Kullanıcı Tag Listesi

Ermenilerin nahcivan ve civarındaki türk köylerinde katliâm ERMENİLERİN NAHCİVAN VE CİVARINDAKİ TÜRK KÖYLERİNDE KATLİÂM Kırk beş İslâm köyünün merkezi olan Büyükvedi, dört bin silahlı Ermeni tarafından kuşatılmış olup, ahâlisinin birçoğunun katledildiği, Ermenilerin birtek Müslümanı hayatta bırakmayarak Aras'a dökmeyi

Bu konu 770 kez görüntülendi 0 yorum aldı ...
Ermenilerin nahcivan ve civarındaki türk köylerinde katliâm 770 Reviews

  Konuyu değerlendir: Ermenilerin nahcivan ve civarındaki türk köylerinde katliâm

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 770 kez incelendi.

 1. #1
  AyMaRaLCaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.08.08
  Mesajlar
  11.494
  Konular
  5200
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  14
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  100
  @AyMaRaLCaN

  Standart Ermenilerin nahcivan ve civarındaki türk köylerinde katliâm

  Ermenilerin nahcivan ve civarındaki türk köylerinde katliâm


  ERMENİLERİN NAHCİVAN VE CİVARINDAKİ TÜRK
  KÖYLERİNDE KATLİÂM  Kırk beş İslâm köyünün merkezi olan Büyükvedi, dört bin silahlı
  Ermeni tarafından kuşatılmış olup, ahâlisinin birçoğunun katledildiği,
  Ermenilerin birtek Müslümanı hayatta bırakmayarak Aras'a dökmeyi
  hedefledikleri; buna karşılık Müslüman halkın da kendisini müdafaa etmeye
  gayret gösterdiği; esir alınan Ermenilere iyi davranıldığı; Nahcivan halkının can
  ve mallarını korumak için Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iltihak olduğu, bunun
  üzerine Ermenilerin silahlanarak Ordubad, Ahuracıva mıntıkasındaki
  Müslümanlara taarruza başladıkları, kırk kişilik bir Ermeni askerî kuvvetinin
  Aras geçidinden gelip geçen Müslümanları katlettikleri; Revan'dan hareket eden
  bir trenin Gümrü'de durdurulup, Müslüman yolculardan beş yüzünün
  öldürüldüğü; Gürcülerle savaşan Rus-Ermeni Bolşeviklerinin Şulavird,
  Çıkarak, Saraclu, Koşakilise, Haçinler, Kepenekçi, Bağılca, Lori, Başgeçid ve
  diğer birçok Müslüman köyüne katliâm uygulayıp, kadınlara tecâvüz ettikleri ve
  büyük miktarlarda kıymetli eşya ile paralarını yağma edip binlerce baş hayvanı
  çaldıkları.


  Nahcivan Havâlîsinde Vukû‘ Bulan Ermeni Mezâlimine Dâ’ir
  Nahcivan'da İl Ocağı ismindeki Müslüman komitelerinden alınan 29 Haziran
  sene 1335 târîhli mektûbda, Ermenilerin fazla mikyâsda ihzârâtda bulunarak
  Nahcivan civârındaki Müslümanlardan silâh cem‘i vesîlesiyle katli‘âm icrâsına
  başladıklarından bahisle mu‘âvenet istenilmişdir. 15'inci Kolordu Kumandanlığı o
  sırada Erzincan'dan Sivas'a hareket eden Amerikalı zâbitile Erzurum'da İngiliz
  mümessili Kâ’im-i makâm Rawlinson'a iş‘âr-ı keyfiyyet etmişdir.
  Nahcivan havâlîsi Re’îs Vekîli Sarı Bey Nakîzâde tarafından Bâyezîd'den
  verilen 12 Temmuz 1335 târîhli uzun bir telgrafnâmede: Ermeniler tarafından
  tahrîb edilen kırk beş pâre İslâm köyünün merkezi olan Büyükvidi [Büyükvedi]
  karyesini sekiz topla mücehhez dört bin kişilik bir Ermeni kuvveti kuşatmış olduğu,
  beş kilometre mesâfede kâ’in şimendüfer hattındaki zırhlı vagonlardan müdhiş bir
  sûretde mezkûr köyü topa tutarak ahâlîden bir çoğunu itlâf eylediği ve Ermenilerin
  emel ve maksadları ancak havâlî-i mezkûrede ahâlî-i İslâmiyyeyi bir kişi kalıncaya
  kadar imhâ etmek ve Aras nehrine dökmek olduğu bildirilmişdir. Bâyezîd
  Mutasarrıflığı'na gelen 4 Temmuz [1]335 târîhli telgrafnâme ile Ermeni ta‘arruz ve
  zulmleri te’eyyüd eylemişdir.

  Ermenilerin imhâ-yı İslâm için yapdıkları bu teşebbüs ve hareket-i
  zâlimânelerine karşı yerli ahâlî-i İslâmiyye muhâfaza-i nefs için son bir cehd ve
  gayret ibrâzıyla 19 Temmuz [1]335'de Nahcivan'da şiddetle müdâfa‘aya
  başlamışlardır. 21 Temmuz [1]335'de Şahtahtı'nda ve 22 Temmuz [1]339 'da dahi
  Yenice ve İslâm Noraşen köyleri civârında bulunan Ermeni kıta‘âtı üzerine ta‘arruz
  etmişlerdir. Vukû‘ bulan pek şedîd ve hûn-rîzâne müsâdemeye Ordubad, Culfa ve
  Şerur ahâlîsi dahi iştirâk eylemişlerdir. Ermenilerden dört yüz kadar telefât ve beş
  zâbit ile iki yüz on üç nefer esîr vâki‘ olmuşdur. Gâlib İslâmlar Ermeni esîrleri
  hakkında hüsn-i mu‘âmele göstermişlerdir. İslâmlardan da pek çok telefât ve bir
  hayli mecrûhîn olmuşdur. Bu kanlı müsâdeme ve mücâdeleler netîcesinde
  Nahcivan ve havâlîsinde mütemekkin İslâmlar muhâfaza-i cân ve mâl için
  Nahcivan ve havâlîsinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iltihâkını i‘lân eylemiş ve
  mezkûr cumhuriyet bayrağını çekmişdir.

  Ermeniler bu kadarla da kalmamışlardır. 19 Mart [1]336 târîhinden i‘tibâren
  tekrâr muvazzaf ve muhtelif sınıflardan mürekkeb kuvvetler ile Nahcivan
  havâlîsinde Ordubad, Ahuracıva ve Büyükvidi mıntıkalarında İslâm ahâlî üzerine
  ta‘arruz ve ta‘addîye başlamışlardır. Kırk kişilik bir Ermeni kıt‘a-i askeriyyesi
  Kağızman'ın cenûb-ı garbîsinde ve Aras nehrinin şimâlinde kâ’in Şorlu karyesine
  gelmiş, gündüzleri Aras geçidinden gelen ve giden Müslüman yolcuları yakalayarak
  şehîd etmeğe ve geceleri muhtelif yollar üzerinde pusular kurup tecâvüzâtda
  bulunmuşdur. Revan Azerbaycan sefîrinin vesîkasını hâmilen Azerbaycan ve sâ’ir
  mahallere gitmek üzre Revan civârından şimendüferle hareket eden 500 nefer İslâm
  Gümrü civârında vagonlardan indirilerek kâmilen katledilmişdir.

  Geçen 6 Şubat 1337 târîhinde Rus-Ermeni bolşevikleri Gürcüler ile
  Celâloğlu semtinde harbe tutuşarak 2 Şubat [1]337'de Varonsofka'yı işgâl ve kurâ-yı
  İslâmiyyeye ta‘arruz etmişlerdir. 8 Şubat [1]335'de Çubuklu'ya mülhak Karaisa
  karyesinden Süleyman oğlu Halil'in erzâk ve hubûbâtını zabt, 12 Şubat [1]335'de
  Kızılkilise karyesinden Ömer oğlu Kurban, Ali oğlu Mustafa, İbrahim oğlu İsa ve
  diğer Ali oğlu Mustafa nâm eşhâsın at, elbise ve silâhlarını aldıkdan başka
  kendilerini kılıç ile sûret-i fecî‘ada katl ve ayn-ı târîhde İlmezlü karyesinden İbrahim
  oğlu Mehmed ile Halil oğlu Mahmud'un atlarını müsâdere etmişlerdir. Sâlifü'z-zikr
  Rus-Ermeni bolşevikleri 24 Şubat [1]337'de Sa‘atli karyesinde Gürcüler ile kavga
  etdikleri esnâda karye-i mezbûreden Mustafa oğlu Mahmud, Mahmud oğlu İbrahim
  Halil, Mahmud oğlu İsa, Halil oğlu Veli nâm kimseleri öldürmüşler ve bunların iki
  kız ve iki gelinini kaldırup götürmek istedikleri zaman kızlar feryâda başlamağla
  bunların ırz ve nâmûslarına geçmişler ve sonra da bunları katletmişlerdir. Târîh-i
  mezkûrda Soğanlı karyesinden Mustafa oğlu İsmail ve Süleyman oğlu Bâlâ kişinin
  hânelerindeki eşyâlar ile beraber gümüşden ma‘mûl ba‘zı zî-kıymet eşyâyı ve yüzden
  fazla koyunlarını dahi götürmüşlerdir. 17 Şubat [1]337'de Borcalı'ya mülhak Gürarzı
  ve Sazvan köylerini basarak koyun, sığır, öküz, araba, at eşyâ-yı beytiyye gibi her ne
  var ise hepsini aşırdıkdan mâ‘adâ pek çok kızların, gelinlerin ırz ve nâmûslarına
  sûret-i vahşiyânede tasallut ve tecâvüz etmişlerdir. 19 Şubat 1337'de dahi Gişeli ileri
  gelenlerinden Cırcıroğullarından Kerim oğlu Hacı Bayram'ı oğlu ile beraber tutarak
  Hacı Bayram'ın bir kulağını kesmişler ve yirmi milyon manatını, 1500 koyun ve
  birçok devesi ile erzâk ve ev eşyâsını kâmilen almışlardır. Ve bu baba ve oğlu
  birlikde Senak (?) Köprüsü tarîkiyle içeri taraflara götürmüşlerdir. İş yalnız bu
  kadarla kalmamışdır. Gişeli karyesinde deve, öküz, araba, koyun, sığır gibi emvâli
  kâmilen aşırmışlardır. Bolşevik Ermenileri diğer karyelere dahi saldırarak Baydar
  köyünden Sultanzâde Meşhedî Ağa'nın 400 re’s koyununu, beş devesini, öküzleriyle
  beraber iki arabasını, 200 pot buğdayını, eşyâ-yı beytiyyesini ve karye-i mezkûrede
  koyun ve sığıra müte‘allik bir çok mevâşîyi götürdükleri gibi 20 Şubat [1]337
  târîhinde dahi Görenler (?) karyesinden Süleyman oğlu Mecid'in dokuz devesiyle
  300 koyununu ve karyenin birçok koyun ve sığırını ve ev eşyâlarını almışlardır. Aynı
  târîhde Moganlar karyesinden Çopur oğlu Allahverdi'nin beş devesiyle 20 ineğini,
  500 koyununu, dört çift öküzünü; Kuluzâde Paşa Ağa'nın altı deve, 250 koyun,
  arabasıyla beraber beş çift öküzünü ve birçok eşhâsın da koyun ve sığır ve ev
  eşyâlarını ve kezâlik aynı târîhde Kor nehri kenarında vâki‘ Kepenekçi karyesinden
  Kerim oğlu İlyas'ın katl ve itlâfıyla beraber koyun ve öküzlerini ve İlmezlü
  karyesinden dahi iki kişiyi katl; Karayazı Köseli karyesinden Hacı İskender oğlu Ali
  Bey'in 1250 koyun ve 870 sığırını; İmânî oğlu Osman'ın 1150 koyun ve 254 sığırını;
  Hacı Bayram oğlu Hazayen'in 800 koyun, 62 sığır ve sekiz atını zabt ve bir
  kardaşını katletmişler ve birçoğunun da koyun, sığır ve emvâlini yakalamışlardır. 23
  Şubat [1]337 târîhinde Karatepe karyesinden Hoylu Ali'nin elli beş sığırını ve üç
  arabasını öküzleriyle beraber aldıkları gibi eşhâs-ı sâ’ireden dahi altı re’s at ahz ve
  birçok evleri yağma ve gâret; Karayazı karyesinden Jandarma Çopur oğlu
  Mustafa'nın 72 sığır ve dört atını, öküzleriyle birlikde iki arabasını ve 150 pot
  buğdayını ve eşhâs-ı sâ’ireye â’id birçok hayvânât ve zehâ’iri; Ağtehle karyesinden
  Ali oğlu Asker'in 12 sığır, 350 koyun, iki at ve iki öküzüyle arabasını ve Emîrhan
  oğlu Meşhedî Nemâz'ın 850 koyun, 33 inek, yedi atıyla iki milyon manatını ve
  öküzleriyle beraber üç arabasını ve Tatar oğlu Mahmud'un 300 koyun, 420 inek, üç
  at ve öküzleriyle beraber iki arabasını ve birçok kimselerin de birçok hayvânâtını ve
  eşyâsını talan eylemişlerdir. 24 Şubat'da mezkûr Karatehle karyesinden Hacı Hasan
  oğlu Meşhedî Kasım'ın 840 koyun, 72 sığırını ve öküzüyle beraber dört arabasını,
  sekiz atını ve altun ve gümüş olmak üzre 500.000 manatını, Hacı Hasan oğlu
  Meşhedî Kâzım'ın 520 koyun, 32 eşek, dört at ve bir arabasını alup götürmüş
  oldukdan başka Himmet oğlu Ali, Emîrhan oğlu Bayram ve diğer birkaç kişiyi
  katletmişlerdir.

  16 Şubat târîhinde 600 nefer Ermeni süvârîsi Şulavird, Çıkarak, Saraclu
  karyesi üzerine yürüdükleri esnâda, ahâlî havf u hirâs ile evlerini bırakarak
  ormanlara ilticâ eylemişlerdir. Ermeniler mezkûr köyü talan ve birçok kız ve
  kadınların ırz ve nâmûslarına musallat oldukları gibi buradan dahi Eymir karyesine
  geçerek bu karyeyi kâmilen gâret etmişler ve Hacı Kurban oğlu Meşhedî Hüseyin'in
  200 pot buğday ve 32 ineğini ve öküzleriyle beraber iki arabasını ve işbu karye ile
  civar karyelerden koyun satın alan Mollaeyüb karyeli Namâz oğlu Mehmed'in 240
  koyununu, Bayram oğlu Yusuf'un 260 koyununu ve Horcu oğlu Kurban'ın 95
  koyununu sürükleyüp götürmüşlerdir.
  17 Şubat'da Koşakilise karyesine Ermeniler sarkarak hayvanat, zehâ’ir ve
  emvâl ve eşyâ-yı mevcûdeyi iğtinâm etmişlerdir. Ermeniler Kepenekçi karyesine
  dahi sokulmak istemişler ise de köylüler Ermenileri kabûl etmemişlerdir. Bunun
  üzerine çapulcular civarda bulunan Haçinler karyesine giderek Kepenekçi
  köyünden 200 pot un ile on iki re’s sığır celbeylemişlerdir. Ermeniler Köseli
  karyesinden eşhâs-ı muhtelifeden 2800 koyun, 180 sığır, 15 at ve 24 Şubat'da işbu
  karyede Savukbulaklı Pîrî oğlu Kahraman'ın dört devesini yüklü erzâkıyla beraber
  ve bir milyon manatlık eşyâsını ve 150 koyununu, Kızılkilise karyeli Ali oğlu Molla
  İlyas'ın bir atı ile 250 koyununu ve Şahadlı karyesinden Hacı Veli oğlu Mehmed'in
  bir atı ile 350 koyununu ve eşhâs-ı sâ’irenin beherinden dahi üçer yüze kadar koyun
  almışlardır.

  Ermenilerin şubat 16'dan 28 târîhine kadar Bağılca kışlağında boğazlayup
  yedikleri ve alup götürdükleri mevâşînin mikdârı hesâba sığmaz. 16 Şubat'da
  Şulavird yolunda Arınçlı karyesinden Hacı oğlu Cemal nâm kimesneyi soydukdan
  mâ‘adâ beş yerinden de ağır sûretde yaralamışlardır.
  Lori , Başgeçid ve umûm Borcalı köylerinin beherinden 2000 pot zahîre,
  150 sığır ve 500 koyun verilmesini Ermeniler emâret târîhinde i‘lân etmişler ve bir
  tarafdan da gizliden gizli birçok İslâmları katl ve itlâfa başlamışlardır.
  Borcalı mıntıkasında kâ’in İslâm köyleri halkları tarafından müte‘addid
  imzâlar ile alınan 20/2/[13]37 târîhli iki kıt‘a istimdâdnâmede Savuçbulak
  [Savukbulak], Çuhakend (?), Kepenekçi, Bergancak, Karahisarlı, Hamamlı, İlmezlü
  ve Arınçlı köylerinde ve posta yolları üzerinde bulunan sâ’ir köylerde sâkin ahâlî-i
  İslâmiyyeye Celâl oğlu Vaso ve Beyler nâmındaki Ermenilerin kumandaları altında
  bulunan Ermeni çeteleri ta‘arruz ve tecâvüz ve mezkûr çeteler Kızılordu efrâdını
  dahi iğfâl ile Bolşevik maskesi altında ahâlî-i mezbûreden birçoğunu katletmiş
  oldukları anlaşılmışdır.
  Ermeniler tarafından muhtelif mahall ve karyelerde îk①edilen muhtelif ve
  müta‘addid mezâlim, ta‘addiyât, gârât ve tahrîbâtı mübeyyin ayrıca bir kıt‘a cedvel
  tanzîm ve leffen takdîm edilmişdir.

  Sarıkamış, 2 Kânûn-ı Evvel [1]337 Müsevvidi
  Şehbender Mehmed Ragıb
  BOA. HR. SYS. 2878/93


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Ermenilerin nahcivan ve civarındaki türk köylerinde katliâm

        Kategori: Türk Soykırımı

        Konuyu Baslatan: AyMaRaLCaN

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 770

  Sinemde yanar dağlar bahçeler bağlar yetim
  Sensizken canım ağlar bensizken memleketim
  Özüme bir kez dokun gör nasıl birisiyim
  Aşka aşıkken bile memleket delisiyim


Etiketler

Yer imleri

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook Baglan Giriş