədir,
  _______________Milli Kitabxana_______________
  68
  Elə yaş tökürəm, - mənim yanımda
  Qara bulud nədir, dolan göy nədir?!
  İŞIQLI
  İçməmiş sərxoşam, başım gicəlir,
  Keçmişim dərd olub mənə güc gəlir.
  Zaman dəli seldi, mən qumlu sahil,
  Məni sökə-sökə axır ömrümdən.
  Vaxtım əməlimdən ləzzət alır ki,
  Mənə gülə-gülə baxır ömrümdən.
  Ulduzlar qınayır, qəh-qəhəsindən,
  Səs düşür beynimə, qulağım batır.
  Günəşi əks edən Ay mənə gülür,
  Ah, nələr çəkirəm? Bunu kim bilir?
  Elə bil baxışlar qaratikandı,
  Sancılır canıma yolda, küçədə.
  Qaynadır içimdə məni əzablar,
  Sanki cəhənnəmdi gündüz, gecə də.
  Arabir Ay Yerdən inciyir-küsür,
  Elə bil məndən də küsüb bu dünya.
  Ayağım altından Yer qaçır, yıxır,
  Mehri, salamı da kəsib bu dünya.
  Günəşin işığı azalıb nədir?
  Gündüz də qaranlıq görünür mənə.
  Qaçmağa halım yox, susuz səhrada
  Əzab ilan kimi sürünür mənə.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  69
  ƏRİMİN ÜÇÜNCÜ MƏKTUBU
  Bir vaxt haray cəkdim, nalə qopartdım.
  Yatmış hisslərini oyatmaq üçün
  Sinəmdən sinənə mən söz-qor atdım.
  Üzünün nə qədər tərsini gördüm,
  Gəmi kədərini, qayıq kinini,
  Dəniz ürəyimin dibinə gömdüm.
  Geri çəkilmədim, geri dönmədim.
  Göz yaşım sinəmə, yağdı, töküldü,
  Yağa su damar kimi.
  Mərhəmət fışqırdım, haray çağladım,
  Kəsilmiş damar kimi.
  Pas atmış qılıncam, sınıq nizəyəm,
  Korşalan bıçağam, gəzmə sən məni.
  Bir də məzarlıqda görərsən məni,
  Məndən qabaq gedib gözləsən məni.
  ƏRİMİN SON MƏKTUBU
  Namərdliyin;
  Uşaqların fərəhini
  Yeyib yatan çaqqaldı.
  Böyümədi uşaqlar,
  Nə olsun ki, sağ qaldı?
  Böyüdü, hər birində
  Bir az hünər, cəsarət,
  Bir az sevgi çatmadı.
  Yetimlik zərbəsindən
  Beyni, ruhu çatladı.
  Sevindilər, yarımçıq
  Gözlər gördü, yarımçıq.
  Ürək güldü, yarımçıq.
  Gecə gəldi, yarımçıq.
  Doğma gördü, yarımçıq.
  Qonşu baxdı, yarımçıq.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  70
  Hər oğula, hər qıza
  Sevgi axdı, yarımçıq.
  Dinən dili yarımçıq.
  Verən əli yarımçıq,
  Alan əli yarımçıq.
  Böyüdülər yarımçıq.
  Ömüryolu həmişə
  Oldu kəsəkli, palçıq.
  Fikirləri yarımçıq,
  Ağlı, beyni yarımçıq.
  Alt paltarı yoxdu, yox,
  Ust paltarı yarımçıq.
  Atasız uşaqların
  Ruhunda ata qutu,
  Səsində kişi səsi,
  Bir az ata qeyrəti,
  Bir az ata heyrəti,
  Bir ata cəsarəti
  Çatmayır, çata bilmir.
  Atasız körpələrin,
  Elə bil ki, Günəşi var,
  Ayı yoxdu dünyada.
  Bilən yoxdu, sevinc az,
  Dərdi çoxdu dünyada.
  Bəladır, faciədir
  Bu ellərin, bəşərin
  Vətəndaşı yarımçıq.
  Vətən adlı bu evin
  Vətən daşı yarımçıq.
  Düşündükcə, beyində,
  Ürəkdə çatlar artır.
  Vicdan qoyub topuna,
  Məni, bu Yerdən atır.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  71
  Namərdliyin;
  Əbədi qış gətirdi,
  Üşü indi qışında.
  Həyatın sual dolu
  Bataqlıqdı qarşında.
  Bir zaman sən gülürdün,
  İndi sənə gülürlər.
  İndi səni zibil nə,
  Zibilxana bilirlər.
  Namərdliyin - cəhənnəm,
  Yer cəhənnəm tiyanı;
  Yan içində, ay diri!
  Sən də ölünün biri!
  İŞIQLININ HARAYI
  Ailənin zəhəri baldan şirindi,
  Gec bildim, anladım bu həqiqəti.
  Səhvimin oduna yandım, kül oldum,
  Külümdü danışan! Deyirəm qəti:
  Qadınlar, qoruyun evi, ailəni,
  Sadəlik, adilik məhəbbətdi bu.
  Atalı, analı böyüsün körpə,
  Ailəyə, vətənə mərhəmətdi bu.
  Ailə - tikilən bir evdi, gərək
  Bir daşın bəy qoya, bar daşın gəlin.
  Tikilməz, yüz il də keçsə ömürdən,
  Görməsə sehrini daşlar bir əlin.
  Ailə fidandı, açıla bilməz,
  Dəysə yad nəfəsi, o, solacaqdır.
  Ailənin sirrini bilsə ana da,
  Ailəyə sönməyən od salacaqdır.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  72
  İki nəfərlikdi ailə sevgisi,
  Üçüncü görünsə, dağılacaqdır.
  Qoru üçüncüdən evini, qadın,
  Qorusan, səadət doğulacaqdır.
  Qorusan, balalar çiçəkləyəcək.
  Göyərçin balalar, bülbül balalar
  Səadət adında çiçək yeyəcək.
  Ev gülər, isinər ər nəfəsindən,
  Ən aciz kişi də Günəşdir evdə.
  Məhəbbət, etibar hansı evdədir,
  O ev dünya kimi genişdir eldə.
  Hər qəmə, kədərə sevgi qatın ki,
  Məhəbbət qoxusun evin havası.
  Eşq dolu, nur dolu yaz yağışıdı,
  Ailədə bəy ilə gəlin davası.
  Bir körpə uşaqdı kişi ürəyi,
  Onu əzizləyin, eşqə bələyin.
  Yaşayın sevginin böyüklüyündə,
  Evi körpələrə cənnət eləyin.
  Qoruyun körpəni! Ana köksünü,
  Yetimlik divinə qalxan eləyin.
  Heç nədən qorxmayın!
  Təkcə bu dərddən
  Ana ürəyini qorxan eləyin.
  Dünyanın nə qızı, nə də oğulu,
  Eldə mənim kimi gec oyanmasın.
  Dərs alın dərsimdən, həyatda bir də
  Mən yanan odlara kimsə yanmasın.
  Gecələr nə qədər uzun olsa da,
  Axırda səhərə dirənir zülmət.
  Günəş doğulacaq, qara buludla
  Nə qədər kölgələ, nə qədər gizlət.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  73
  EPİLOQ
  Əli çənəsində, gözü yollarda,
  Pəncərə önündə qadın ağlayır...
  O, elə ağlayır, elə hönkürür,
  Göz yaşı torpağı, daşı dağlayır.
  Günahı böyükdür, günahlarını,
  Yumaz, yer kürəsi olsa da dəniz.
  Bir zaman saymayıb oynatdığı ər,
  İndi ondan ötrü canından əziz...
  Gecdi, döy başına, ağla, nə xeyri?
  Səadət getdimi, qayıtmaz geri!!!
  SON
  1981-1982-2008
  _______________Milli Kitabxana_______________
  74
  "Qurani-Kərim"dən
  Ey insanlar, Sizi və Sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət eləyin,
  qоruyun özünüzü Allahın əzabından. (Bəqara surəsi, ayə 20-dən)
  ***
  Qadınlardan üstün bilinmiş kişilər. Kimi kimdən üstün tutmağı Allah
  yaхşı bilir və çünki qadın üçün öz malından хərcləyir kişi. Ürəkdən
  itaətkar оlar yaхşı qadınlar. Allahın qоrumağı əmr etdiyini ərləri yanında
  оlmayanda da qоruyar оnlar. (Nisə surəsi, ayə 34-dən)
  ***
  Bir kimsəyə qıymayın. Yer üzündə pоzğunluq yaymayın. Adamı kim
  qətlə yetirsə, sanki bütün insanlığı öldürür о. Kim adamı ölümdən
  qurtarsa, sanki bütün insanlığa həyat verir. (Məidə surəsi, ayə 32-dən)
  ***
  Nuhun arvadı ilə Lutun arvadını kafirlərə misal çəkər Allah. Əməlisaleh
  bəndələrimizlə nikahda ikən ərlərinə хəyanət eləmişdi hər ikisi. Allahın
  bunlara verdiyi əzabın qarşısını ala bilməmişdi ərləri. "Cəhənnəmə
  girənlərə qоşulun" deyilmişdi о qadınlara. (Təhrim surəsi, ayə 10-dan)
  ***
  Atanızın evləndiyi ilə evlənməyin... Əхlaqsızlıqdı, iyrənc bir şeydi, pis
  bir yоldu bu. (ayə 22). Ananız, qızınız, bacınız, bibiniz, хalanız, qardaşınız
  qızı, bacınız qızı, Sizi əmizdirmiş süd ananız, süd bacınız, qayınananız,
  zifafa girdiyiniz qadından оlub evinizdə saхladığınız qızlığınız dоğma
  оğlunuzun halalı və iki bacını alıb evlənmək haram buyrulmuş. (Nisə
  surəsindən)
  Sevərək yaşayanlar
  Bu dünyanın gülüdür.
  Sönsələr də, həyatın
  Qоr saхlayan külüdür.
  Qaranlığa düşdünmü,
  Al yanına aşiqi.
  _______________Milli Kitabxana_______________
  75
  Sevənlərdi taleyin
  Məhəbbəti, işığı.
  Sevəni görməyənin
  Ürəyi, gözü kоrdu.
  Əl-ayağa dоlaşan
  Daş, kəsək, qara kоldu.
  Sevən insan, ölüncə
  Yaşayır gülə-gülə.
  Sevməyən quru candı,
  Yaşayır ölə-ölə.
  Hamilədir bu dünya
  Yaхşıya da, pisə də.
  Оcaq yanır, yоl açır
  İstiyə də, hisə də.
  Sev, eşq ilə qanadlan,
  Bu Yer, göy sənin оlsun.
  Sev, sevənlər çохalsın,
  Dünya eşq ilə dоlsun.
  23.09.08
  _______________Milli Kitabxana_______________
  76
  İskəndər Etibar
  GƏNC AİLƏ ÜÇÜN YADDAŞ
  Yığılmağa verilib:05.12.2008
  Çapa imzalanıb: 09.01.2009
  Ş.ç.v. 3,5, tiraj 2000
  “MBM” mətbəəsinəçap olunub
  Bu kitabın hazırlanmasında çох əziyyət çəkən оperatоr Elnarə
  Səmədоvaya minnətdaram.
  Müəllif
  _______________Milli Kitabxana_______________
  77
  1937-ci il fevralın 15-də Şamaхıda dünya ilə salamlaşan şair İskəndər
  Etibarın böyük məhəbbət və həvəslə, daхili ehtirasla yazdığı "Gənc ailə
  üçün yaddaş" kitabı günümüzün vacib prоbleminə həsr оlunub. Bu gün də,
  gələcəkdə də gənc ailənin stоlüstü kitabı оlacaq bu ibrət dərsi bütün
  zamanlar üçün vacibdir.
  Kitab, atalar sözləri, el misalları və müəllifi əhatə edən mühitdə,
  həyatında baş verənlərlə şairanə bir qələmlə süslənmişdir. Оna görə də
  оnu həvəslə охuyursan və охuduqca maraq səni охudur. Əminik ki, bu
  kitab gənc ailələrə sevinc, fərəh, əхlaq bəхş edəcək. Ailələr möhkəm təməl
  üzərində qurulacaq.


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: GƏNC AİLƏ ÜÇÜN YADDAŞ - İskəndər Etibar

        Kategori: Atış Serbest

        Konuyu Baslatan: Azeribalasi

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 1732

  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş