Kullanıcı Tag Listesi

Tasavvuf Aleminin Kişilikleri ÂRİF: Allah’dan başkasının sevgisini kalbinden çıkaran, O'nu gönülle bilen ve O'nun rızâsını kazanmış, ermiş, velî kimselere ârif-i billâh veya yalnız ârif denir. Künûz-ul-Hakâik'da kaydedilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır: "Her şeyin kaynağı vardır. Takvânın (haramlardan sakınmanın) kaynağı âriflerin kalpleridir." Süleymân bin Cezâ, ârif kimsenin alâmetini şöyle belirtiyor: "Susması; tefekkürü, Allah'ın büyüklüğünü düşünmesi, gördüklerinden

Bu konu 697 kez görüntülendi 0 yorum aldı ...
Tasavvuf Aleminin Kisilikleri 697 Reviews

  Konuyu değerlendir: Tasavvuf Aleminin Kisilikleri

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 697 kez incelendi.

 1. #1
  ilhan64 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.12.08
  Mesajlar
  53
  Konular
  35
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  431
  @ilhan64

  Standart Tasavvuf Aleminin Kisilikleri

  Tasavvuf Aleminin Kişilikleri


  ÂRİF: Allah’dan başkasının sevgisini kalbinden çıkaran, O'nu gönülle
  bilen ve O'nun rızâsını kazanmış, ermiş, velî kimselere ârif-i billâh
  veya yalnız ârif denir. Künûz-ul-Hakâik'da kaydedilen bir hadîs-i
  şerîfte şöyle buyrulmaktadır: "Her şeyin kaynağı vardır. Takvânın
  (haramlardan sakınmanın) kaynağı âriflerin kalpleridir." Süleymân bin
  Cezâ, ârif kimsenin alâmetini şöyle belirtiyor: "Susması; tefekkürü,
  Allah'ın büyüklüğünü düşünmesi, gördüklerinden ibret, ders alması ve
  Allah'ın râzı olup beğendiği şeyleri istemesidir." Bâyezîd-i Bistamî
  ise; "İrfân sâhibi, ârif odur ki: Seninle yediğini, içtiğini, seninle
  eğlendiğini, alış-veriş ettiğini görürsün; ne var ki, onun kalbi yüce
  Allah'a bağlıdır. O'ndan başka hiç bir derdi yoktur." Yine o; "Ârif boş
  yere konuşmaz, devamlı Allah’ı düşünür." demiştir. Cüneyd-i Bağdâdî de;
  "Rasûlullah efendimizin sünnetini terk edeni ve O'ndan gelen edebleri
  gözetmekte gevşeklik göstereni ârif zannetme!" îkazını yapmaktadır.

  VELÎ :Bütün sözleri, işleri ve ahlâkı, İslâm dîninin bildirdiği gibi
  olan, Allah'ın ve Resûlünün çok sevdiği kimselere velî ve bunun çoğulu
  olarak evliyâ denir. Kur'ân-ı kerîmde meâlen; "Biliniz ki, Allah'ın
  evliyâsı için azâb korkusu yoktur. Nîmetlere kavuşmamak üzüntüsü de
  yoktur." (Yûnus sûresi: 62) buyrulmuştur. Büyük muhaddis Ebû Nuaym
  el-İsfehânî'nin Hilyet-ül-Evliyâ kitabında zikredilen bir hadîs-i
  şerîfte; "Evliyâ görülünce, Allah hatırlanır." buyrulmuştur. Sahîh-i
  Buhârî'de geçen bir hadîs-i kudsîde ise; "Evliyâmdan birine düşmanlık
  eden, benimle harb etmiş olur..." buyrulmaktadır.

  Allah'ın râzı olduğu, beğendiği kullarına, evliyâya, erbâb-ı kulûb,
  erbâb-ı dil, ibnü'l-vakt de denmektedir.Allah'ın emirlerine uyup, O'nun
  sevgisini ve zikrini gönlünden hiç çıkarmayan, gafletten uzak, Allah
  adamı kimselere, velîlere Ricalullah, Ehlullah adı da verilmektedir.

  Yahyâ bin Muâz; "Evliyânın sohbetine kavuşan, şeytanın elinden
  kurtulur, her an Allah ile berâber olur." demiş, İmâm-ı Rabbânî de;
  "Mahşerde, önce Peygamberlerin (aleyhimüsselâm), sonra evliyâ-yı
  kirâmın (kuddise sirruhum), Allah'ın izni ile günâhı çok müminlere
  şefâat edeceklerini ifâde etmiştir.

  ŞEYH : Zahir ve batın ilimlerinde mütehassıs olan, yetişmiş ve
  yetiştirebilen rehber, Hakk yolunu gösterip, dîn-i İslâmı yayan,
  mürşid, üstâd, pîr mânâlarında kullanılmaktadır. Seyyid Abdülhakîm
  Arvâsî, şeyhlerin âlim olmaları ve meseleleri herkesin anlayabileceği
  şekilde çözmeleri lâzım geldiğini belirtmiş, son zamanlarda tekkelerin,
  câhillerin ellerine düştüğünü, dinden, îmândan haberi olmayanlara da
  şeyh denildiğini ifâde etmiştir. Ayrıca, bu gibi şeyhlerin sözlerini,
  işlerini din sanmanın, bunları tasavvuf büyükleri ile karıştırmanın çok
  yanlış olduğunu, böyle bir durumun dîni bilmemek, anlamamak olduğunu
  söylemiştir.

  En büyük üstâd mânâsına gelen şeyh-i ekber sıfatı, evliyânın
  büyüklerinden 1240 (H.638)'ta Şam'da vefât eden Muhyiddîn ibni
  Arabî'nin ünvanıdır.

  PÎR : Tasavvufî literaturde geçen kelimelerden biri de pîr
  kelimesidir. Tasavvuf yolunda rehber zât veya tasavvuf yollarından
  birinin kurucusu, şeyh, mürşid, mânâlarında kullanılmaktadır. Hâce
  Behâeddîn Buhârî; "Pîr, Allah’a kavuşmağa vesîledir. Maksûd olan
  (arzulanan, istenilen) Hak sübhânehüdür." demiştir. Abdülhakîm Arvâsî;
  "Pîr, kâmil ve mükemmil ise (yetişmiş ve yetiştiren ise) sohbeti büyük
  nîmettir ve onun bakışı devâ (ilâç) ve sözleri (sohbeti) şifâdır.
  Sohbetsiz vüsûl (kavuşmak) mümkün değildir." demektedir. Hace Muhammed
  Bâkî-Billâh pîre bağlılıkta bozukluk olursa, yükselmenin
  düşünülemeyeceğini ifâde etmiştir. Süleymân bin Cezâ; "Her işte
  pîrlerin mübârek rûhlarını vâsıta yaparak Allah’a yalvarmalı ve duâ
  etmeli." tavsiyesinde bulunmaktadır. Hayderîzâde İbrâhim Fasîh Efendi;
  "Bağlı olunan pîre, zâhiren (açıkça) ve bâtınen (gizli) îtirâz etmek,
  feyz kapısını kapatır." demiştir. Hattâ İmâm-ı Rabbânî; "Pîrini
  incitenden sen de incinmezsen, köpek senden daha iyidir." demektedir.
  Ayrıca pîrlik ve müridliğin yalnız külâh giydirmekle ve babadan oğula
  kalmakla olmayacağını, Ehl-i sünnet vel cemâat yolunu bilmek, öğretmek
  ve göstermekle olacağını belirtmektedir.

  GAVS : Arapçada imdâd etmek, yardım etmek ve kurtuluş mânâlarına
  gelen bir kelime olan gavs kelimesi, tasavvufta yüksek husûsî bir
  mertebede bulunan velî, insanlara yardıma yetişen büyük zât hakkında
  kullanılır. Molla Câmî'nin belirttiğine göre gavs denilen büyük velî
  zâta, Allah'ın izni ile insanların imdâdına yetişmesi sebebiyle bu
  lakab verilmiştir. Gavs, Muhyiddîn ibni Arabî'ye göre medâr kutbudur.
  İmâm-ı Rabbânî'ye göre ise, medâr kutbundan ayrı ve yüksek olup, ona
  yardım edicidir. Bu sebeple, medâr kutbu, birçok işlerinde ondan yardım
  bekler. Ebdâl makâmlarına getirilecek evliyâyı seçmekte bunun rolü
  vardır.

  Gavs-ı a'zam en büyük gavs (yardımcı) demek olup, tasavvufta bu
  dereceye ulaşan Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin lakabıdır. O,
  insanlara ve cinnîlere yardım eden, imdâdlarına yetişen büyük bir velî
  olduğundan gavs-üs-sakaleyn diye de anılır.

  EBDÂL : İnsanlara yardımda ve hizmette bulunan, halkın açıkça
  bilmediği ve dünyânın nizâmı (düzeni) ile vazîfeli olup bunlardan biri
  vefât edince, yerine başka bir velî bedel kılındığından yâni
  görevlendirildiğinden ve çok olduklarından, bedelin çoğulu ebdâl veya
  büdelâ kelimesi ile tanınmışlardır. İrşâd ehli yâni insanlara doğru
  yolu gösteren velîlerden olmayıp, gözlerden saklı olan bu kimselerin
  sayısının yedi, kırk veya yetmiş olduğunu Seyyid Şerîf Cürcânî ifâde
  etmiştir. Hilyet-ül-Evliyâ'da zikredilen bir hadîs-i şerîfte bunlar
  hakkında şöyle buyrulmaktadır: "Ümmetim arasında her zaman kırk kişi
  bulunur. Bunların kalpleri, İbrâhim'in (aleyhisselâm) kalbi gibidir.
  Allah, onlar sebebi ile kullarından belâları giderir. Bunlara ebdâl
  denir. Onlar bu dereceye namaz ve oruç ile yetişmediler." Abdullah ibni
  Mes'ûd; "Yâ Resûlallah! Ne ile bu dereceye ulaştılar?" diye sorunca;
  "Cömertlikle ve müslümanlara nasîhat etmekle yetiştiler." buyurdu.

  KUTUB (Çoğulu AKTÂB ) : Evliyâlıkta yüksek derecelere ulaşmış
  mübârek, kıymetli âlimlerden bir kısmına da kutub ve bunun çoğulu
  olarak aktâb adı verilir. İşlerin görülmesine veya insanların doğru
  yolu bulmalarına vâsıta kılınan bu ulu kişilerden, dünyâ işleri ve
  madde âlemindeki olaylarla alâkalı olana Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl
  veya Kutb-i medâr (medâr kutbu), din ve irşâd işi ile vazîfeli bulunana
  Kutb-ül-irşâd (İrşâd kutbu) denilir.

  Kutb-ül-aktâb, âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık,
  sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla
  vazîfeli kılınan, ricâl-i gaybdan yâni herkesin tanımadığı Allah adamı
  olup emrinde üçler, yediler, kırklar... diye söylenen yine bu işlerle
  vazîfeli seçilmiş insanların bulunduğu büyük velîlerdir. Büyük âlim
  İmâm-ı Rabbânî'nin bildirdiğine göre, Kutb-ul-ebdâl veya kutb-i medâr
  da denilen bu zât her zaman bulunur. Rasûlullah efendimiz zamânında da
  vardı. Fakat bunlara inzivâ (insanlar arasına karışmamak) lazımdır.
  Bunları herkes tanımaz. Hattâ bâzıları, kendilerini bile bilmezler.
  Yine İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: "Kutb-i medâr, âlemde,
  dünyâda her şeyin var olması ve varlıkta durabilmesi için, feyz
  gelmesine vâsıta olur. Her şeyin yaratılması, rızıkların gönderilmesi,
  dertlerin, belâların giderilmesi, hastaların iyi olmaları, bedenlerin
  âfiyette olması, kutb-i ebdâl da denen kutb-i medârın feyzleri ile
  olur. Îmân sâhibi olmak hidâyete kavuşmak, ibâdet yapabilmek, günâhlara
  tövbe etmek ise kutb-i irşâdın feyzleri ile olur. Kutb-i ebdâlin
  (kutb-i medârın) her zamanda, her asırda bulunması lâzımdır. Âlemin
  ondan boş kalması mümkün değildir. Çünkü âlemin nizâmı ona bağlı
  kılınmıştır. Eğer bu kutublardan biri giderse (ölürse), yerine başkası
  tâyin edilir. İrşâd kutbu böyle değildir. Çünkü, âlemin rüşd, hidâyet
  ve îmândan boş olduğu zamanlar olur. Rasûlullah efendimiz, zamânının
  irşâd kutbu idi. Bu zamanda ebdâl kutbu ise hazret-i Ömer ile Üveys
  el-Karânî idiler.

  Âriflerin en meşhûru, yüksek ilimler ve mârifetler sâhibi, âriflerin
  başı olan zâta kutb-ül-ârifîn denir.Kutb-i irşâda gelince: Âlemin
  irşâdına (doğru yolu bulmasına) ve hidâyetine (saâdete ve kurtuluşa
  ermesine) vesîle kılınan velî zât, mürşîd demek olan kutb-i irşâd,
  İmâm-ı Rabbânî'nin de buyurduğu gibi, âlemin irşâdı ve hidâyeti için,
  feyzlerin gelmesine vâsıta olur. Kutb-i irşâdın her zaman bulunması
  lâzım değildir. Öyle zamanlar olur ki, âlem îmândan ve hidâyetten
  büsbütün mahrûm kalır, Rasûlullah efendimiz zamânının kutb-i irşâdı
  idi. Kutb-i irşâd ile bütün insanlara îmân ve hidâyet gelmektedir.
  Fakat kalbi bozuk olanlara gelen feyzler, dalâlet (sapıklık), kötülük
  hâline dönerler. Bu, şeker hastasına verilen kıymetli gıdâların, onun
  kanında zehir hâline dönmesine benzer, yâhut safrası bozuk olana
  tatlının acı gelmesi gibidir. Kutb-i irşâd, kâmil ve mükemmil, yetişmiş
  ve yetiştirebilen olup, ender yetişir. Asırlardan, uzun yıllardan sonra
  bir tâne bulunursa, yine büyük nîmettir. Her şey onunla nûrlanır. Onun
  bir bakışı, kalp hastalıklarını giderir. Bir teveccühü, beğenilmeyen
  kötü huyları silip süpürür.

  İmâm-ı Rabbânî, bu konuda şunları söylemektedir: "Kemâlât-ı
  ferdiyyeye de sâhib olan kutb-i irşâd, çok az bulunur. Asırlardan, çok
  uzun zaman sonra, böyle bir cevher dünyâya gelir. Kararmış olan âlem,
  onun gelmesi ile aydınlanır. Onun irşâdının ve hidâyetinin nûrları,
  bütün dünyâya yayılır. Yer küresinin ortasından arşa kadar, herkese
  rüşd, hidâyet, îmân ve mârifet onun yolu ile gelir. Herkes ondan feyz
  alır. Arada o olmadan kimse bu nîmete kavuşamaz. Onun hidâyetinin
  nûrları, bir okyanus gibi (çok kuvvetli radyo dalgaları gibi) bütün
  dünyâyı sarmıştır. O derya sanki buz tutmuştur. Hiç dalgalanmaz.O büyük
  zâtı tanıyan ve seven bir kimse, onu düşünürse, yâhut o, bir kimseyi
  sever, onun yükselmesini isterse, o kimsenin kalbinde, sanki bir
  pencere açılır. Bu yoldan, sevgisi ve ihlâsına göre o deryâdan, kalbi
  feyz alır. Bunun gibi, bir kimse, Allah’ı zikrederse ve bu zâtı hiç
  düşünmezse meselâ onu tanımazsa, yine ondan feyz alır. Fakat birinci
  feyz daha büyük olur. Onu inkâr eder, beğenmezse, yâhut o büyük zât bu
  kimseye kırılmışsa, Allah’ı zikretse bile rüşd ve hidâyete kavuşamaz.
  Ona inanmaması veya onu incitmiş olması, feyz yolunu kapatır. O zât,
  bunun istifâdesini istemiş olsa bile, onun zararını istemese bile,
  hidâyete kavuşamaz. Rüşd ve hidâyet, var görünür ise de, yoktur.
  Faydası çok azdır. O zâta inanan ve sevenler, onu düşünmeseler ve
  Allah’ı zikretmeseler bile, yalnız sevdikleri için, rüşd ve hidâyet
  nûruna kavuşurlar."

  EVTÂD : Evliyâdan (Allah'ın sevdiği kıymetli kullarından) ve
  ricâl-ül-gaybdan (açıkça bilinmeyen velîlerden) mübârek dört zât vardır
  ki, büyük âlim ve velî Mollâ Câmî'nin ifâde ettiğine göre bunlar,
  dünyânın dört tarafında bulunurlar. Her biri bulunduğu yerde dünyevî
  bakımdan huzûr ve râhatlığı sağlamakla vazîfelidir. Evtâddan dünyânın
  doğu tarafında bulunan zâtın ismi Abdülhayy, batıdakinin ismi
  Abdülalîm, kuzeydeki zâtın ismi Abdülmürîd, güneydekinin ismi ise
  Abdülkâdir'dir (r.aleyhim).

  Allah'ın velî kullarından tanınmayan, bilinmeyen ve gizli olan bâzı
  mübârek kimseler daha vardır ki, Şeyhülislâm Molla Câmî'nin
  belirttiğine göre, insanların imdâdlarına yetişip, işlerinde dara
  düştükleri zaman yardımcı olan ve onların belâlardan korunmasına sebeb
  olan bu insanlara nücebâ denilmektedir.

  HAVASS : Avâm kelimesinin zıddı olan ve hâslar, seçkinler, büyükler
  demek olan havâss, ilim ve tasavvufta, avâm ve mukallid hâlinden
  kurtulup, ictihâd ve velâyet mertebesine yükselen seçkin zâtlardır.
  İmâm-ı Gazâlî'nin buyurduğu gibi, sultanlar, milletin mal, can ve
  ırzlarını zâlim ve haydutlardan korudukları gibi, havâss da avâmın
  (dînî ilimlerden haberi olmayan câhillerin) îtikâdını (inancını)
  bid'atçilerin (sapıkların) şerlerinden, kötülüklerinden korurlar. Ebû
  Osman Mağribî'nin belirttiği gibi, bunlar iyi amelleri (güzel işleri)
  kendinden değil, Rabbinden bilirler.

  MURAD : Murâd , cemal makamlarına riyazet ve mücahede ile değil
  ilahi iradenin şefkatiyle götürülür ve sıkıntı çekmeden, yakınlık
  derecelerine ulaştırılır. Tasavvuf yolunda bulunanlardan, sıkıntı ve
  eziyet çekmeden Allah'ın yardım ve dilemesi ile yüksek makamlara
  kavuşan ictibâ yolunun sâlikleri (çekilen talebeler) murâdlar diye
  isimlendirilir. İmâm-ı Rabbânî, murâd olunanların başının ve
  sevilenlerin önderinin Muhammed aleyhisselâm olduğunu ifâde buyurmuştur.

  ÜVEYSİ : Mürşidi bulunmakla berâber, ayrıca vefât etmiş bir büyüğün
  rûhâniyetinden faydalanan, yardım ve terbiye gören zâta üveysî, bu
  yolla kemâle ermeye, olgunlaşmaya da üveysîlik denir.

  Abdülhak-ı Dehlevî, Peygamberler ve evliyânın vefâtlarından sonra,
  onlardan yardım istemeye, âlimlerin câiz, olabilir dediklerini,
  tasavvuf büyüklerinin, bunun doğru olduğunu bildirdiklerini ifâde
  etmiş, büyüklerden birçoğunun üveysîlik yoluyla yükseldiklerini
  söylemiştir. İmâm-ı Rabbânî de, Bahâeddîn-i Buhârî'nin üstâdının Seyyid
  Emîr Külâl hazretleri olduğunu, fakat ayrıca Hâce Abdülhâlık
  Gücdüvânî'nin rûhâniyetinden istifâde ettiği için aynı zamanda üveysî
  olduğunu zikretmiştir.

  MUHLAS : Uğraşmadan, zorlamadan, külfetsiz ele geçen ihlâs devamlı
  olup, hakkal-yakîn mertebesinde ele geçer. Devamlı ihlâs sâhibi, her
  şeyi Allah'ın rızâsı için yapan muhlastır. Muhlas olana, ibâdet yapmak,
  tatlı ve kolay olur. Çünkü bunlarda, nefislerinin arzûsu ve şeytanın
  vesvesesi kalmamıştır. Böyle ihlâs, insanın kalbine ancak bir velînin
  kalbinden gelir. Muhlaslar ile, ihlâsı çalışarak elde eden muhlisler
  arasında fark çoktur. İlim ve amele dâir öğrenmekle, anlamakla hâsıl
  olan kelâm ilminin bilgileri, tasavvuf yolunda ilerleyenlerde keşf yolu
  ile hâsıl olur, ele geçer. Ameller, ibâdetler kolayca, seve seve
  yapılıp, nefis ve şeytandan hasıl olan tembellik ve gevşeklik kalmaz.
  Günâhlar, harâm olan şeyler çirkin, iğrenç görünür. Âyet-i kerîmede
  meâlen buyruldu ki: "İblis, senin mutlak kudretine and olsun ki,
  onlardan (Allah'ın kullarından) muhlas olanlar hâriç hepsini
  azdıracağım, dedi." (Sâd sûresi: 82-83).

  MUKARRABÎN : Allah’a yakın kullar, yakınlaştırılmışlar mânâsına
  gelir. Hadîs-i şerîfte; "Ebrârın iyilik olarak yaptıkları, mukarrebler
  yanında günâh olur." buyrularak onların dereceleri belirtiliyor.
  Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı kerîmde meâlen; "Îmânları ileride olanlar,
  Allah'a yaklaşmakta ileride olanlardır. Bunların hepsi mukarreblerdir."
  (Vâkıa sûresi: 10) buyurmaktadır. İmâm-ı Gazâlî onları şöyle târif
  etmektedir: "Mukarrebler, Allah için olmayan her şeyden, yemekten,
  içmekten, yatmaktan, konuşmaktan sakınırlar. Bunlar, din için niyet
  etmedikçe hareket etmezler. Yemeleri, ibâdete lâzım olan aklı ve
  kuvveti bulmak niyeti iledir. Her şeyleri Allah içindir."

  İmâm-ı Rabbânî de, bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır: "Mukarrebler
  asla yakın olanlardır. Rahat ve rahmet bunlar içindir. Kıyamet gününün
  korkusundan emîn olanlar bunlardır. Kıyâmetin dehşetinden, başkaları
  gibi ürkmezler."

  MÜCEDDİD : İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yâni İslâm dinine
  sokulmak istenen reformları, hurâfeleri söküp atan ve sünnetleri ortaya
  çıkaran âlimlerdir. Sünen-i Ebî Dâvûd'da zikredilen bir hadîs-i
  şerîfte; "Her yüz senede bir müceddid zâhir olur (ortaya çıkar).
  Ümmetimin işlerini yeniler." buyrulmuştur. İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî
  Serhendî'nin beyânına göre; "Bu ümmet, ümmetlerin en iyisi olduğu ve bu
  ümmetin Peygamberi, peygamberlerin sonuncusu olduğu için, bunların
  âlimlerine, İsrâiloğullarının peygamberlerinin mertebesi verilmiştir.
  Peygamberlerin vazîfeleri, bu âlimlere yaptırılmaktadır. Bunun için,
  her yüz sene başında, bu ümmetin âlimleri arasından bir müceddîd
  seçilir. Hele bin sene geçince, geçmiş ümmetlerde bir ülülazm Nebi
  (veya resûl) gönderildiği ve onun işi bir nebîye (her yüz senede bir
  gönderilen peygambere) bırakılmadığı gibi, bu ümmette de, tam bilgili
  bir âlim seçilir. Bu zât, geçmiş ümmetlerdeki ülülazm peygamberlerin
  işini yapar."

  Mîr Hüsâmeddîn demiştir ki: "Rüyâmda Rasûlullah efendimizi gördüm.
  Bir minber (câmilerde hutbe okunan yer) üzerinde, İmâm-ı Rabbânî
  hazretlerini medh ederek (överek) şöyle buyurdu: "Ümmetim içinde onunla
  iftihâr ediyorum (övünüyorum). Allah onu, ümmetim arasında müceddîd
  kıldı."

  Müceddîd-i elf-i sânî, hicrî ikinci bin yılın yenileyicisi İmâm-ı
  Rabbânî hazretleri için kullanılan bir tâbirdir. Muhammed Hâşim-i
  Keşmî'nin ifâde ettiğine göre, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine ilk defâ,
  müceddîd-i elf-i sânî ismini veren, zamânının en büyük âlimlerinden
  Abdülhakîm-i Siyâlkûtî'dir.

  Abdullah-ı Dehlevî demiştir ki: "Sultanlar içinde Ömer bin
  Abdülazîz, din bilgilerinde İmâm-ı Şâfiî, tasavvufta (bir müslümanın
  İslâm ahlâkı ile ahlâklanması için lâzım olan bilgileri ve yolları
  öğreten ilimde) Mârûf-i Kerhî, esrâr (sırlar, gizli şeyler)
  bilgilerinde İmâm Muhammed Gazâlî, feyz vermekte ve kerâmetler
  göstermekte Abdülkâdir-i Geylânî, hadîs ilminde Celâlüddîn-i Süyûtî,
  tarîkat, hakîkat ve akâid (yâni inançla ilgili bilgilerin)
  inceliklerini açıklamakta ve kalplere akıtmakta İmâm-ı Rabbânî
  Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî, müceddîd idiler. Hepsi de,
  İslâmiyet'in yayılmasına, kuvvetlenmesine hizmet etmişlerdir.

  Şah-ı Dehlevî, İmâm-ı Rabbânî'yi şöyle tanıtmaktadır: "İmâm-ı
  Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî, derin âlim, büyük velîydi. Müctehid yâni
  Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden hüküm çıkaran bir âlimdi. İslâm
  âlimlerinin gözbebeğidir. Âlimlerin önderi, velîlerin baş tâcıydı.
  Rasûlullah efendimizin güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. İmâm-ı
  Rabbânî'yi sevenler, mümin ve müttekî olanlar yâni haramlardan
  kaçanlardır. Sevmeyenler münâfıklar, yâni içi dışı başka, iki yüzlü
  olanlardır. İslâm memleketleri, hazret-i Müceddîd'in feyz ve nûrları
  ile doldu. İnsanda bulunacak her üstünlüğü, Allah, İmâm-ı Rabbânî
  müceddîd-i elf-i sânî hazretlerine vermiştir. Vermediği yalnız
  peygamberlik makâmı kalmıştır."

  RİCAL-İ GAYB : Her devirde bulunan, fakat herkesçe tanınıp
  bilinmeyen ve görülmeyen, Allah'ın emirlerine tam olarak uyan mübârek,
  büyük zâtlar, ricâl-i gayb adıyla isimlendirilmektedir. İmâm-ı Rabbânî,
  Nûr Muhammed Püntî'nin ricâl-i gaybden olduğunu söylemektedir.

  ÂBİD: Sözlük anlamı çok ibadet eden, kulluk görevlerini yerine
  getirmede noksansız olmağa çalışandır. Miftâh-un-Necât'ta zikredilen
  bir hadîs-i şerifte; "Allah'ın harâm kıldığı (yasak ettiği) şeylerden
  sakın ki, insanların en âbidi olasın." buyrulmuştur.Her insan, kulluk
  vazîfelerini yapmak için yaratıldı. Onun için herkes, Allah’ı yaratıcı,
  kendisini yaratılmış bilmelidir. Bir kimsenin, Allah’a kul olması için,
  O'ndan başka şeylere kul olmaktan ve bağlanmaktan tam kurtulması
  lâzımdır. Bunun için büyük âlim ve velî İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî
  Serhendî vilâyet yâni evliyâlık mertebelerinin sonunun, en yükseğinin
  abdiyyet (kulluk) makâmı olduğunu ifâde etmiştir.

  ZÂHİD : Dünyâya düşkün olmayan, şüpheli olur korkusu ile mübâh
  olanların (yâni izin verilenlerin, helâl olanların da) çoğundan sakınan
  kimse mânâsına gelen zâhid, İmâm-ı Rabbânî'nin ifâdesine göre, dünyâya
  gönül bağlamadığı için, insanların en akıllısıdır. Berîka'da geçen bir
  hadîs-i şerîfte; "Allah, bir kulunu severse, onu dünyâda zâhid,
  âhirette râgıb (rağbet eden, isteyen) yapar. Ayıplarını ona bildirir."
  buyrulmuştur.

  Kaynak: Tasavvuf ve Sufiler


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Tasavvuf Aleminin Kisilikleri

        Kategori: Tasavvuf

        Konuyu Baslatan: ilhan64

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 697


Yer imleri

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook Baglan Giriş