Fatih Sultan Mehmet'in Fermanı http://www.ermenisorunu.gen.tr/images/arsivbu/001c3_17.jpg

Bu konu 9234 kez görüntülendi 69 yorum aldı ...
Ermeni sorunu arşiv belgeleri 9234 Reviews

  Konuyu değerlendir: Ermeni sorunu arşiv belgeleri

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 9234 kez incelendi.

 1. #1
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart Ermeni sorunu arşiv belgeleri

  Fatih Sultan Mehmet'in Fermanı

  Fatih Sultan Mehmed, Bosnayı fethettiği zaman Osmanlı devlet politikasının sonucu olarak bölge halkına dini serbestiyest getirmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in buradaki latin papazlarına verdiği 883 (1478) tarihli ferman suretinde; "Nişanı-ı hümayun şu ki Ben ki Sultan Mehmed Han'ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: Sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiçkimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratna Allah hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakkı için, yedi Mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir." Bu ferman suretinde de görüldüğü gibi azınlıklar tam bir hürriyet ortamı içinde hayatlarını sürdürmüşlerdir.  Kaynak:
  Ermeni İddiaları ve Gerçekler.


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Ermeni sorunu arşiv belgeleri

        Kategori: Ermeni Sorunu

        Konuyu Baslatan: Azeribalasi

        Cevaplar: 69

        Görüntüleme: 9234

  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 2. #2
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Meclis-i Vükela'nın Tehcir Kararı

  Meclis-i Vükelâ'nın Tehcir Kararı (Düşmanla işbirliği yapma, masum halkı katletme ve isyan çıkarma gibi zararlı hareketlerde bulunan Ermeniler'in Musul, Zor, Halep ve Suriye'nin bazı bölgelerine sevkleri için, Dahiliye Nezareti'nin 13 Mayıs (1)331 tarihli ve 270 numaralı tezkiresi üzerine , Meclis-i Vükelaca alınan tehcir kararı) 16 B 1333(30 Mayıs 1915) Sıra numarası:163 Meclis-i Vükelâ Müzâkeratına Mahsus Zabıtnâme Hülasâ-i me'âli Menâtık-ı harbiyyeye civâr mahallerde sâkin Ermenilerden bir kısmının hudûd-ı Osmaniyye'yi a'dâ-yı devlete karşu muhâfaza ile meşgul olan Ordu-yu Hümâyûn'un harekâtını ta'sîb ve rezâk ve mühimmât-ı askeriyye nakliyâtını işkâl ve düşman ile tevhîd-i âmâl ve ef'âl ve bi'l-hâssa supîf âd;âya iltihak ve memleket dahilinde kuvây-ı askeriyyeye ve ahâlî ma'sûmeye müsellahan ta'arruz ve şuhûr ve kasabât-ı Osmaniyye'ye tasallut ile katl ve nehb ü gârete ve düşman kuvâ-yı bahriyyesine erzâk tedârikiyle mevâki'i müstahkemeyi irâ'eye cüretleri bu gibi anâsır-ı ihtilâliyyenin sâha-i harekâtdan uzaklaştırılmasını ve usâta üssü'l-harekât ve melce' olan köylerin tahliyesini îcâb ederek bu bâbda ba'zı gûna icrâ'âta başlanıldığı ve mine'l-cümle Van,Bitlis,Erzurum vilâyâtıyla nefs-i Adana , nefs-i Sis ve nefs-i Mersin müstesnâ olmak üzere Adana, Mersin ,Kozan, Cebel-i Bereket livâları ve nefs-i Mar'aş müstesnâ olmak üzere Mar'aş sancağı ve Haleb vilâyetinin merkez kazâları müstesnâ olmak üzere İskenderun, Belen, Cisr-i şu'ûr ve Antakya kazâları kurâ ve kasabâtında sâkin Ermenilerin Vilâyât-ı cenûbiyyeye sevkine bi'l-ibtidâr Van vilâyetiyle hem-hûdûd olan kısm-ı şimâlîsi müstesnâ olmak üzere Musul vilâyetine ve Zor sancağına ve nefs-i Urfa müstesnâ olmak üzere Urfa sancağının kısm-ı cenûbiyyesine ve Haleb vilâyetinin şark ve şark-ı cenûbî kısmına ve Sûriye vilâyetinin kısm-ı şarkîsinde ta'yîn ve tahsis edilen mahallere nakl ve iskânına mübâşeret ve devâm edilmekte bulunduğu beyânıyla menfa'at-i esâsiyye-i devlete muvâfık telakki edilen bu cereyânın bir usul ve kâ'ide-i muttarideye rabtı lüzumuna ve bu bâbda ba'zı ifâdâta dâ'ir Dâhiliye Nezâreti'nin 13 Mayıs sene(1)331 târîhli ve 270 numaralı tezkiresi okundu. KARARI Fi'l-hakîka devletin muhâfaza-i mevcûdiyyet ve emniyyeti uğrunda tevâlî eden icrâ'ât ve ıslâhât-ı fedâkârîsi üzerine icrâ-i sû-i te'sîre sebep olan bu kabil harekât-ı mazarranın icrâ'ât-ı mü'essire ile imhâ ve izâlesi kat'iyyen muktezî ve nezâret-i müşârün-ileyhâca bu emrde ibtidâr olunan icrâ'âtdaki isâbet bedîhi olduğundan tezkire-i mezkûre'de dermiyân kılındığı üzere muharrerü'l-esâmî kurâ ve kasabâtda sâkin Ermeniler'den nakli îcâb edenlerin mahall-i mürettebe-i iskâniyyelerine müreffehen sevk ve îsâlleriyle güzergâhlarında te'mîn-i istirâhât ve muhâfaza-i cânve malları ve muvâsalâtlarında keyfiyeyyet-i îğvâlarıyla sûret-i kat'iyyede iskânlarına kadar "Muhâcirîn Tahsîsâtı"ndan i'âşeleri ve ahvâl-i sâbıka-i mâliyye ve itisâdiyyeleri nisbetinde kendilerine emlâk ve arâzi tevzî'i ve içlerinden muhtâc olanlara taraf-ı hükûmetden mesâikininşâsı ve zurrâ ve muhtâcîn-i erbâb-ı san'ata tohumluk ve âlât ve edevât tevzî'i ve terk ettikleri memlekette kalan emvâl ve eşyâlerının veyâhûd kıymetlerinin kendilerine suver-i münâsibe ile i'âdesi ve tahliye edilen köylere muhâcir ve aşâ'ir iskânıyla emlâk ve arâzînin kıymeti takdir edilerek kendilerine tevzî'i ve tahliye edilen şuhûr ve kasabâtda ka'in olup nakledilen ahâlîye â'id emvâl-i gayr-i menkûlenin tahrîr ve tesbît-i cins ve kıymet ve mikdârından sonra mûhâcirîne tevz'î ve muhâcirînin ihtisâs ve iştigâlleri hâricinde kalacak zeytunluk,dutluk,bağ ve portakallıklarla dükkân,hân, fabrika ve depo gibi akârâtın bi'l-mzâyede bey' veyâhûd îcârı ile bedelât-ı bâliğasının kendilerine i'tâ edilmek üzere ashâbı nâmına emâneten mâl sandıklarına tevdî'ive mu'âmelet ve icrâ'ât-ı mesrüdenin ifâsı zımnında vukû bulacak sarfiyâtın"Muhâcirin Tahsisâtı"ndan tesviyesi zımnında nezâret-i müşârün -ileyhâca tanzîm edilmiş olan tâ'limâtnâmenin bitemâmihâ tatbîk-i ahkâmıyla emvâl-i metrûkenin te'min-i muhâfaza ve 'idaresi ve mu'âmelât-ı umûmiyye-i iskânniyyenin tesrî ve tanzîmî ve tedkîk ve teftîşi ve bu husûsda ta'lîmâtnâme ahkâmı ve nezâret-i müşârun-ileyhâdan ahz ve telakki edilecek evâmîr dâ'iresinde mukarrerât ittihâz ve tatbîki ve tâlî komisyonlar teşkili ile ma'âşlı memûr istihdâmı vazife ve salâîyyetlerini hâ'iz olmak ve doğrudan doğruya Dâhiliye Nezâreti'ne merbût bulunmak ve bir re'îsi ile biri me'mûrîn-i dâhiliyyeden ve diğeri me'mûrîn-i mâliyyeden intihâb ve ta'yîn edilecek iki a'zâdan terreküb etmek üzere komisyonlar teşkîl edilerek mahallerde mezkûr ta'l'imâtnâmenin vâlîler tarafından icrâ-yı ahkâmı tensîb edilmiş olduğunun cevâben nezâret-i müşârün-ileyhâya tebliği ve devâ'îr-'i müte'allikaya ma'lûmât i'tâsı tezekkür kılındığı, 17 Mayıs 1331  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)
  Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 3. #3
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Tehcir Kanunu

  Sevk ve İskân (Techir) Kanunu

  Kaynak:
  Ermeniler ve 1915 Techir Olayı.

  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 4. #4
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Ermenilerin Tehcir Nedenleri

  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 1 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).
  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 2 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 3 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 4 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 5 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 6 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 7 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 8 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 9 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 10 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 11 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).  Ermenilerin başka bölgelerde yerleştirilme nedenleri hakkında Hariciye Hukuk Müşaviri Mehmed Münir Bey'in 1335 (1917) tarihli raporu. Sayfa 12 BOA. HR. HU, Kr.173/5

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).

  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 5. #5
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Ermenilerin İâşe ve İskân Masraflarının Göçmen Ödeneğinden Karşılanması

  Ermenilerin İâşe ve İskân Masraflarının Muhacirîn Tahsisatından Tesviyesi. (Ermeniler için gerekli iaşe ve iskân masraflarının muhacirîn tahsisatından tesviyesine dair Dahiliye Nezâreti'nden Konya Vilâyeti'ne çekilen şifre telgraf.) 15 B. 1333 (29 Mayıs 1915) BOA. DH. ŞFR, nr, 53/152


  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).

  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 6. #6
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Sevk Olunan Ermenilerin Yollarda Korunmaları, Bunlara Saldıranların Cezalandırılmaları

  Sevk Olunan Ermenilerin Yollarda Korunmaları, Bunlara Saldıranların Cezalandırılmaları (Ermenilerin sevkleri esnasında yollarda muhafaza edilmeleri, firar edenlerle bunlara saldıranların cezalandırılmaları, sevk için eski yolun kullanılması hususlarında Dahiliye Nezâreti'nden Erzurum Vilâyeti'ne şifre telgraf.) 1 Ş. 1333 (14 Haziran 1915) BOA. DH. ŞFR, 54/10

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 7. #7
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Protestan Ermenilerin Sevk Edilmemesi

  Protestan Ermenilerin Sevk Edilmeleri (Sevkedilmemiş olan Protestan Ermenilerin sevkedilmeyerek nüfusları, sevkolunan ve kalanların miktarının bildirilmesine dair Dahiliye Nezareti'nden çeşitli vilayetlere ve mutasarrıflıklara şifre telgraf.) 4 L. 1333 (15 Ağustos 1915) BOA. DH. ŞFR, 55/20
  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)

  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 8. #8
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Ermenilerin Sevkiyatında Gözetilmesi Gereken Gaye ve Esaslar

  Ermenilerin Sevkiyatında Gözetilmesi Gereken Gaye ve Esaslar (Ermenilerin, hükümet aleyhinde çalışmalarına engel olunmak için sevkedildikleri, belirlenenler dışındakilerin sevkedilmemeleri, masraflarının muhacirîn tahsisatından sağlanması, kafilelerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, bunlara saldıranların şiddetle cezalandırılmalarına dair Dahiliye Nezâreti'nden çeşitli vilayetlere şifre telgraf.) 18 L. 1333 (29 Ağustos 1915) BOA, DH. ŞFR, 55/292

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 9. #9
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Uygunsuz Hareketlerde Bulunan Jandarmanın Divan-ı Harb'e Sevkleri

  Uygunsuz Hareketlerde Bulunan Jandarmanın Divan-ı Harb'e Sevkleri (Urfa'dan Rakka'ya gönderilen kafilelere refakat eden jandarmaların ihmallerinden kaynaklanan uygunsuz davranışları nedeniyle Divan-ı Harb'e sevklerine dair Dahiliye Nezareti'nden Urfa Mutasarrıflığı'na şifre telgraf.) 28 Z. 1333 (6 Kasım 1915) BOA. DH. ŞFR, nr. 57/309

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

 10. #10
  Azeribalasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  9.707
  Beğendikleri
  21.765
  Beğenileri
  3.831
  Tecrübe Puanı
  100
  @Azeribalasi

  Standart

  Ermeni Sevkiyatının Durdurulması

  Ermeni Sevkiyatının Durdurulması. (İdari ve askeri maslahat gereği bundan böyle ne sebeple olursa olsun hiçbir Ermeninin sevkedilmemesine dair Dahiliye Nezareti'nden bazı vilayet ve mutasarrıflıklara şifre telgraf.) 10 Ca. 1334 (15 Mart 1916) BOA. DH. ŞFR, nr. 62/21

  Kaynak:
  Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920).

  Emine,Turkuaz&Tr. Beğenenler
  Dünyanin En Büyük Azeri Mp3 Arsivi. www.azeribalasi.com

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •